Quyết định 2445/2007/QĐ-UBND

Quyết định 2445/2007/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 2445/2007/QĐ-UBND Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2445/2007/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 02 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 222/TTr-SNV ngày 03 tháng 12 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Chương trình hành động theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngọc

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ X VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2445/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

I. MỤC TIÊU

Xác định những nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; Đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực; Hệ thống các cơ quan Nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, của tỉnh.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được phân công, trong thời gian tới, các së, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính

Các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy đảng cùng cấp để ban hành các nghị quyết, chỉ thị về các chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trước cấp uỷ Đảng trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.

2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế

a) Tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về tổ chức bộ máy, công chức, công vụ, phân cấp tài chính công theo quy định của Chính phủ; Xây dựng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

b) Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xác định rõ quan điểm chỉ đạo của từng văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành.

c) Xây dựng và hoàn thiện cơ chế để nhân dân tham gia ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật sẽ ban hành.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

a) Tập trung chỉ đạo rà soát và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu chính đáng của người dân, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm sau: Thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp; Đăng ký kinh doanh và chứng nhận đầu tư; Đầu tư xây dựng công trình, dự án và nhà ở; Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản; Nộp thuế; Hộ tịch, hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thị thực nhập cảnh; Công chứng, chứng thực; Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp...

b) Các cấp chính quyền và từng cơ quan hành chính Nhà nước có trách nhiệm rà soát các loại thủ tục hành chính, tự bãi bỏ, sửa đổi hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét hủy bỏ, sửa đổi những nội dung không phù hợp với yêu cầu của cải cách hành chính. Xử lý nghiêm những cá nhân và tổ chức tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, trái thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

c) Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong việc cải cách thủ tục hành chính.

d) Công bố công khai các thủ tục (các loại giấy tờ, biểu mẫu) và quy trình giải quyết công việc, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo quy định để tổ chức, công dân biết và thực hiện thuận lợi.

đ) Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước và mở rộng áp dụng tại các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công như bệnh viện, trường học.

4. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước

a) Rà soát, sắp xếp hợp lý về tổ chức của các sở, ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là các cơ quan hành chính phải chia tách, sáp nhập, giải thể theo Nghị định của Chính phủ. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Quy chế làm việc của các cơ quan chuyên môn thuộc của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

b) Thực hiện phân cấp mạnh và phù hợp hơn về nhiệm vụ từ Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành cho chính quyền địa phương theo quy định của Chính phủ.

c) Xây dựng cơ chế uỷ quyền trong công tác quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật.

d) Nghiên cứu hoàn thiện quy trình ban hành quyết định hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

đ) Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là cổ phần hoá để thu hẹp và tiến tới không còn chức năng đại diện chủ sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với doanh nghiệp Nhà nước.

e) Triển khai thực hiện tại địa phương những nội dung cải cách hành chính về: Xây dựng, thực hiện quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp; Kiện toàn thống nhất hệ thống cơ quan chuyên môn của các cấp chính quyền; thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân ở huyện, phường; Thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của tập thể Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Xác định cụ thể các chức danh công chức xã theo hướng ổn định và chuyên sâu về nghiệp vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của chính quyền xã; Tổ chức triển khai nghiên cứu việc thành lập cơ quan Tài phán hành chính theo quy định của pháp luật; Đẩy mạnh cải cách các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.

5. Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức

a) Tham gia xây dựng Luật Công vụ; Hoàn thiện tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, công chức; Xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức; Đổi mới chế độ tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức; Hoàn thiện Quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức; Thực hiện thi tuyển một số chức danh công chức lãnh đạo gắn với chuyên môn nghiệp vụ trong bộ máy hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp.

b) Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thực hiện cơ chế đào tạo tiền công vụ và đào tạo, bồi dưỡng trong công vụ theo định kỳ bắt buộc hàng năm; Thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm theo quy định của Chính phủ.

c) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Xây dựng chế độ thanh tra, kiểm tra công vụ ở các cấp, kể cả trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

6. Cải cách tài chính công

a) Thí điểm thực hiện cơ chế cấp phát Ngân sách theo kết quả công việc đối với cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công theo qui định của Chính phủ.

b) Đẩy mạnh cải cách các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công theo hướng tăng cường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của đơn vị thay cho việc hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên cho đơn vị, Ngân sách Nhà nước tập trung nguồn để đầu tư phát triển các lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm theo các đề án, chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

d) Thực hiện thí điểm cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Trên cơ sở đó xác định rõ danh sách, lộ trình cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập đến 2010 và sau năm 2010 của địa phương. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp sau khi cổ phần hoá.

đ) Nghiên cứu xây dựng cơ chế để thực hiện chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập đang tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên hoặc tự bảo đảm được phần lớn kinh phí hoạt động thường xuyên sang doanh nghiệp Nhà nước (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên). Đồng thời, nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp sau khi chuyển đổi.

e) Nghiên cứu xây dựng quy định về tổ chức và hoạt động của kiểm toán nội bộ tại các cơ quan theo quy định của Chính phủ, tổ chức quản lý và sử dụng Ngân sách, tiền và tài sản của Nhà nước.

7. Hiện đại hoá hành chính

a) Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

b) Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001 - 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

c) Phấn đấu đến hết năm 2010, khắc phục xong tình trạng một số xã chưa có trụ sở chính quyền hoặc có nhưng ở mức độ chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động của chính quyền cấp xã.

8. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với nhân dân, huy động sự tham gia có hiệu quả của nhân dân và xã hội vào hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước

a) Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

b) Tổ chức thực hiện các chế độ công khai về:

- Thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan hành chính Nhà nước;

- Quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc của công dân, của các tổ chức;

- Ngân sách, tài chính, tài sản Nhà nước;

- Kết quả kiểm toán;

- Tài sản của cán bộ, công chức;

- Tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức.

9. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và cán bộ, công chức đối với công tác cải cách hành chính

a) Quán triệt nội dung và tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, cán bộ, công chức và Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước.

b) Từng cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động và phụ lục kèm theo về những công việc cần triển khai thực hiện, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 01 năm 2008; Trên cơ sở đó, cụ thể hoá thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm. Đối với những nhiệm vụ không phải triển khai theo các đề án, chương trình, cần tổ chức triển khai ngay để bảo đảm thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả những nội dung theo Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này; Định kỳ hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) tình hình thực hiện để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

4. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh về các biện pháp cần thiết bảo đảm Chương trình được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.

 

PHỤ LỤC

NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2445 /2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Yên Bái)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

SẢN PHẨM

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính

 

Tham mưu cho cấp uỷ Đảng cùng cấp các chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trước cấp uỷ đảng trong triển khai cải cách hành chính

Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

 

Chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ đảng

Thường xuyên

2. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế

2.1

Xây dựng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính và các ngành chức năng có liên quan

Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

Hàng năm

2.2

Tham gia xây dựng và thực hiện cơ chế lấy ý kiến nhân dân, nhất là các đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật sẽ ban hành

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Các văn bản tổ chức thực hiện của UBND tỉnh

 

Theo chỉ đạo của Chính phủ

3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

3.1

Rà soát thủ tục hành chính, tự sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, huỷ bỏ

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

 

- Quyết định tự sửa đổi, bãi bỏ của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tờ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét huỷ bỏ, sửa đổi thủ tục hành chính

Thường xuyên

 

3.2

Tham gia rà soát thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng điểm:

- Thành lập, giải thể; Đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư

- Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

- Phá sản doanh nghiệp nói chung

- Phá sản doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Đầu tư xây dựng công trình, dự án và nhà ở

- Quyền sử dụng đất

- Quyền sở hữu tài sản

- Thuế

- Hộ tịch

- Hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu phổ thông, thị thực nhập cảnh

- Công chứng, chứng thực

- Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Thương mại và Du lịch; Tư pháp; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh

 

Các văn bản tổ chức thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

Thường xuyên

 

3.3

- Rà soát những bất cập về thủ tục hành chính quy định trong luật, pháp lệnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi

- Tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc sửa đổi, huỷ bỏ các thủ tục hành chính được quy định trong các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

 

 

Văn bản kiến nghị, đề xuất của Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

Thường xuyên

3.4

Công bố công khai các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu, quy trình giải quyết, thời gian giải quyết, phí và lệ phí

Các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh

 

 

Thường xuyên

3.5

Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Các sở, ban, ngành chưa thực hiện

Sở Nội vụ

Đề án trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt

 

Thường xuyên

 

3.6

Tham gia xây dựng và thực hiện Luật Thủ tục hành chính

- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh - Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Các văn bản tổ chức thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Theo chỉ đạo của Chính phủ

4. Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành của các cơ quan hành chính Nhà nước

4.1

Tham gia hoàn thiện và thực hiện quy trình ban hành quyết định hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Các văn bản tổ chức thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Theo chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan

4.2

Tham gia thực hiện Đề án xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp đến năm 2020

Sở Nội vụ

Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Các văn bản tổ chức thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương có liên quan

 

4.3

Thực hiện sắp xếp, tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Quý I, II/2008

4.4

Tham gia và thực hiện phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Các văn bản tổ chức thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Theo chỉ đạo của Chính phủ

 

4.5

Tổ chức thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã

Sở Nội vụ

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

 

Theo chương trình của Chính phủ

4.6

Tham gia và tổ chức xây dựng các chức danh cán bộ xã; công chức hành chính làm nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ ở xã

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Các văn bản tổ chức thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Theo chỉ đạo của Chính phủ

4.7

Tham gia nghiên cứu việc thành lập cơ quan Tài phán hành chính

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Các văn bản tổ chức thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Theo chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương có liên quan

5.1

Tham gia xây dựng và thực hiện Luật Công vụ

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Các văn bản tổ chức thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Theo chỉ đạo của Chính phủ

5.2

Tổ chức triển khai thực hiện việc hoàn thiện chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Các văn bản tổ chức thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Theo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

5.3

Tổ chức triển khai thực hiện xây dựng cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính nhà nước

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Các văn bản tổ chức thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

5.4

Tổ chức triển khai thực hiện đổi mới chế độ tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Các văn bản tổ chức thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

5.5

Hoàn thiện quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

5.6

Thí điểm thi tuyển một số chức danh công chức lãnh đạo gắn với chuyên môn nghiệp vụ trong bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Các văn bản tổ chức thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

5.7

Tổ chức triển khai thực hiện chế độ phụ cấp công vụ cho cán bộ, công chức hành chính (bao gồm cả cán bộ, công chức đảng, đoàn thể trong hệ thống chính trị)

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

 

Theo Nghị định của Chính phủ

 

5.8

Tham gia nghiên cứu ban hành và thực hiện chính sách, chế độ thích hợp về nhà ở cho cán bộ, công chức

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Các văn bản tổ chức thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

Theo chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương có liên quan

 

5.9

Tham gia xây dựng và thực hiện Chính sách xây dựng và sử dụng nhà công vụ

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Các văn bản tổ chức thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Theo chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương có liên quan

5.10

Thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng định kỳ bắt buộc hàng năm

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

 

Thường xuyên

5.11

Thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Các văn bản tổ chức thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Theo Nghị định của Chính phủ

 

5.12

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ ở các cấp, kể cả trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

 

Các văn bản tổ chức thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Thường xuyên

6. Cải cách tài chính công

6.1

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

 

Sở Tài chính

Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện 6 tháng, hàng năm

Thường xuyên

6.2

Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương

Sở Tài chính

Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện 6 tháng, hàng năm

Thường xuyên

6.3

Thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện hàng tháng

Thường xuyên

6.4

Tham gia xây dựng và thực hiện cơ chế cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập để sớm thực hiện thí điểm cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Tài chính

Các sở, ngành: Nội vụ, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hoá -Thông tin, Sở Thể dục Thể thao, Thương mại và Du lịch

Các văn bản tổ chức thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Theo chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan

 

6.5

Tham gia xây dựng cơ chế để thực hiện chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập đang tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên hoặc tự đảm bảo được phần lớn kinh phí hoạt động thường xuyên sang doanh nghiệp nhà nước (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

 

Các văn bản tổ chức thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương có liên quan

 

7. Hiện đại hoá nền hành chính

7.1

Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

 

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Thường xuyên

7.2

Xây dựng trụ sở chính quyền cấp xã nơi chưa có trụ sở hoặc có nhưng ở mức độ chưa đáp ứng được yêu cầu

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nội vụ

Các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Theo chương trình của Chính phủ

8. Giải quyết mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân

8.1

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ban Dân vận Tỉnh uỷ,

Sở Nội vụ

Báo cáo của Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh thực hiện hàng năm

 

Thường xuyên

8.2

Tham gia xây dựng và thực hiện Luật về bồi thường nhà nước

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Các văn bản tổ chức thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Theo chỉ đạo của Chính phủ

8.3

Thực hiện xây dựng các chế độ công khai về:

- Thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan hành chính nhà nước

- Ngân sách, tài chính, tài sản nhà nước

Sở Nội vụ, Sở Tài chính

 

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Các văn bản tổ chức thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Theo Nghị định của Chính phủ

 

9. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp và cán bộ, công chức đối với công tác cải cách hành chính

9.1

Quán triệt nội dung và tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đối với các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức 

Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

 

 

Quý IV/2007 và tháng 01-2008

9.2

Từng cơ quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của ủy ban nhân dân tỉnh

Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

 

Chương trình, kế hoạch của từng cơ quan được thông qua

 

Tháng 01/2008

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2445/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2445/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2007
Ngày hiệu lực10/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2445/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2445/2007/QĐ-UBND Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2445/2007/QĐ-UBND Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2445/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Văn Ngọc
        Ngày ban hành31/12/2007
        Ngày hiệu lực10/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2445/2007/QĐ-UBND Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2445/2007/QĐ-UBND Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết

         • 31/12/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/01/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực