Quyết định 2441/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2441/QĐ-UBND 2023 bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Thăng Bình Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2441/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 14 tháng 11 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA CÁC HUYỆN: THĂNG BÌNH, HIỆP ĐỨC, NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 và số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1473/QĐ-UBND ngày 14/7/2023, số 630/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 và số 917/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất của các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức và Núi Thành;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1639/QĐ-UBND ngày 04/8/2023, số 1326/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 và số 1354/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức và Núi Thành;

Xét đề nghị của UBND các huyện Thăng Bình tại Tờ trình số 357/TTr-UBND ngày 27/10/2023; UBND Hiệp Đức tại Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 26/10/2023 và UBND Núi Thành tại các Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 25/9/2023, số 245/TTr-UBND ngày 27/10/2023 về việc đề nghị bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 418/TTr-STNMT ngày 13/11/2023 về việc đề nghị phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện: Thăng Bình, Hiệp Đức và Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện: Thăng Bình, Hiệp Đức và Núi Thành; cụ thể như sau:

1. Huyện Thăng Bình: 04 danh mục, diện tích 3,54 ha.

2. Huyện Hiệp Đức: 01 danh mục, diện tích 2,82 ha.

3. Huyện Núi Thành: 04 danh mục, diện tích 36,96 ha.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND các huyện: Thăng Bình, Hiệp Đức, Núi Thành chịu trách nhiệm:

- Thực hiện công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được bổ sung và triển khai thực hiện các thủ tục đất đai, đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

- Cập nhật danh mục dự án vào kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của địa phương theo quy định.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của địa phương.

- Thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa nước theo đúng quy định Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Theo dõi, hướng dẫn UBND các huyện: Thăng Bình, Hiệp Đức, Núi Thành và chủ đầu tư các dự án triển khai thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định và tham mưu UBND tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).

- Thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất các dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải; Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Thăng Bình, Hiệp Đức, Núi Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 


PHỤ LỤC

BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA CÁC HUYỆN: THĂNG BÌNH, HIỆP ĐỨC, NÚI THÀNH
(Kèm theo Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Danh mục dự án, công trình

Địa điểm

Diện tích (ha)

Sử dụng từ loại đất (ha)

Văn bản chủ trương đầu tư/ ghi vốn

Chủ đầu tư

Ghi chú

LUC

LUK

BHK

CLN

RSX

RPH

NTS

LMU

SKK

SKC

DHT

ONT

ODT

SKX

CSD

 

 

 

I. HUYỆN THĂNG BÌNH

 

3,54

-

-

-

0,02

-

-

-

-

-

-

-

0,46

0,03

3,03

-

 

 

 

1

Đấu giá QSD đất tại dự án Khu dân cư NTM tổ 1, thôn Nghĩa Hoà, xã Bình Nam (27 lô)

Xã Bình Nam

0,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,46

 

 

 

Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh v/v thu hồi đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển QĐ&CN-DV huyện Thăng Bình để thực hiện dự án khai thác quỹ đất xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại tổ 1, thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình

Trung tâm Phát triển QĐ&CN-DV huyện Thăng Bình

 

2

Đấu giá QSD đất tại dự án Khu chỉnh trang đô thị tổ 4 (KP 2) thị trấn Hà Lam (Lô số 23)

TT Hà Lam

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03

 

 

Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh v/v giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thăng Bình để thực hiện dự án khai thác quỹ đất khu chỉnh trang đô thị tại tổ 4 (nay là khu phố 2), thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình

Trung tâm Phát triển QĐ&CN-DV huyện Thăng Bình

 

3

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở (phục vụ tái định cư tại chỗ cho hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án Đường từ trường THPT Thái Phiên đến Quốc lộ 14E, huyện Thăng Bình)

TT Hà Lam

0,02

 

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ trường THPT Thái Phiên đến Quốc lộ 14E, huyện Thăng Bình

UBND huyện Thăng Bình

Thửa đất số 1085, tờ bản đồ số 03

4

Dự án Khai thác đất san lấp, xây dựng công trình tại khu vực đồi Châu Mỹ, thôn Quý Xuân, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình (TB 40)

Xã Bình Quý

3,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,03

 

- Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh cho phép khai thác đất san lấp;

- Thông báo số 163/TB-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh

Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Quỳnh Dương

 

II. HUYỆN HIỆP ĐỨC

 

2,82

 

 

 

0,62

1,99

0,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi

Thị trấn Tân Bình và các xã: Quế Lưu, Hiệp Hòa, Thăng Phước

2,82

 

 

 

0,62

1,99

0,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 2025/QĐ-TTg ngày 14/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư và một số cơ chế đặc thù đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi và dự án đường dây 500kv Dốc Sỏi - Pleiku 2

Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

III. HUYỆN NÚI THÀNH

 

36,96

1,25

-

0,54

5,24

3,17

0,10

8,98

3,77

0,74

2,19

6,65

4,04

-

-

0,29

 

 

 

1

Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp

Tam Hiệp

31,16

1,22

 

0,50

5,23

 

 

8,98

3,77

0,74

 

6,64

3,79

 

 

0,29

Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh v/v giao Trung tâm Phát triển hạ tầng làm chủ đầu tư dự án

Trung tâm phát triển hạ tầng

 

2

Giao đất ở cho các trường hợp GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 từ km 987-km 1027 đoạn qua xã Tam Xuân II bao gồm: Khu dân cư thôn Bà Bầu (12 lô), khu dân cư Phú Khê Đông (1 lô), khu dân cư Phú Nam Đông (3 lô).

Tam Xuân II

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

0,25

 

 

 

Thông báo số 80/TB-UBND ngày 18/2/2014 và số 117/TB-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh; Thông báo số 70/TB-UBND ngày 14/3/2023 kết luận của Chủ tịch UBND huyện Núi Thành tại cuộc họp giao ban ngày 13/3/2023 để chỉ đạo giải quyết một số nội dung công việc;

Trung tâm phát triển quỹ đất

 

3

Thao trường huấn luyện Trung đoàn BB142/F315

Tam Quang

2,19

 

 

 

 

 

 

 

 

-

2,19

 

 

 

 

 

Dự án được tư lệnh Quân khu 5 Phê duyệt quy hoạch vị trí Thao trường huấn luyện Trung đoàn BB142/sư đoàn BB 315 tại Quyết định số 1777/QĐ-QK ngày 30/11/2021

Sư Đoàn 315

 

4

Đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi

Các xã: Tam Trà, Tam Mỹ Tây, Tam Mỹ Đông

3,36

0,03

 

0,03

0,01

3,17

0,10

 

 

 

 

0,01

 

 

 

 

Công văn số 6859/CPMB-PĐB ngày 13/9/2023 của Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung

Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung

 

 

Tổng cộng

 

43,32

1,25

-

0,54

5,88

5,16

0,31

8,98

3,77

0,74

2,19

6,65

4,50

0,03

3,03

0,29

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2441/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2441/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(22/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2441/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2441/QĐ-UBND 2023 bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Thăng Bình Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2441/QĐ-UBND 2023 bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Thăng Bình Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2441/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Trí Thanh
        Ngày ban hành14/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (22/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2441/QĐ-UBND 2023 bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Thăng Bình Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2441/QĐ-UBND 2023 bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Thăng Bình Quảng Nam

              • 14/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực