Quyết định 2477/QĐ-TCT

Quyết định 2477/QĐ-TCT năm 2010 sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế; quy định chức năng, nhiệm vụ của Đội thuộc Chi cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Quyết định 2447/QĐ-TCT sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đã được thay thế bởi Quyết định 245/QĐ-TCT 2019 Quy định chức năng nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Thuế và được áp dụng kể từ ngày 25/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2447/QĐ-TCT sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2477/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC THUẾ TRỰC THUỘC CỤC THUẾ; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2004; Nghị định số 81/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tài chính;

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Đội thuộc Chi cục Thuế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế và Quyết định số 504/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ các Đội thuộc Chi cục Thuế, cụ thể như sau:

1. Khoản 7, Điều 2, Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định: “7. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi Cục trưởng Chi cục Thuế”;

Nay sửa đổi lại là: “7. Kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục thuế.”

2. Bãi bỏ điểm c, khoản 1, Điều 3, Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

3. Bãi bỏ điểm 10, phần I, Quyết định số 504/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ Đội Thanh tra thuộc Chi cục Thuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định khác tại Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế và Quyết định số 504/QĐ-TCT ngày 29/3/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ các Đội thuộc Chi cục Thuế vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lãnh đạo TCT;
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG




Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2477/QĐ-TCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2477/QĐ-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2010
Ngày hiệu lực03/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2477/QĐ-TCT

Lược đồ Quyết định 2447/QĐ-TCT sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2447/QĐ-TCT sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2477/QĐ-TCT
     Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
     Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
     Ngày ban hành03/12/2010
     Ngày hiệu lực03/12/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2019
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2447/QĐ-TCT sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2447/QĐ-TCT sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn