Quyết định 2454/QĐ-BCT

Quyết định 2454/QĐ-BCT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Nội dung toàn văn Quyết định 2454/QĐ-BCT 2018 công bố thủ tục hành chính Kinh doanh khí Bộ Công Thương


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2454/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh khí;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ tr
ưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục K.STTHC);
- Các S
Công Thương;
- Văn phòng Bộ (TH-CC);
- L
ưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2454/QĐ-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kinh doanh khí

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vc

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

I

Khí dầu mỏ hóa lng (LPG)

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

2

Cấp lại Giấy chng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

3

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

4

Cấp Giy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG

Kinh doanh khí

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trưng công nghiệp

5

Cấp lại Giấy chng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG

Kinh doanh khí

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

6

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG

Kinh doanh khí

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

7

Cấp Giy chứng nhận đđiều kiện sản xuất chai LPG mini

Kinh doanh khí

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kin sản xuất chai LPG mini

Kinh doanh khí

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

9

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini

Kinh doanh khí

Cục Kthuật an toàn và Môi trường công nghiệp

II

Khí thiên nhiên hóa lng (LNG)

Kinh doanh khí

 

10

Cấp Giy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

12

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khu, nhập khẩu LNG

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

III

Khí thiên nhiên nén (CNG)

Kinh doanh khí

 

13

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khu CNG

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

15

Cấp điều chnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

B. Thủ tục hành chính cấp tnh

I

Khí dầu mhóa lỏng (LPG)

Kinh doanh khí

 

1

Cp Giy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

2

Cấp lại Cấp Giấy chứng nhận đđiều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

3

Cấp điều chỉnh Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

5

Cp lại Giấy chứng nhận đđiều kiện trạm nạp LPG vào chai

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

6

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đđiều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

9

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

10

Cấp Giy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

12

Cp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

II

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)

Kinh doanh khí

 

13

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

15

Cấp điều chnh Giấy chng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

16

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận ti

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

18

Cấp điều chnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận ti

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

III

Khí thiên nhiên nén (CNG)

Kinh doanh khí

 

19

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

20

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

21

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

22

Cp Giy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải CNG

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

23

Cấp lại Giy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

24

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Kinh doanh k

Sở Công Thương

C. Thủ tục hành chính cp huyện

1

Cấp Giy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Kinh doanh khí

y ban nhân dân cấp huyện

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Kinh doanh khí

Ủy ban nhân dân cấp huyện

3

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Kinh doanh khí

Ủy ban nhân dân cấp huyện

2. Danh mục thủ tục hành chính bị hy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí

STT

Số hồ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hy bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1. Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

1

B-BCT-274883-TT

Cấp Giấy chng nhận đđiều kiện xuất khu, nhập khẩu LPG

Nghị định số 19/20I6/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

2

B-BCT-274884-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

3

B-BCT-274885-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khu, nhập khẩu LPG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

4

B-BCT-274886-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

5

B-BCT-274887-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG

Nghị định s19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

6

B-BCT-274888-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đđiều kiện làm thương nhân phân phối LPG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

7

B-BCT-274889-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

8

B-BCT-274890-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

9

B-BCT-274891-TT

Xác nhận điều kiện đối với thương nhân sản xuất chế biến LPG để thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trưng trong nước

10

B-BCT-275163-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

11

B-BCT-275162-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

II. Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)

1

B-BCT-274892-TT

Cấp Giấy chng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

2

B-BCT-274893-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

3

B-BCT-274894-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kin xuất khẩu, nhập khẩu LNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

4

B-BCT-274895-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong ớc

5

B-BCT-274896-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

6

B-BCT-274897-TT

Cp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phi LNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

7

B-BCT-274898-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

8

B-BCT-274899-TT

Cp gia hạn Giấy chứng nhận đđiều kiện làm thương nhân phân phối LNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

VThị trường trong nước

9

B-BCT-274900-TT

Xác nhận điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến LNG để thực hiện quyn xuất khẩu, nhập khẩu

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

III. Khí thiên nhiên nén (CNG)

1

B-BCT-274901-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

2

B-BCT-274902-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

3

B-BCT-274903-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

4

B-BCT-274904-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh k

Vụ Thị trường trong nước

5

B-BCT-274905-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

6

B-BCT-274906-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối CNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

7

B-BCT-274907-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đđiều kiện làm thương nhân phân phối CNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

8

B-BCT-274908-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đđiều kiện làm thương nhân phân phối CNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Vụ Thị trường trong nước

B. Thủ tục hành chính cấp tnh

I. Khí dầu mhóa lỏng (LPG)

1

B-BCT-274909-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

2

B-BCT-274910-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

3

B-BCT-274911-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

4

B-BCT-274912-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

5

B-BCT-274913-TT

Cấp Giấy chứng nhn đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Tơng

6

B-BCT-274914-TT

Cp lại Giấy chng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

7

B-BCT-274915-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

8

B-BCT-274916-TT

Cp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

9

B-BCT-274917-TT

Cấp Giấy chng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

10

B-BCT-274918-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cp LPG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

11

B-BCT-274919-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

12

B-BCT-274920-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

13

B-BCT-274921-TT

Cp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

14

B-BCT-274922-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

15

B-BCT-274927-TT

Cấp điều chnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

16

B-BCT-274924-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

17

B-BCT-274925-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

18

B-BCT-274926-TT

Cấp lại Giấy chng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

19

B-BCT-274927-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

20

B-BCT-274928-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

21

B-BCT-274929-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

22

B-BCT-274930-TT

Cấp lại Giấy chng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lng cho cửa hàng bán LPG chai

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

S Công Thương

23

B-BCT-274931-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

24

B-BCT-274932-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí du mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

II. Khí thiên nhiên hóa lng (LNG)

I

B-BCT-274933-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

2

B-BCT-274934-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận ti

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

3

B-BCT-274935-TT

Cấp điều chỉnh Giy chng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

4

B-BCT-274936-TT

Cấp gia hạn Giy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

5

B-BCT-274937-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

6

B-BCT-274938-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Nghị định số 19/20I6/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

7

B-BCT-274939-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

8

B-BCT-274940-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

III. Khí thiên nhiên nén (CNG)

1

B-BCT-274941-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

2

B-BCT-274942-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

3

B-BCT-274943-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận ti

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

4

B-BCT-274944-TT

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận ti

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

S Công Thương

5

B-BCT-274945-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cp CNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

6

B-BCT-274946-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

7

B-BCT-274947-TT

Cấp điều chỉnh Giấy chng nhận đủ điều kiện cấp CNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh k

S Công Thương

8

B-BCT-274948-TT

Cp gia hạn Giấy chứng  nhận đủ điều kiện cấp CNG

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí

Kinh doanh khí

Sở Công Thương

PHẦN II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

I. Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG

- Trình tự thực hiện:

ο Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện từ đến Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước).

ο Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

ο Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

ο Giấy chứng nhận đđiều kiện có thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày cấp mới

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG theo Mu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP .

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Tài liệu chng minh có cầu cảng hoặc hợp đồng thuê cầu cảng thuộc hệ thống cầu cảng Việt Nam được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng.

4. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kthuật an toàn lao động bn chứa.

5. Tài liệu chứng minh đáp ng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

6. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh LPG chai ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3,4, 5 Điều 37 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP phải bổ sung các giấy tờ sau:

a) Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực;

b) Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG.

7. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí qua đường ng ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 37 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP phải bổ sung tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển khí; bản sao Giấy chng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực và tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân xuất khu, nhập khẩu LPG

- Cơ quan thực hiện thtục hành chính: Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương.

- Phí, Lệ phí: Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG theo mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí gồm:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng;

c) Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn;

d) Đáp ng các điều kiện về phòng cháy và cha cháy theo quy định của pháp luật;

đ) Có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG đáp ứng đđiều kiện lưu thông trên thị trường đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG kinh doanh LPG chai.

2. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cpháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG

- Trình t thc hin:

ο Vụ Thị trường trong nước tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG của thương nhân.

ο Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Vụ Thị trường trong nước có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đđiều kiện cho thương nhân.

ο Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đổi

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghcấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG bao gồm:

ο Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG theo mẫu Phụ lục số 12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hng

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phvề kinh doanh khí.

3. Cấp điều chỉnh Giấy chng nhận đủ điều kin thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG

- Trình tự thực hiện:

ο Vụ Thị trường trong nước tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khu, nhập khẩu LPG của thương nhân.

ο Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Vụ Thị trường trong nước có trách nhiệm cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đđiều kiện cho thương nhân.

ο Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đi.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đđiều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG bao gồm:

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi.

- Số ợng bộ h sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG theo Phụ lục 12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay đi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm tại sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

- Căn cpháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

4. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG

- Trình tự thực hiện:

ο Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương).

ο Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Kthuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chi cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

ο Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG bao gồm:

ο Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP .

ο Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

ο Danh mục thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chai LPG.

ο Danh mục quy trình về an toàn chế tạo chai LPG, quy trình sửa cha chai LPG.

ο Quy trình chế tạo một chai LPG điển hình (bao gồm cả tính toán bền).

ο Quy trình kiểm tra chất ợng chai sau chế tạo, sau sa cha.

o Bản sao Giấy chng nhận kết quả kiểm định thiết bị kiểm tra an toàn sau chế tạo và sửa chữa hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

ο Tài liệu chng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và cha cháy.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn gii quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân sản xuất, sa chữa chai LPG

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Kthuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương.

- Phí, lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sa chữa chai LPG.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG theo Mu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

ο Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

ο Có đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình chế tạo, quy trình sa chữa các quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.

ο Trang thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn và chất lượng chai LPG sau chế tạo, sa chữa phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn, gồm:

a) Hệ thống thử áp: Tạo được áp suất không nhỏ hơn 3 MPa;

b) Hệ thống kiểm tra độ kín khí;

c) Thiết bị kiểm tra không phá hủy;

d) Thiết bị kiểm tra thành phần cơ tính của vật liệu chế tạo chai;

đ) Thiết bị đo khối lượng;

e) Thiết bị đo mô men xiết;

g) Thiết bị thử nổ;

h) Thiết bị kiểm tra độ giãn nthể tích.

ο Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và cha cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cpháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

5. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG

- Trình tự thực hiện:

ο Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa cha chai LPG trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp (Bộ Công Thương).

ο Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Kthuật an toàn và Môi trường công nghiệp, thẩm định và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

ο Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đổi

Cách thức thực hiện:

o Nộp trực tiếp.

o Qua Bưu điện.

o Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sa chữa chai LPG bao gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa cha chai LPG theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân sản xuất, sửa chữa chai LPG

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa cha chai LPG.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

6. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sa chữa chai LPG

- Trình tthực hiện:

ο Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương).

ο Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa cha chai. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bng văn bản và nêu rõ lý do.

ο Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đổi.

Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG bao gồm:

Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

Giấy t, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn gii quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thtục hành chính: thương nhân sản xuất, sa chữa chai LPG

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa cha chai LPG

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

ο Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

7. Cấp Giấy chứng nhận đđiều kiện sản xuất chai LPG mini

- Trình tự thực hiện:

ο Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương)

ο Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

ο Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chi cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

ο Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini bao gồm:

ο Giấy đề nghị cp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mu số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP .

ο Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

ο Danh mục thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chai LPG mini.

ο Quy trình sản xuất chai LPG mini.

ο Quy trình về an toàn chế tạo chai LPG mini.

ο Quy trình kiểm tra chất lượng chai LPG mini.

ο Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định dây chuyền, máy, thiết bị phục vụ cho sản xuất chai LPG mini.

ο Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và cha cháy.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân sản xuất chai LPG mini

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Kthuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mu s10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

ο Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

ο Có đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm.

ο Có dây chuyền, máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất chai LPG mini theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

ο Có các thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn chai LPG mini theo quy định.

o Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của thtục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

8. Cấp lại Giấy chng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini

Trình tự thực hiện:

ο Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng đến Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương).

ο Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Kthuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

o Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đổi

Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini bao gồm:

ο Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân sản xuất chai LPG mini

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quthực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Giấy đề nghị cp lại Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

ο Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

- Căn cpháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

9. Cấp điều chnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini

ο Thương nhân gi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp điều chnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Cục Kthuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương).

ο Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm xem xét, thm định và cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả li bằng văn bản và nêu rõ lý do.

ο Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đổi.

Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini bao gm:

ο Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

ο Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thtục hành chính: thương nhân sản xuất chai LPG mini

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini

- Tên mu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

ο Giấy chứng nhận đủ điều kiện được điều chỉnh trong trường hợp: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

II. Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)

10. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

- Trình tự thực hiện:

ο Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương).

ο Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

ο Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hp lệ, Vụ Thị trường trong nước có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do,

ο Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần h sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG bao gồm:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG theo Mu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018//NĐ-CP.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Tài liệu chứng minh có cầu cảng hoặc hợp đồng thuê cầu cảng thuộc hệ thống cầu cng Việt Nam được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng.

4. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kthuật an toàn lao động bồn chứa.

5. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

6. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 37 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP phải bổ sung tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển khí; bản sao Giy chứng nhận kim định đường ống còn hiệu lực và tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG theo Mu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí gồm:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng;

c) Có bn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn;

d) Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;

2. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

11. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

- Trình tự thực hiện:

ο Vụ Thị trường trong nước tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG của thương nhân.

ο Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Vụ Thị trường trong nước có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

ο Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG bao gồm:

ο Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG theo mẫu Phụ lục số 12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

12. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

- Trình tự thực hiện:

ο Vụ Thị trường trong nước tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG của thương nhân.

ο Trong thời gian 07 ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ sơ đy đủ và hợp lệ, Vụ Thị trường trong nước có trách nhiệm cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

ο Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần h sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG bao gồm: Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi;

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mu s12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay đi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

III. Khí thiên nhiên nén (CNG)

13. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG

- Trình tự thực hiện:

ο Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương).

ο Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

ο Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp t chi cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

ο Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG bao gồm:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG theo Mu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Tài liệu chứng minh có cầu cảng hoặc hợp đồng thuê cầu cảng thuộc hệ thống cầu cảng Việt Nam được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng.

4. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kthuật an toàn lao động bn chứa.

5. Tài liệu chng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

6. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 37 Nghị định 87/2017/NĐ-CP phải bổ sung tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển khí; bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực và tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và cha cháy theo quy định tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG theo mẫu s01 ban hành kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí gồm:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng;

c) Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn;

d) Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;

2. Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP còn phải có đường ng vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính;

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

14. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG

- Trình tự thực hiện:

ο Vụ Thị trường trong nước tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG của thương nhân.

ο Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Vụ Thị trường trong nước có trách nhiệm cấp lại Giấy chng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

ο Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện t

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG bao gồm:

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tc hành chính: thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

18. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đđiều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG

- Trình tự thực hiện:

ο Vụ Thị trường trong nước tiếp nhận Hồ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG của thương nhân.

ο Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Vụ Thị trường trong nước có trách nhiệm cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

ο Thời hạn hiệu lực của Giấy chng nhận không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG bao gồm:

ο Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mu s12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP ;

ο Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi

- Slượng hộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG

- Tên mẫu đơn, mu t khai: Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị đnh 87/2018/NĐ-CP ;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay đi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trại sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

I. Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Trình tự thực hiện;

ο Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ο Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

ο Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thm quyn có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

ο Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

- Cách thức thực hiện.

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

Thành phần hồ sơ

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo Mu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

3. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và cha cháy.

5. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LPG kinh doanh LPG chai ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 38 Nghị định số 87/2017/NĐ-CP phải bổ sung các giấy tờ sau:

a) Bản sao Giy chứng nhận kim định chai LPG còn hiệu lực;

b) Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG.

6. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2,3,4 Điều 38 Nghị định số 87/NĐ-CP phải bổ sung tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển khí; bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ng còn hiệu lực và tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

- Slượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân kinh doanh mua bán LPG

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương

- Phí, Lệ phí: Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG theo mẫu Phụ lục số 03 Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG;

c) Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

2. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điệu kiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 87/2017/NĐ-CP còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

- Trình tự thực hiện:

ο Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG của thương nhân.

ο Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

ο Thời hạn của Giấy chứng nhận không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG bao gồm:

ο Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân kinh doanh mua bán LPG

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo mẫu Phụ lục s12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng

- Căn cpháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

3. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhn đđiều kin thương nhân kinh doanh mua bán LPG

- Trình tự thực hiện:

ο Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG của thương nhân.

ο Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp điều chỉnh Giấy chng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

ο Thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện t

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG bao gồm:

ο Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mu s12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

ο Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân kinh doanh mua bán LPG

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Phụ lục 12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thtục hành chính: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

- Căn cứ pháp lý của thít tục hành chính:

o Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

4. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Trình tự thực hiện:

ο Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ο Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

ο Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đđiều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chi cấp Giy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

ο Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

3. Tài liệu chng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

4. Tài liệu chứng minh đáp ng các điều kiện về phòng cháy và cha cháy.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân có trạm nạp LPG vào chai.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương

- Phí, Lệ phí: Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quthực hiện thủ tục hành chính: Giấy chng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai theo mẫu Phụ lục số 07 Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh k

5. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

- Trình tự thực hiện:

o Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai của thương nhân.

ο Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chng nhận được lưu, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể tngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

ο Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai bao gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ;

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân có trạm nạp LPG vào chai.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

ο Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

6. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

- Trình tự thực hiện:

ο Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai của thương nhân.

ο Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

ο Thời hạn ca giấy chứng nhận không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện t

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai bao gồm:

ο Giấy đề nghị điều chnh Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP;

ο Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi;

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đi tưng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân có trạm nạp LPG vào chai.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

ο Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

7. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

- Trình tự thực hiện:

ο Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn của thương nhân.

ο Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

ο Thời hạn của Giấy chứng nhận là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

- Cách thc thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn bao gồm:

ο Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mu s07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

ο Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

ο Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

ο Tài liệu chứng minh đáp ng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

- Slượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ đy đủ và hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có trạm nạp LPG vào xe bồn

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mu s07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

ο Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

ο Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

ο Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

8. Cấp lại Giấy chứng nhận đđiều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

- Trình tự thực hiện:

ο Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn của thương nhân

ο Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp lại Giấy chứng nhận cho thương nhân.

ο Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử.

- Thành phần h sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn bao gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ;

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hsơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thtục hành chính: Thương nhân có trạm nạp LPG vào xe bồn.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn theo Phụ lục 12 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

9. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

- Trình tự thực hiện:

ο Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn của thương nhân.

ο Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận cho thương nhân.

ο Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử.

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn bao gồm:

ο Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP .

ο Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi;

- S lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn gii quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có trạm nạp LPG vào xe bồn.

- Cơ quan thực hiện thtục hành chính: Sở Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chng nhận đđiều kiện nạp LPG vào xe bồn theo mẫu số 12 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thtục hành chính: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đi địa điểm; thay đi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

- Căn cứ pháp lý của thtục hành chính:

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

10. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

- Trình tthực hiện:

ο Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải của thương nhân.

ο Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.

ο Thời hạn của Giấy chứng nhận là 10 năm kể từ ngày cấp mới

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện t.

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải bao gồm:

ο Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP .

ο Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

ο Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

ο Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc k tngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân nhân có trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.

- Cơ quan thực hiện thtục hành chính: Sở Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thtục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải theo mu số 07 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Trạm nạp phải thuộc thương nhân thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và cha cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

11. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tin vn tải

- Trình tự thực hiện:

ο Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đđiều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải của thương nhân.

ο Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp lại Giấy chng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.

ο Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử.

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đđiều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải bao gồm:

ο Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP .

- Số ợng bộ hồ : 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải theo mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

12. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

- Trình tự thực hiện:

• Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải của thương nhân

• Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận.

• Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

• Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mu s12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

• Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thtục hành chính: thương nhân kinh doanh trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương

- Phí, Lệ phí: Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

- Yêu cầu, điều kin thực hiện thủ tục hành chính:

• Thay đổi về đăng ký kinh doanh;

• Thay đổi địa điểm trụ sở chính;

• Thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

II. Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)

13. Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

- Trình tự thực hiện:

• Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Sở Công Thương.

• Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

• Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chi cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

• Thời hạn của Giấy chng nhận là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

- Cách thức thc hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

• Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo Mu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

• Bản sao Giấy chng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

• Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kthuật an toàn lao động bồn chứa.

•Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

6, Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2,3,4 Điều 38 Nghị định số 87/NĐ-CP phải bổ sung tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ng vận chuyển khí; bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực và tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

• Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 38 Nghị định 87/2018/NĐ-CP phải bổ sung và tài liệu chứng minh có trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

- Số lưng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân kinh doanh mua bán LNG

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương

- Phí, Lệ phí: Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

• Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

• Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và cha cháy theo quy định của pháp luật.

• Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ng ngoài đáp ứng các điều kiện tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 87/2017/NĐ-CP còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật

• Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 87/2017/NĐ-CP phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

14. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

- Trình tự thực hiện:

• Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

ο Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được lưu, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận.

ο Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân kinh doanh kinh doanh mua bán LNG

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương

- Phí, Lệ phí: Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mu s12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/201S/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

15. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đđiều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

- Trình tự thực hiện:

• Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG của thương nhân

o Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đổi.

o Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

• Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

• Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi

- Số ợng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đi tưng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân kinh doanh mua bán LNG

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương

- Phí, Lệ phí: Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

- Tên mẫu đơn, mu tờ khai: Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

• Thay đổi về đăng ký kinh doanh;

• Thay đổi địa điểm trụ sở chính;

• Thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

16. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

- Trình tự thực hiện:

ο Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Sở Công Thương.

ο Trường hợp thương nhân chưa đhồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

ο Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đy đvà hợp lệ, Sở Công Thương có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

ο Thời hạn của giấy chứng nhận là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đđiều kiện trạm nạp theo Mu s07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP .

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

3. Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn gii quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân có trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đđiều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

- Tên mu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

Yêu cầu, điều kin thc hin thủ tục hành chính:

1. Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và cha cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

17. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

- Trình tự thực hiện:

ο Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Sở Công Thương.

ο Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được lưu, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận.

ο Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện t.

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải bao gồm:

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân có trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: S Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đđiều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

- Yêu cầu, điều kin thực hiện thủ tục hành chính:

ο Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng

- Căn cứ pháp của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

18. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

- Trình tự thực hiện:

ο Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận ti.

ο Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận.

ο Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.

- Cách thc thc hin:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

o Qua mạng điện t

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải bao gồm:

ο Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mu s12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/201S/NĐ-CP;

ο Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi;

- Slượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn gii quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân có trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện được điều chỉnh trong trường hợp: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

III. Khí thiên nhiên nén (CNG)

19. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

- Trình tự thực hiện:

+ Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Sở Công Thương có thẩm quyền.

+ Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

Thành phần hồ sơ:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo Mu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

3. Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kthuật an toàn lao động bồn chứa.

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và cha cháy.

5. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2,3,4 Điều 38 Nghị định số 87/NĐ-CP phải bổ sung tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đưng ống vận chuyển khí; bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực và tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và cha cháy theo quy định tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

6. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài giấy tờ quy định tại khoản 2,4 Điều 38 Nghị định 87/2017/NĐ-CP phải bổ sung:

- Tài liệu chứng minh có xe bồn CNG đã được kiểm định còn hiệu lực;

- Tài liệu chứng minh có trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP và pháp luật có liên quan;

- Tài liệu chứng minh có trạm nén CNG đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và cha cháy theo quy định tại Nghị định 87/2017/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

- Số lượng hộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân kinh doanh mua bán CNG

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thtục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đđiều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG theo Mu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí gồm:

a) Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

c) Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và cha cháy theo quy định của pháp luật.

2. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 87/2017/NĐ-CP còn phải có đường ng vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

3. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP và phải có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/036/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

20. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

- Trình tự thực hiện:

ο Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chng nhận đủ Điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tđến Sở Công Thương.

ο Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được lưu, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại Giy chứng nhận.

ο Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

o Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mu s12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân kinh doanh mua bán CNG

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

- Phí, Lệ phí: Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán CNG

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo mẫu Phụ lục số 12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thtục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

21. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

- Trình tự thực hiện:

ο Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán CNG.

ο Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

ο Thời hạn của Giấy chng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp điều chnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán CNG bao gồm:

ο Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

ο Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi.

- Số lượng bộ h sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân kinh doanh mua bán CNG

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quthực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đđiều kiện kinh doanh mua bán CNG

- Tên mu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán CNG theo Phụ lục 12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay đi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

22. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

- Trình tự thực hiện:

ο Thương nhân đáp ứng đầy đcác điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tđến Sở Công Thương có thẩm quyền.

ο Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

ο Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chi cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

ο Thời hạn của Giấy chứng nhận đđiều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

3. Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thtục hành chính: thương nhân có trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

- Tên mu đơn, mu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mu s07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

23. Cấp lại Giấy chng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận ti

- Trình tự thực hiện:

ο Thương nhân gi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Sở Công Thương.

ο Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

ο Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện t.

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đđiều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải bao gồm:

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mu s12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Số lượng bộ h sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân có trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

ο Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

o Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

24. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

- Trình tự thực hiện:

o Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải.

o Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

o Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

ο Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải bao gồm:

ο Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

ο Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi;

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân có trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quthực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đđiều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thay đi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

C. Thủ tục hành chính cấp huyện

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

- Trình tự thực hiện:

1. Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đđiều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Thời hạn của Giấy chng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

- Cách thức thực hiện:

ο Nộp trực tiếp.

ο Qua Bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mu s05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP .

2. Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.

3. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và cha cháy.

- Số ợng bhồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ.

- Đối tưng thực hiện thtục hành chính: thương nhân bán lẻ LPG chai

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

- Tên mu đơn, mu tờ khai: Giy đề nghị cấp Giy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có hợp đồng ti thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP , trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân.

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ο Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

- Trình tự thực hiện:

ο Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương nhân.

o Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

o Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

o Nộp trực tiếp.

o Qua Bưu điện.

o Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mu s12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP .

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đi tưng thực hiện th tc hành chính: thương nhân bán lẻ LPG chai

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mu s12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Giy chứng nhận đủ điều kiện Bmất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

o Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

3. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

- Trình tự thực hiện:

o Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương nhân.

o Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

o Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

- Cách thức thực hiện:

o Nộp trực tiếp.

o Qua Bưu điện.

o Qua mạng điện tử

- Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:

- Giấy đề nghị điều chnh Giấy chng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chng minh nội dung thay đổi;

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thương nhân bán lẻ LPG chai

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Phí, Lệ phí: nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

- Kết quả thực hiện thtục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

- Tên mẫu đơn, mu t khai: Giy đề nghị điều chỉnh Giấy chng nhận theo Mu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP ;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực.

- Căn cpháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

 

Mu s 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIY ĐNGHỊ

CP GIY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG NHÂN XUT KHU, NHP KHU LPG/LNG/CNG

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Tên thương nhân: ........................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: ..............................................................................................

Địa chtrụ sở chính: .....................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………………. Fax: ..................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………………..do....................................

cấp ngày... tháng ... năm …….

Mã sthuế: .................................................................................................................

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, cấp Giấy chng nhn đđiều kiện thương nhân xuất khu, nhập khu LPG/LNG/CNG theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí).

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm 2018 của Chính phủ v kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

..... ngày.. ..tháng... năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Mu s 02

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /GCNĐĐK-BCT

Hà Nội, ngày tháng năm …….

 

GIY CHỨNG NHN ĐĐIỀU KIN
THƯƠNG NHÂN XUT KHU, NHP KHU LPG/LNG/CNG

BỘ TRƯNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ v kinh doanh khí;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đđiều kiện thương nhân xut khu, nhập khu LPG/LNG/CNG của ………………………….(1);

Theo đề nghị của…………………………………………………………………………… (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giy chng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG

Tên thương nhân: ........................................................................................................

Tên giao dịch đi ngoại: ..............................................................................................

Địa chtrụ sở chính: .....................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………….. Fax: ………………………………………..

Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………………….. do ………………………

cp ngày.... tháng.... năm ……….

Mã số thuế: .................................................................................................................

Đủ điều kiện xuất khu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG

Điều 2. …………………………..(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phvề kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giy chng nhận đđiều kiện thương nhân xuất khu, nhập khu LPG/LNG/CNG có giá trị đến hết ngày .....tháng .... năm ……;(3) thay thế cho Giy chng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khu, nhp khẩu LPG/LNG/CNG số ………/GCNĐĐK-BCT ngày …. tháng …. năm ….. của Bộ trưởng Bộ Công Thương./.

 


Nơi nhận:
- ……………(1);
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT,……(2)

BỘ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1)Tên thương nhân được cấp Giy chứng nhận đủ điều kiện.

(2) Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đđiều kiện.

(3) Sử dụng trong trường hợp cấp điều chnh/cp lại Giy chứng nhận đđiều kiện.

 

Mu s 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIY ĐNGHỊ
CP GIY CHỨNG NHN Đ ĐIỀU KIỆN
THƯƠNG NHÂN KINH DOANH MUA BÁN LPG/LNG/CNG

Kính gi: Sở Công Thương.

Tên thương nhân: ........................................................................................................

Tên giao dịch đi ngoại: ..............................................................................................

Địa chtrụ sở chính: .....................................................................................................

Điện thoại: …………………………………………. Fax:......................................................

Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp s: ………………….. do …………………………

cấp ngày.... tháng ... năm ……

Mã sthuế: .................................................................................................................

Đề nghị sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chng nhận đđiều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …

...., ngày....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng d
u)

 

Mu s 04

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ....
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /GCNĐĐK-SCT

……….., ngày …. tháng …. năm …..

 

GIY CHNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
KINH DOANH MUA BÁN LPG/LNG/CNG

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm ... của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương;

Căn cứ Nghị định s .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cp lại/điều chnh Giy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG

của ……………………………………………………………………………………………. (1);

Theo đề nghị của …………………………………………………………………………. (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chng nhận đđiều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG

Tên thương nhân: ........................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: ..............................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………… Fax: ......................................................

Giy chng nhn đăng ký doanh nghiệp số: ………………………….. do…………………

cấp ngày….. tháng.... năm ………

Mã số thuế: .................................................................................................................

Đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG

Điều 2. …………………………(1) phải thực hiện dùng các quy đnh tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ...tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đđiều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG có giá trị đến hết ngày... tháng .... năm ....;(3) thay thế cho Giấy chứng nhận đđiều kiện thương nhân kinh doanh LPG/LNG/CNG số …………./GCNĐĐK-BCT ngày ... tháng ... năm ... của Giám đốc sở Công Thương./.

 


Nơi nhận:
- ……… (1).
- ……;
- Lưu: VT,….

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Tên thương nhân được cấp Giấy chng nhận đđiều kiện.

(2) Tên đơn vị trình cấp Giy chng nhận đđiều kiện.

(3) Sử dụng trong trưng hợp cp điều chnh/cp lại Giấy chng nhn đđiều kiện.

 

Mu s 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIY ĐNGHỊ
CP GIY CHỨNG NHẬN Đ ĐIỀU KIỆN CA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Quận/huyện...

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: ................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………………. Fax: .....................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác Xã/Hộ kinh doanh số: ………do …………………………………… cp ngày.... tháng.... năm ………

Mã số thuế: .................................................................................................................

Đnghị Ủy ban nhân dân quận/huyện...xem xét, cp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lLPG chai theo quy định tại Nghị định số …./2018/NĐ-CP ngày ... tháng …. năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …./2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bn pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

...,ngày... .tháng., .năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NH
ÂN/
CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng d
u)

 

Mu s 06

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ....
UBND QUẬN/HUYỆN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /GCNĐĐK-UBND

……….., ngày …. tháng năm ………

 

GIY CHỨNG NHẬN
Đ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI

CHỦ TỊCH UBND QUẬN/HUYỆN...

Căn cLuật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Xét hồ sơ đnghị cp/cấp điều chỉnh/cấp lại Giấy chng nhận đđiều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của                  (1);

Theo đề nghị của ………………………………………………………………………………...(2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đđiều kiện cửa hàng bán l LPG chai

Tên thương nhân/hợp tác xã/hộ kinh doanh: ............................................................. (1)

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………. Fax: ........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh s: ……………. do………………… cp ngày.... tháng.... năm ……….

Mã số thuế: .................................................................................................................

Đủ điều kiện làm cửa hàng bán l LPG chai

Điều 2. ……………………. (1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính ph v kinh doanh khí.

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai này có giá trị đến hết ngày.... tháng .... năm ...;(3) thay thế cho Giấy chng nhn đđiều kiện cửa hàng bán lLPG chai số /GCNĐĐK-UBND ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện..../.

 


Nơi nhận:
- (1);
- Bộ Công Thương;
- Sở Công Thương;
- Chi cục QLTT;
- Lưu: VT, (2).

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh được cp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

(2) Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đđiều kiện.

(3) Sử dụng trong trường hợp cp điều chỉnh/cp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đđiều kiện.

 

Mu s 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐNGHỊ

CP GIY CHỨNG NHN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP LPG VÀO CHAI/LPG VÀO XE BN/NẠP LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VN TI

Kính gi: Sở Công Thương....

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: ................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................

Điện thoại: …………………………………………… Fax: ...................................................

Giấy chng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác Xã/Hộ kinh doanh số: ………… do ………………………………… cấp ngày.... tháng.... năm ………..

Mã số thuế: .................................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai/nạp LPG vào xe bồn/nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phvề kinh doanh khí, cụ thể:

Tên trạm nạp: ..............................................................................................................

Địa chỉ trạm nạp: .........................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………… Fax: .........................................................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện dùng các quy định tại Nghị định số ..,/2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ v kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ….

..... ngày ....tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHNHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi r
õ họ tên và đóng du)

 

Mu s08

UBND TỈNH/THÀNH PH....
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /GCNĐĐK-SCT

………., ngày …. tháng …. năm …..

 

GIY CHNG NHN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP LPG VÀO CHAI/LPG VÀO XE BN

GIÁM ĐỐC S CÔNG THƯƠNG

Căn cQuyết định số …./QĐ-UBND ngày .... tháng .... năm ... của .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương;

Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phvề kinh doanh khí;

t hồ sơ đề nghị cấp/cấp điều chnh/cp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai của    (1);

Theo đề nghị của ………………………………………………………………………………..(2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giy chng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai/LPG vào xe bồn.

Tên trạm nạp: ..............................................................................................................

Địa chtrạm nạp: .........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………… Fax: ................................................................

Thuộc sở hữu của thương nhân: ................................................................................ (1)

- Tên giao dịch đối ngoại: ............................................................................................

- Địa chtrụ sở chính: ...................................................................................................

- Mã số thuế ................................................................................................................

- Điện thoại: …………………………………….. Fax: ........................................................

Đủ điều kiện nạp LPG vào chai/nạp LPG vào xe bồn.

Điều 2. …………………………(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …./2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có ln quan.

Điều 3. Giy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai/LPG vào xe bồn có giá trị đến hết ngày ….. tháng .... năm ...;(3) thay thế cho Giấy chng nhận đđiều kiện trạm nạp LPG vào chai/LPG vào xe bồn số ………/GCNĐĐK-SCT ngày ... tháng ... năm ... của Giám đốc Sở Công Thương./.

 


Nơi nhận:
- …… (1);
- Bộ Công Thương;
- Chi cục QLTT;

- ….;

- Lưu; VT,...(2).

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1)Tên doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

(2) Tên đơn vị trình cp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

(3) Sử dụng trong trưng hợp cp điều chnh/cp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

 

Mu s 09

UBND TỈNH/THÀNH PH....
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /GCNĐĐK-SCT

………., ngày …. tháng …. năm …..

 

GIY CHỨNG NHN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VN TI

GIÁM ĐC S CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm ... của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương;

Căn cNghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng …. năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cp điều chỉnh/cp lại Giấy chng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận ti của………………………………………………………………………………………………..(1);

Theo đề nghị của ……………………………………………………………………………(2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải

Tên trạm nạp: ..............................................................................................................

Địa chtrạm nạp: .........................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………………. Fax: ..................................................

Thuộc thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: .......................................................... (1)

Địa chtrụ sở chính: .....................................................................................................

Điện thoại: …………………………………… Fax: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác Xã/Hộ kinh doanh s: ………………. do ………………… cp ngày.... tháng.... năm ………

Mã sthuế s: ............................................................................................................

Đủ điều kiện nạp LNG/CNG/LPG vào phương tin vận tải.

Điều 2. ……….(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đđiều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải có giá trị đến hết ngày ....tháng .... năm ....;(3) thay thế cho Giấy chng nhn đủ điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vn ti số ....../GCNĐĐK-SCT ngày ... tháng ... năm ... của Giám đốc Sở Công Thương./.

 


Nơi nhận:
- ……. (1);
- Bộ Công Thương;
- Chi cục QLTT;
- …..;
- Lưu: VT,…(2).

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Tên thương nhân/hợp tác xã/hộ kinh doanh được cp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

(2) Tên đơn vị trình cp Giy chứng nhận đủ điều kiện.

(3) Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

 

Mu s 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIY ĐNGHỊ

CP GIY CHNG NHN ĐỦ ĐIỀU KIN SẢN XUT, SỬA CHỮA CHAI LPG; SN XUẤT CHAI LPG MINI

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: ................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: ..............................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................

Điện thoại: ………………………………………………. Fax: ..............................................

Giấy chng nhn đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: .. do ……... cấp ngày.... tháng.... năm ……..

Mã sthuế: .................................................................................................................

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đđiều kiện sn xut, sửa chữa chai LPG/sn xut chai LPG mini theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày... tháng ... năm 2018 của Chính phủ v kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày .... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bn pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp lut./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

….,ngày....tháng….năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Mu s 11

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /GCNĐĐK-BCT

Hà Nội, ngày ….. tháng ….  năm …..

 

GIY CHỨNG NHN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUT, SA CHỮA CHAI LPG/SẢN XUT CHAI LPG MINI

BỘ TRƯNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chc của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính ph vkinh doanh khí;

Xét hsơ đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đđiều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG/Sản xuất chai LPG mini của…………………………………………………………………………………………….. (1);

Theo đề nghị của……………………………………………………………………………..(2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sa chữa chai LPG/sản xut chai LPG mini.

Tên cơ sở: ..................................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại: ..............................................................................................

Địa chtrụ sở chính: .....................................................................................................

Điện thoại: …………………………………….. Fax: ..........................................................

Giy chng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh s: …………….. do ………………………… cấp ngày.... tháng….. năm ……..

Mã số thuế: .................................................................................................................

Đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG/sản xuất chai LPG mini

Điều 2. ……………………… (1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ...tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giấy chứng nhận đđiều kiện sn xuất, sửa chữa chai LPG/sản xut chai LPG mini có giá trị đến hết ngày …. tháng .... năm …. thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG s..... /GCNĐĐK-BCT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Công Thương./.

 


Nơi nhận:
- ……………………(1);
- Cục QLTT, Vụ TTTN;
- Sở Công Thương……… (3);
- Lưu: VT, … (2).

BỘ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Tên cơ sở đề nghị cp Giấy chng nhận đđiều kiện.

(2) Tên cơ quan cấp Giấy đăng ký kinh doanh.

(3) Sở Công Thương nơi đặt cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG.

 

Mu s 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIY ĐNGHỊ

CP LẠI/ĐIỀU CHNH GIY CHỨNG NHẬN Đ ĐIỀU KIỆN

Kính gửi:

Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân qun, huyện...
Sở C
ông Thương.

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ Kinh doanh: ...............................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………. Fax: ...........................................................

Giấy chng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: …………… do………………. cp ngày.... tháng.... năm ……….

Mã số thuế: .................................................................................................................

Giấy chứng nhận đđiều kiện ......................................................................................

Đề nghị Bộ Công Thương/S Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét cấp lại/điều chnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện………………………… theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ...năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bn pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:....

….,ngày.... tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NH
ÂN/
CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng d
u)

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2454/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2454/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2018
Ngày hiệu lực01/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2454/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 2454/QĐ-BCT 2018 công bố thủ tục hành chính Kinh doanh khí Bộ Công Thương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2454/QĐ-BCT 2018 công bố thủ tục hành chính Kinh doanh khí Bộ Công Thương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2454/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Quốc Khánh
        Ngày ban hành10/07/2018
        Ngày hiệu lực01/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2454/QĐ-BCT 2018 công bố thủ tục hành chính Kinh doanh khí Bộ Công Thương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2454/QĐ-BCT 2018 công bố thủ tục hành chính Kinh doanh khí Bộ Công Thương

            • 10/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực