Quyết định 2448/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2448/QĐ-BVHTTDL năm 2009 ban hành Quy chuẩn Trung tâm Văn hoá –Thể thao xã do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Quyết định 2448/QĐ-BVHTTDL Quy chuẩn Trung tâm Văn hoá Thể thao đã được thay thế bởi Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL Quy định mẫu tổ chức, hoạt động tiêu chí và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 2448/QĐ-BVHTTDL Quy chuẩn Trung tâm Văn hoá Thể thao


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2448/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHUẨN TRUNG TÂM VĂN HOÁ, THỂ THAO XÃ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 271/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở đến năm 2010;
Căn cứ quyết định số 100/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
Căn cứ Thông tư số 22/2007/TTL/BVHTT-UBTDTT ngày 24 tháng 7 năm 2007 của Bộ Văn hoá- Thông tin và Uỷ ban Thể dục thể thao hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hoá- Thể thao xã, phường, thị trấn;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quy chuẩn Trung tâm Văn hoá –Thể thao xã.

Quy chuẩn là căn cứ để xây dựng; kiểm tra, đánh giá và công nhận Trung tâm Văn hoá, Thể thao xã đạt quy chuẩn.

Quy chuẩn sẽ được điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở của cả nước.

Điều 2. Cục Văn hoá cơ sở phối hợp với các cơ quan có liên quan và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Trung tâm Văn hoá, Thể thao xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ,
Thanh tra, Văn phòng thuộc Bộ;
- Lưu VT, VHCS (3), Mạnh 200.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

QUY CHUẨN

TRUNG TÂM VĂN HOÁ, THỂ THAO XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2448/QĐ-BVHTTDL Ngày 07 tháng 07 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL)

I. CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ.

STT

Tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí theo vùng

Đồng bằng

Miền núi

1

Diện tích đất được sử dụng

1.1. Nhà văn hoá đa năng

1.2. Sân thể thao phổ thông gồm: Sân bóng đá, ở hai đầu sân bòng đá có thể bố trí sân bóng chuyền, sân nhảy cao, nhảy xa, sân đẩy tạ và một số môn thể thao dân tộc của địa phương.

1.000m2

90m x 120m

800m2

45m x 90m

2

Quy mô xây dựng

2.1. Hội trường văn hoá đa năng.

2.2. Phòng chức năng nàh văn hoá đa năng (hành chính; thông tin; đọc sách, báo; truyền thanh; câu lạc bộ)

2.3. Phòng Tập thể thao đơn giản sử dụng để huấn luyện, giảng dạy và tổ chức thi đấu thể thao

2.4. Công trình phụ trội Trung tâm Văn hoá, Thể thao (nhà để xe, khu vệ sinh, vườn hoa)

150 chỗ ngồi

 

5 phòng

 

 

 

38m x 18m

 

 

Có đủ

100 chỗ ngồi

 

2 phòng trở lên

 

 

 

23m x 11m

 

 

Đạt 70%

3

Trang thiết bị

3.1. Nhà Văn hoá, có đủ: Bàn, ghế, giá, tủ, trang bị âm thanh, ánh sáng, thông gió, đài truyền thanh.

3.2.Dụng cụ thể thao (phù hợp với phong trào thể thao quần chúng ở xã)

Có đủ

 

 

Có đủ

Đạt 70%

 

 

Đạt 70%

II. TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG:

STT

Tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Tiêu chí theo vùng

Đồng bằng

Miền núi

4

Cán bộ

4.1. Cán bộ quản lý: có trình độ trung cấp về văn hóa, thể thao trở lên; do Chủ tịch UBND xã bổ nhiệm; được hưởng phụ cấp bán chuyên trách.

4.2. Cán bộ nhiệp vụ có chuyên môn về văn hóa, thể thao; được hợp đồng và hưởng thù lao hợp lý.

Đạt.

 

 

 

 

Đạt.

Đạt.

 

 

 

 

Có cộng tác viên thường xuyên.

5

Kinh phí hoạt động thường xuyên.

Đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, ổn định hàng năm.

Đảm bảo

Đạt 60%.

6

Hoạt động văn hóa văn nghệ.

6.1. Tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị.

6.2. Liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng.

6.3. Duy trì hoạt động thường xuyên các câu lạc bộ.

6.4. Hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, nếp sống văn hóa, bảo tồn văn hóa dân tộc.

6.5. Thu hút nhân dân hưởng thụ và tham gia các hoạt động, sáng tạo văn hóa.

12 cuộc/năm.

 

1 cuộc/năm.

 

10 câu lạc bộ trở lên.

Hoạt động tốt

 

 

40% trở lên/tổng số dân.

3-6 cuộc/năm.

 

2 năm/1 cuộc.

 

3 câu lạc bộ trở lên.

Có hoạt động.

 

 

20% trở lên/tổng số dân.

7

Hoạt động thể thao

7.1. Thi đấu thể thao.

7.2. Thu hút nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên.

3 cuộc/năm.

30%.

1 cuộc/năm.

15%.

8

Chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ.

Chỉ đạo, hướng dẫn nhà văn hóa, khu thể thao thôn (ấp, bản) hiện có

100%

70%

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2448/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2448/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2009
Ngày hiệu lực07/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2448/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 2448/QĐ-BVHTTDL Quy chuẩn Trung tâm Văn hoá Thể thao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2448/QĐ-BVHTTDL Quy chuẩn Trung tâm Văn hoá Thể thao
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2448/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Huỳnh Vĩnh Ái
        Ngày ban hành07/07/2009
        Ngày hiệu lực07/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2448/QĐ-BVHTTDL Quy chuẩn Trung tâm Văn hoá Thể thao

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2448/QĐ-BVHTTDL Quy chuẩn Trung tâm Văn hoá Thể thao