Quyết định 245/QĐ-UBND

Quyết định 245/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 245/QĐ-UBND năm 2014 kiểm soát thủ tục hành chính Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 245/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 55/TTr-STP ngày 10 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của tỉnh Sơn La.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thực hiện kế hoạch này, định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCTP Tỉnh uỷ; Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Như Điều 3 (Thực hiện);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, 250b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 của UBND tỉnh Sơn La)

TT

Nội dung nhiệm vụ

Kết quả

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

thực hiện

I

XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

1

Xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2014

Kế hoạch

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Quý I

năm 2014

2

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quy chế

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Quý I

năm 2014

3

Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai TTHC trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quy chế

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Quý I

năm 2014

4

Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên

Văn bản chỉ đạo

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Nhiệm vụ thường xuyên

II

TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Tập huấn công tác kiểm soát TTHC năm 2014 cho sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn

Tổ chức Hội nghị về công tác kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Quý II

năm 2013

2

Tập huấn công tác kiểm soát TTHC năm 2014 tại sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố;

Tổ chức Hội nghị về công tác kiểm soát TTHC

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Sở Tư pháp

Theo Kế hoạch của từng đơn vị

III

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC; đánh giá tác động quy định về TTHC

Điền các Biểu mẫu về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tính toán chi phí tuân thủ TTHC

Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC

(sở, ban, ngành tỉnh)

Sở Tư pháp

Nhiệm vụ

thường xuyên

2

Tổ chức tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC

Văn bản tham gia ý kiến

Sở Tư pháp

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

Nhiệm vụ

thường xuyên

3

Tổ chức họp chuyên đề tham vấn ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL quy định về TTHC

Hội nghị chuyên đề

Sở Tư pháp;

sở, ban, ngành

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan

Tổ chức Hội nghị tham vấn khi có yêu cầu

4

Thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản QPPL

Báo cáo thẩm định

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh

Nhiệm vụ

thường xuyên

IV

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Rà soát, thống kê TTHC mới/ TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ TTHC bãi bỏ, hủy bỏ việc áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có quy định về TTHC

Tờ trình, bộ TTHC

Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

Sở Tư pháp

Nhiệm vụ thường xuyên

2

Kiểm soát chất lượng hồ sơ trình công bố bộ TTHC; cập nhật hồ sơ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

- TTHC

- Các văn bản quy định TTHC có liên quan

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

3

Niêm yết, công khai TTHC

Bộ TTHC được công bố

Các đơn vị thực hiện TTHC

Sở Tư pháp

Nhiệm vụ thường xuyên

V

RÀ SOÁT QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính

Kế hoạch

Báo cáo kết quả rà soát

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Sở Tư pháp

Theo Kế hoạch

2

Hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát

- Danh mục TTHC rà soát

- Báo cáo kết quả rà soát

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Theo Kế hoạch

VI

TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

1

Công bố công khai số điện thoại, thư điện tử cơ quan tiếp nhận phản ánh kiến nghị (địa chỉ: Phòng KSTTHC Sở Tư pháp, số 59 đường Tô Hiệu TP Sơn La, tỉnh Sơn La; Số điện thoại: 022 375 2430; email: kstthc.2011@ gmail.com)

Niêm yết tại trụ sở

Các sở, ban , ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn

Sở Tư pháp

Nhiệm vụ thường xuyên

2

Tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Sở Tư pháp

Các sở, ban , ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn.

Nhiệm vụ thường xuyên

VII

THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG PHỤC VỤ KIỂM SOÁT TTHC

1

Tổ chức truyền thông, quảng bá nhằm tạo sự ủng hộ và tham gia của người dân và Doanh nghiệp đối với việc kiểm soát thủ tục hành chính

- Tin, bài, ảnh, phóng sự;

- Các hình thức thông tin, tuyên truyền khác.

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh;

- Báo Sơn La;

- Thông tấn xã VN tại Sơn La;

- Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn; các tổ chức Đoàn thể của tỉnh.

Sở Tư pháp

Nhiệm vụ thường xuyên

VIII

KIỂM TRA THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Tổ chức kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn. Dự kiến trong năm 2014 sẽ kiểm tra một số đơn vị sau:

- Các sở Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và xã hội

- UBND huyện Mộc Châu

- Các xã, phường, thị trấn: UBND thị trấn Mộc Châu, UBND xã Nà Mường, huyện Mộc Châu

- Kế hoạch kiểm tra.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tại từng đơn vị.

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Quý II, III

năm 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 245/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu245/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2014
Ngày hiệu lực12/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 245/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 245/QĐ-UBND năm 2014 kiểm soát thủ tục hành chính Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 245/QĐ-UBND năm 2014 kiểm soát thủ tục hành chính Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu245/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành12/02/2014
        Ngày hiệu lực12/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 245/QĐ-UBND năm 2014 kiểm soát thủ tục hành chính Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 245/QĐ-UBND năm 2014 kiểm soát thủ tục hành chính Sơn La

            • 12/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực