Quyết định 2447/QĐ-BTTTT

Quyết định 2447/QĐ-BTTTT năm 2017 về sửa đổi Quyết định 1178/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2447/QĐ-BTTTT 2017 sửa đổi 1178/QĐ-BTTTT chuyển mạng thông tin di động


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2447/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1178/QĐ-BTTTT NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CHUYỂN MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GIỮ NGUYÊN SỐ THUÊ BAO TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam được sa đổi, bổ sung theo Quyết định số 846/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 5 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1458/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1178/QĐ-BTTTT ngày 23/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

4. Ltrình thực hiện:

Thời gian cung cấp chính thức dịch vụ: trong năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 846/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 5 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trư
ng;
- Cổng Thông tin điện t
Bộ TT&TT;
- Sở TT&TT các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các doanh nghiệp: viễn thông; cung cấp dịch vụ nội dun
g thông tin trên mạng viễn thông di động mặt đất;
- Các cơ quan, tổ chức quản lý, vận hành, khai thác mạn
g viễn thông dùng riêng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh;
- Lưu: VT, CVT (108b).

BỘ TRƯỞNG
Tr
ương Minh Tun

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2447/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2447/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2447/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 2447/QĐ-BTTTT 2017 sửa đổi 1178/QĐ-BTTTT chuyển mạng thông tin di động


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 2447/QĐ-BTTTT 2017 sửa đổi 1178/QĐ-BTTTT chuyển mạng thông tin di động
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu2447/QĐ-BTTTT
      Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
      Người kýTrương Minh Tuấn
      Ngày ban hành29/12/2017
      Ngày hiệu lực29/12/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2447/QĐ-BTTTT 2017 sửa đổi 1178/QĐ-BTTTT chuyển mạng thông tin di động

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2447/QĐ-BTTTT 2017 sửa đổi 1178/QĐ-BTTTT chuyển mạng thông tin di động

          • 29/12/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/12/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực