Quyết định 2441/QĐ-UBND

Quyết định 2441/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án Kè bảo vệ khu đô thị cổ Hội An từ Chùa Cầu đến cầu Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2441/QĐ-UBND 2017 bổ sung kế hoạch chọn nhà thầu Kè bảo vệ Hội An Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2441/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 06 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG DỰ ÁN KÈ BẢO VỆ KHU ĐÔ THỊ CỔ HỘI AN TỪ CHÙA CẦU ĐẾN CẦU CẨM NAM, THÀNH PHỐ HỘI AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư XDCT Kè bảo vệ khu đô thị cổ Hội An đoạn từ chùa Cầu đến cầu Cẩm Nam;

Căn cứ Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 và Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kè bảo vệ khu đô thị cổ Hội An từ Chùa Cầu đến cầu Cẩm Nam, thành phố Hội An;

Căn cứ Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Kè bảo vệ khu đô thị cổ Hội An từ Chùa Cầu đến cầu Cẩm Nam, thành phố Hội An;

Căn cứ Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2017;

Căn cứ Công văn số 1793/BTNMT-KHTC ngày 16/4/2017 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc danh mục dự án biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh;

Căn cứ Công văn số 730/TTg-NN ngày 26/5/2017 của Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án ưu tiên đầu tư theo Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Công văn số 3306/UBND-KTN ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ đô thị cổ Hội An từ Chùa Cầu đến cầu Cẩm Nam, thành phố Hội An;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 145/TTr-BQL ngày 08/6/2017 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam và đ nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 347/BC-SKHĐ ngày 04/7/2017;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè bảo vệ khu đô thị cHội An từ Chùa Cầu đến cầu Cẩm Nam, thành phố Hội An; với các nội dung như sau:

TT

Tên gói thu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói thầu dịch vụ tư vấn:

1

Khảo sát, lập dự án bổ sung

403.851.000

Trong đó:

- Khảo sát: 232.638.332;

- Lập dự án: 147.949.000;

- Dự phòng khảo sát: 23.263.833;

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2017

Trọn gói

20 ngày

2

Giám sát khảo sát

9.473.000

Chỉ định thầu rút gọn

Quý III/2017

Trọn gói

20 ngày

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 413.324.000 đồng
(Bằng chữ: Bn trăm mười ba triệu, ba trăm hai mươi bn ngàn đồng chẵn)

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương của Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) bao gồm phần vốn nước ngoài (giải ngân ODA); nguồn vốn còn lại ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thu theo kế hoạch lựa chọn nhà thu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hội An và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2441/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2441/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2017
Ngày hiệu lực06/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2441/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2441/QĐ-UBND 2017 bổ sung kế hoạch chọn nhà thầu Kè bảo vệ Hội An Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2441/QĐ-UBND 2017 bổ sung kế hoạch chọn nhà thầu Kè bảo vệ Hội An Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2441/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành06/07/2017
        Ngày hiệu lực06/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2441/QĐ-UBND 2017 bổ sung kế hoạch chọn nhà thầu Kè bảo vệ Hội An Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2441/QĐ-UBND 2017 bổ sung kế hoạch chọn nhà thầu Kè bảo vệ Hội An Quảng Nam

            • 06/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực