Quyết định 246/QĐ-QLCL

Quyết định 246/QĐ-QLCL năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cục do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 246/QĐ-QLCL 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng Cục


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 246 /QĐ-QLCL

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG CỤC

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Văn phòng là tổ chức thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thực hiện chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý công tác tổ chức, cán bộ, hành chính, quản trị và xây dựng cơ bản trong toàn hệ thống và tại cơ quan Cục.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề xuất, xây dựng hoặc tham gia xây dựng và hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn; các dự án, đề án, qui định nội bộ thuộc lĩnh vực do phòng phụ trách theo phân công của Cục trưởng.

2. Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật:

a) Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc; thẩm định trình ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Cục; đầu mối đề xuất phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước được Bộ giao đối với địa phương, đơn vị và nội bộ hệ thống Cục;

b) Tham mưu xây dựng kế hoạch biên chế của Cục; quản lý và sử dụng biên chế được giao. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng, rà soát và trình Cục trưởng định biên nhân lực;

c) Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra trong toàn hệ thống và tổ chức thực hiện tại cơ quan Cục các qui định của pháp luật, phân cấp của Bộ về: tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức và người lao động; chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động;

d) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, tin học, ngoại ngữ đối với công chức, viên chức và người lao động;

đ) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý hồ sơ cán bộ; cung cấp thông tin phục vụ quản lý điều hành;

e) Phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục.

3. Công tác hành chính, quản trị và xây dựng cơ bản

a) Công tác hành chính:

- Chủ trì xây dựng trình Cục trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn toàn hệ thống và tổ chức thực hiện tại cơ quan Cục nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật, quản lý và sử dụng con dấu theo quy định; giám sát và kiểm tra việc thực hiện.

- Chứng nhận sao y bản chính, sao lục nguyên văn, trích sao tại cơ quan Cục; xác nhận cho các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại cơ quan; cấp giấy giới thiệu cho các sự vụ hành chính.

- Đề xuất áp dụng các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của cơ quan Cục.

b) Công tác quản trị:

- Đề xuất xây dựng trình kế hoạch, chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục; các quy định, quy chế sử dụng, khai thác cơ sở hạ tầng thông tin, trang tin điện tử và các phần mềm ứng dụng; triển khai và giám sát thực hiện;

- Tổ chức xây dựng, vận hành, duy trì và quản lý trang tin điện tử, cơ sở hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm hệ thống/ứng dụng của Cục.

- Tổ chức mua sắm, quản lý, sử dụng, sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật; bảo đảm phương tiện và điều kiện phục vụ làm việc của cơ quan Cục.

- Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, vệ sinh, đảm bảo cảnh quan trong cơ quan Cục; công tác quốc phòng, tự vệ, bảo vệ, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động; phối hợp với cơ quan Bộ, địa phương trong công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ khu vực.

c) Công tác xây dựng cơ bản:

- Phối hợp các Ban quản lý dự án và phòng Tài chính tổ chức: lập dự án đầu tư; thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu; thương thảo hợp đồng; đề xuất xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, sử dụng;

- Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát và tổng hợp báo cáo thực hiện công tác xây dựng cơ bản của hệ thống Cục theo quy định hiện hành.

4. Phối hợp với phòng Thanh tra, Pháp chế trong công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5. Thực hiện báo cáo chuyên môn định kỳ, đột xuất theo quy định hiện hành của Bộ và của Cục.

6. Quản lý công chức, viên chức và người lao động, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Văn phòng:

Văn phòng có Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

Chánh Văn phòng chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao.

Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc một lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về các nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chuyên môn:

a) Tổ Tổ chức cán bộ;

b) Tổ Hành chính - Quản trị (bao gồm Xây dựng cơ bản).

Theo nhu cầu thực tế, Chánh Văn phòng đề xuất giao nhiệm vụ Tổ trưởng; quy định cụ thể nhiệm vụ của Tổ chuyên môn; bố trí cán bộ phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, bản mô tả vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quyết định số 430/QĐ-QLCL ngày 14/10/2010 và số 263/QĐ-QLCL ngày 17/8/2012 của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản.

Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng thuộc Cục và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Vụ TCCB (để b/c);
- Website của Cục;
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 246/QĐ-QLCL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu246/QĐ-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2014
Ngày hiệu lực30/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 246/QĐ-QLCL

Lược đồ Quyết định 246/QĐ-QLCL 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng Cục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 246/QĐ-QLCL 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng Cục
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu246/QĐ-QLCL
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành30/06/2014
        Ngày hiệu lực30/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 246/QĐ-QLCL 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng Cục

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 246/QĐ-QLCL 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng Cục

            • 30/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực