Quyết định 2450/QĐ-BTC

Quyết định 2450/QĐ-BTC năm 2007 Đính chính sai sót số thứ tự và lỗi chính tả Thông tư 69/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2450/QĐ-BTC đính chính Thông tư 69/2007/TT-BTC sai sót số thứ tự lỗi chính tả


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2450/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 69/2007/TT-BTC NGÀY 25/6/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;  

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng và các tổ chức tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Đính chính sai sót về số thứ tự và lỗi chính tả tại Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, bao gồm:

- Khoản 3 mục A phần III;

- Điểm 2.1 khoản 2 mục B phần III;

- Khoản 4 mục B phần III;

- Mẫu số 02/BC-VDB ban hành kèm theo Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.

(Chi tiết cụ thể theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng và các tổ chức tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

-Văn phòng Quốc hội,  

- Văn phòng Chủ tịch nước,

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,

- Các Bộ, CQ ngang bộ, CQ thuộc CP,

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 

- Toà án nhân dân tối cao,

- Kiểm toán Nhà nước, 

- Cơ quan TW của các đoàn thể,

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp),

- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW,

- Sở TC, KBNN các tỉnh, thành phố,

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TC,

- Công báo,

- Website Chính phủ,

- Website Bộ Tài chính

- Lưu: VT, Vụ TCNH.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Đinh Văn Nhã

 

 

 

PHỤ LỤC

ĐÍNH CHÍNH SAI SÓT TRONG THÔNG TƯ SỐ 69/2007/TT-BTC NGÀY 25/6/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày

STT

Phần cần

chỉnh sửa

Số thứ tự trong TT số 69/2007/TT-BTC

Số thứ tự

đính chính

1

Khoản 3 mục A phần III

3.4

3.3

2

Khoản 4 mục B phần III

4.2 (e)

4.2 (d)

3

Điểm 2.1 khoản 2 mẫu số 02/BC-VDB

2.1.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5

2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5

4

Điểm 3.2 khoản 3 mẫu số 02/BC-VDB

3.1.1; 3.1.2

3.2.1; 3.2.2

II. Đính chính lỗi chính tả

Phần cần chỉnh sửa

Nội dung lỗi chính tả

Đính chính

Điểm 2.1 khoản 2 mục B phần II

 

Dự án thuộc đối tượng hỗ trợ sau đầu tư quy định tại điểm 1, mục B, phần III Thông tư này nhưng không vay vốn…

Dự án thuộc đối tượng hỗ trợ sau đầu tư quy định tại khoản 1, mục B, phần III Thông tư này nhưng không vay vốn…

Phụ lục tính thời hạn hỗ trợ sau đầu tư

(Kèm theo Thông tư số     /2007/TT-BTC ngày    của Bộ Tài chính)

(Kèm theo Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007  của Bộ Tài chính)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2450/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2450/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2007
Ngày hiệu lực23/07/2007
Ngày công báo09/08/2007
Số công báoTừ số 546 đến số 547
Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2450/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2450/QĐ-BTC đính chính Thông tư 69/2007/TT-BTC sai sót số thứ tự lỗi chính tả


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2450/QĐ-BTC đính chính Thông tư 69/2007/TT-BTC sai sót số thứ tự lỗi chính tả
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2450/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐinh Văn Nhã
       Ngày ban hành23/07/2007
       Ngày hiệu lực23/07/2007
       Ngày công báo09/08/2007
       Số công báoTừ số 546 đến số 547
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2450/QĐ-BTC đính chính Thông tư 69/2007/TT-BTC sai sót số thứ tự lỗi chính tả

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2450/QĐ-BTC đính chính Thông tư 69/2007/TT-BTC sai sót số thứ tự lỗi chính tả

           • 23/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/08/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực