Quyết định 245/QĐ-UBND

Quyết định 245/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Phương án thí điểm thuê quản lý, bảo vệ rừng kết hợp sản xuất dưới tán rừng và du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 245/QĐ-UBND 2014 thuê quản lý bảo vệ kết hợp sản xuất dưới tán rừng du lịch sinh thái Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 245/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN THÍ ĐIỂM THUÊ QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG KẾT HỢP SẢN XUẤT DƯỚI TÁN RỪNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA MŨI CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Luật Đa dạng sinh học và Luật Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Công văn số 6617/UBND-NN ngày 20/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thống nhất đề cương phương án thí điểm thuê người dân bảo vệ rừng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 23/TTr-SNN ngày 12/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án thí điểm thuê quản lý, bảo vệ rừng kết hợp sản xuất dưới tán rừng và du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên phương án: Phương án thí điểm thuê quản lý, bảo vệ rừng kết hợp sản xuất dưới tán rừng và du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

2. Cơ quan xây dựng phương án: Chi cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Cơ quan thực hiện phương án: Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

4. Địa điểm thực hiện: Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

5. Mục tiêu chính: Tăng cường hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng; khai thác tiềm năng, lợi thế của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau theo quy định của pháp luật; tăng thu nhập và góp phần ổn định cuộc sống cho các hộ dân sống trong và ven lâm phần, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong quản lý, bảo vệ rừng và giảm áp lực tác động bất lợi đến rừng.

6. Nguyên tắc thực hiện: Không được thực hiện các tác động đến rừng và đất lâm nghiệp trái quy định pháp luật.

7. Tổng diện tích thực hiện thí điểm: trong phạm vi 713 ha, bao gồm:

- Diện tích đất có rừng: 687 ha.

- Diện tích kênh rạch: 26 ha.

8. Thời gian thực hiện: 2014 - 2017.

9. Nội dung: Như Phương án kèm theo Tờ trình số 23/TTr-SNN ngày 12/02/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

10. Kinh phí thực hiện:

- Vốn hộ dân: Đầu tư nuôi thủy sản và tổ chức dịch vụ du lịch sinh thái.

- Vốn ngân sách Nhà nước: Thuê quản lý, bảo vệ rừng và kiểm tra, quản lý thực hiện phương án. Giao Sở Tài chính tham mưu đề xuất, trình UBND tỉnh cụ thể nguồn chi và mức chi phí thuê quản lý, bảo vệ rừng và chi phí kiểm tra, quản lý thực hiện phương án theo quy định hiện hành.

11. Tổ chức thực hiện:

- Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau có trách nhiệm tổ chức họp dân và UBND các xã có liên quan để lựa chọn hộ dân tham gia thực hiện phương án, gửi UBND huyện Ngọc Hiển phê duyệt danh sách. Giao UBND huyện Ngọc Hiển quyết định đối tượng tham gia thực hiện phương án.

- Trên cơ sở danh sách hộ dân tham gia thực hiện phương án đã được phê duyệt, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau ký kết hợp đồng với bên được thuê quản lý, bảo vệ rừng, thời hạn hợp đồng tối đa 03 năm. Trong hợp đồng, phải thể hiện rõ trách nhiệm, quyền lợi của các bên tham gia thực hiện phương án; bên được thuê quản lý, bảo vệ rừng không được thực hiện các tác động đến rừng và đất lâm nghiệp trái quy định pháp luật; khi hết thời hạn hợp đồng, các bên phải thanh lý hợp đồng, Nhà nước không bồi hoàn các khoản chi phí do hộ dân đầu tư;…

Điều 2. Giao Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển tổ chức thực hiện Quyết định này. Thường xuyên tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện phương án và các hợp đồng thuê bảo vệ rừng để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển, Thủ trưởng sở, ngành, đơn vị và tổ chức, hộ dân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (kèm theo phương án)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Chi cục Lâm nghiệp, Kiểm lâm;
- UBND xã Đất Mũi, Viên An;
- Báo, Đài, Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Phòng Nông nghiệp - Nhà đất (T);
- Lưu: VT, L19/02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 245/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu245/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2014
Ngày hiệu lực19/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 245/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 245/QĐ-UBND 2014 thuê quản lý bảo vệ kết hợp sản xuất dưới tán rừng du lịch sinh thái Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 245/QĐ-UBND 2014 thuê quản lý bảo vệ kết hợp sản xuất dưới tán rừng du lịch sinh thái Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu245/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLê Dũng
        Ngày ban hành19/02/2014
        Ngày hiệu lực19/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 245/QĐ-UBND 2014 thuê quản lý bảo vệ kết hợp sản xuất dưới tán rừng du lịch sinh thái Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 245/QĐ-UBND 2014 thuê quản lý bảo vệ kết hợp sản xuất dưới tán rừng du lịch sinh thái Cà Mau

            • 19/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực