Quyết định 2453/QĐ-UBND

Quyết định 2453/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2453/QĐ-UBND năm 2010 dạy nghề cho lao động nông thôn Huế đến 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2453/QĐ-UBND

Huế, ngày 26 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Dạy nghề được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ qui định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 8h/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phát triển dạy nghề tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Phê duyệt Đề án Phát triển dạy nghề tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1631/LĐTBXH-DN ngày 27 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, với các nội dung chính như sau:

I. Mục tiêu.

1. Mục tiêu tổng quát.

a) Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

b) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành chính, quản lý, điều hành kinh tế - xã hội và thực thi công vụ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

c) Tạo bước đột phá, tăng tốc về chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn; góp phần nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh năm 2015 đạt 60%, năm 2020 đạt 70%.

2. Mục tiêu cụ thể.

a) Giai đoạn 2011-2015:

- Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 30%. Lao động nông nghiệp còn khoảng 50% lao động xã hội. Mỗi năm phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 7.000 lao động nông thôn.

- Đào tạo 35 ngàn lao động nông thôn (bình quân mỗi năm đào tạo 7 ngàn lao động), chiếm 28.2% trong tổng số lao động xã hội (124.580 ngừơi) qua đào tạo nghề.

- Đào tạo, bồi dưỡng cho 7.650 cán bộ, công chức cấp xã.

b) Giai đoạn 2016-2020.

- Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 50%. Lao động nông nghiệp còn khoảng 40 – 50% lao động xã hội. Mỗi năm phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động nông thôn.

- Đào tạo 40 ngàn lao động nông thôn (bình quân mỗi năm đào tạo 8 ngàn lao động), chiếm 49.2% trong tổng số lao động xã hội (81.280 người) qua đào tạo nghề.

- Đào tạo, bồi dưỡng cho 9.500 cán bộ công chức cấp xã.

II. Nội dung hoạt động của Đề án.

1. Tuyên truyền tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn. Phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dạy nghề nông thôn; thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn.

3. Thí điểm tổ chức, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm các mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn.

4. Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề cho các đơn vị dạy nghề công lập.

5. Xây dựng, hoàn chỉnh, đổi mới các chương trình, giáo trình dạy nghề cho lao động nông thôn.

6. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề.

7. Tổ chức dạy nghề và thực hiện hỗ trợ cho lao động nông thôn học nghề. Từ nay đến năm 2020, tổ chức dạy nghề cho 75.000 lao động nông thôn.

8. Đào tạo, bồi dưỡng cho công chức xã: đào tạo, bồi dưỡng cho 17.156 cán bộ công chức cấp xã.

9. Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án, chuẩn bị kế hoạch hàng năm.

III. Giải pháp thực hiện

1. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và lao động nông thôn về vai trò của đào tạo nghề đối với tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn.

2. Phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo nghề: Đẩy mạnh việc thực hiện quy hoạch hệ thống đào tạo nghề (hoàn thành việc thành lập các trung tâm dạy nghề cấp huyện) theo Đề án phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt; Đẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội để dạy nghề cho lao động nông thôn.

3. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý: Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng sư phạm, kỹ năng nghề để bổ sung giáo viên cho các đơn vị dạy nghề; ưu tiên bố trí đủ giáo viên cơ hữu cho các trung tâm dạy nghề công lập cấp huyện.

4. Phát triển, phổ biến các chương trình, giáo trình, học liệu. Xây dựng một số chương trình dạy nghề nông thôn liên quan đến các cây trồng, vật nuôi, ngành nghề nông thôn, ngành nghề truyền thống đặc thù của tỉnh.

5. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các hoạt động của Đề án từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

IV. Kinh phí

Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 290,153 tỷ đồng; trong đó:

- Nguồn Ngân sách Trung ương : 201,050 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 69,29%;

- Nguồn Ngân sách địa phương: 27,404 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 9,44%;

- Nguồn xã hội hóa : 61,699 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 21,26%.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Th­ương binh và Xã hội:

- Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của tỉnh, có trách nhiệm chủ trì giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện Đề án trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; xây dựng bổ sung quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

- Hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Đề án, kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn ở phạm vi từng địa phương, và việc triển khai các bước thực hiện Đề án.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính lập kế hoạch đào tạo và dự toán ngân sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì với các ngành và cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn, định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc xác định cơ cấu ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn, phục vụ chuyển đổi cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn và phục vụ sản xuất nông nghiệp ở trình độ cao.

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở dạy nghề xây dựng các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với yêu cầu trang bị kiến thức tay nghề cho người lao động phục vụ sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo Trung tâm khuyến nông của tỉnh phối hợp tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch hàng năm.

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các ngành, cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc dạy nghề cho lao động nông thôn, nhất là việc giám sát về chất lượng dạy nghề ngắn hạn tổ chức ở nông thôn.

3. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Huế, Thị xã Hương Thủy và các huyện lập kế hoạch biên chế, xây dựng đội ngũ gíao viên, cán bộ quản lý cho các cơ sở dạy nghề. Thực hiện đúng quy định về giao và bố trí biên chế; chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã đến năm 2020 theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và dự kiến giao kế hoạch hằng năm về đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính lập dự toán và dự kiến phân bổ nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Phối hợp với sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy nghề cho lao động nông thôn ở các cơ sở dạy nghề.

5. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán ngân sách hàng năm thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế tài chính phục vụ dạy nghề cho lao động nông thôn theo Đề án; phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các ngành, cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tăng cường chỉ đạo nội dung giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong các trường phổ thông cơ sở và phổ thông trung học để thực hiện có hiệu quả việc phân luồng đào tạo.

7. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin để cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp cho lao động nông thôn đến cấp xã;

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

9. Các sở, ngành liên quan có kế hoạch chỉ đạo các cơ sở dạy đào tạo nghề thuộc phạm vi quản lý chủ động tham gia các hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo theo kế hoạch thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

10. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Chủ trì h­ướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện chính sách tín dụng học nghề đối với lao động nông thôn.

11. Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế: Phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

12. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện.

- Thành lập BCĐ thực hiện đề án cấp huyện. Phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo.

- Xây dựng, phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án ở cấp huyện đến năm 2020 trên cơ sở nội dung Đề án của tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát th­ường xuyên và đột xuất việc thực hiện kế hoạch triển khai đề án dạy nghề cho lao động nông thôn ở địa bàn huyện, thành, thị.

- Th­ường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc tuyên truyền, vận động tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn.

13. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các xã, phư­ờng, thị trấn:

- Tổ chức rà soát, thống kê các nhóm đối tượng có đủ điều kiện và nhu cầu tham gia học nghề; phối hợp với Phòng Lao động - Th­ương binh và Xã hội cấp huyện thực hiện kế hoạch dạy nghề cho lao động phù hợp với chư­ơng trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phư­ơng; Phối hợp, tạo điều kiện cho các cơ sở dạy nghề tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn của địa ph­ương và tổ chức các lớp dạy nghề trên địa bàn.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hư­ớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách dạy nghề cho các đối t­ượng đ­ược h­ưởng chính sách ở địa phương, bảo đảm chính sách được thực hiện đúng mục đích, đúng đối t­ượng.

14. Các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội và nghề nghiệp của tỉnh

a) Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tham gia hoạt động tuyên truyền, vận động để các tổ chức chính trị xã hội thành viên và đoàn viên, hội viên của họ tích cực, chủ động tham gia các hoạt động tuyên truyền, giám sát thực hiện Đề án.

b) Đề nghị Hội nông dân tỉnh: chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề; tư­ vấn miễn phí về dạy nghề, việc làm; tham gia dạy nghề và giám sát tình hình thực hiện.

c) Đề nghị Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, t­ư vấn về học nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn vào các nội dung phù hợp của Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015.

d) Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, t­ư vấn về học nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn và các nội dung khác trong Đề án này vào các nội dung phù hợp của Đề án theo Quyết định số 295 /QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Thủ t­ướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015".

đ) Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội nghề nghiệp khác tham gia vào các hoạt động phù hợp của Đề án.

15. Trách nhiệm của các cơ sở dạy nghề

Căn cứ nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn tổ chức xây dựng, bổ sung các chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu của lao động nông thôn; thường xuyên nắm bắt thông tin thị trường lao động để có cơ sở bố trí cơ cấu ngành nghề đào tạo phù hợp, tăng cường hoạt động liên kết với doanh nghiệp để tổ chức đào tạo theo địa chỉ sử dụng lao động, đảm bảo việc làm cho lao động sau học nghề.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động-TBXH, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Công Thương; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế và thị xã Hương Thuỷ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB QPPL);
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Tổng cục Dạy nghề;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Báo TTH;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2453/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2453/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2010
Ngày hiệu lực06/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2453/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2453/QĐ-UBND năm 2010 dạy nghề cho lao động nông thôn Huế đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2453/QĐ-UBND năm 2010 dạy nghề cho lao động nông thôn Huế đến 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2453/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành26/11/2010
        Ngày hiệu lực06/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2453/QĐ-UBND năm 2010 dạy nghề cho lao động nông thôn Huế đến 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2453/QĐ-UBND năm 2010 dạy nghề cho lao động nông thôn Huế đến 2020

            • 26/11/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực