Quyết định 2462/QĐ-UBND

Quyết định 2462/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 2462/QĐ-UBND Công tác phòng chống buôn lậu hàng giả Trà Vinh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2462/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Trà Vinh, thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hoàng

 

QUY CHẾ

TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hệ phối hợp giữa các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là cơ quan quản lý nhà nước) trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động

1. Về nguyên tắc trách nhiệm:

a) Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Trà Vinh (Ban Chỉ đạo 389 Trà Vinh) giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh t chức, thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn;

b) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, thực hiện việc chỉ đạo và tổ chức công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương mình trực tiếp quản lý;

d) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ đã được giao; các Sở, ban, ngành tỉnh và cơ quan chức năng có trách nhiệm chủ động phối hợp hoạt động để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, trong đó có phân định cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp. Trường hp phát hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả trên địa bàn hoặc lĩnh vực cơ quan khác chủ trì, thì cơ quan phát hiện thông báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm chủ trì xử lý đ phối hợp hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được phân công;

2. Về quan hệ phối hợp hoạt động:

a) Quan hệ phối hợp phải tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các bên có liên quan; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm;

b) Việc phối hợp hoạt động được tiến hành trên cơ sở yêu cầu thực tiễn của công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo thời gian, địa bàn, lĩnh vực hoặc vụ việc cụ thể;

c) Quan hệ phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên liên quan.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

Điều 3. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành

1. Ban Chỉ đạo 389 Trà Vinh: Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cụ thể như sau:

a) Chỉ đạo nội dung công tác phối hợp quy định tại Điều 5 Quy chế này để tạo sự thống nhất trong việc chỉ đạo công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi toàn tỉnh. Kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ngành, tỉnh và các địa phương thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

b) Rà soát, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung các văn bản, các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế, nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn;

c) Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có t chức, quy mô lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội; kim tra, giám sát tình hình phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn, lĩnh vực trọng điểm…;

d) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình và kết quả hoạt động về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khi cần thiết;

đ) Đối với các vụ việc có quy mô lớn, tính chất phức tạp liên quan đến các tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương hoặc liên quan đến yếu tố nước ngoài, Ban Chỉ đạo 389 Trà Vinh báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia để chỉ đạo phối hợp trong công tác điều tra, xác minh phục vụ cho công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh và khu vực;

e) Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phối hợp, chỉ đạo xử lý đối với tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

g) Tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động, đề ra các giải pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh;

h) Chỉ đạo Cơ quan Thường trực tham mưu, giúp Trưởng Ban và Ban Chỉ đạo 389 Trà Vinh trong việc điều hành, chỉ đạo hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

2. Sở Công Thương:

a) Giám đốc Sở Công Thương với vai trò là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Trà Vinh giúp Trưởng Ban tổ chức phối hợp giữa các Sở, ngành, các địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy chế này trên phạm vi toàn tỉnh;

b) Chủ trì sự phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và an toàn thực phẩm thuộc phạm vi của Sở quản lý;

c) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thực hiện:

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn và các quy định khác có liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh thương mại, dịch vụ, lưu thông hàng hóa trên địa bàn; chống sản xuất kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không đạt chất lượng, an toàn thực phẩm; chống đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt, tăng giá quá mức và các vi phạm pháp luật về giá; kiểm tra ghi nhãn hàng hóa và các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh trái phép khác; kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quản lý cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xử lý các hành vi vi phạm theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật;

- Chủ động phối hợp với lực lượng Công an tỉnh như: Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an các huyện, thị xã, thành phố và các lực lượng khác có liên quan trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn toàn tỉnh;

- Thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Trà Vinh trong việc tham mưu, giúp Trưởng Ban và Ban Chỉ đạo 389 Trà Vinh trong điều hành, chỉ đạo hoạt động; phối hợp với các ngành chức năng trong việc xây dựng dự toán kinh phí, đảm bảo hoạt động có hiệu quả của Ban Chỉ đạo 389 Trà Vinh và Đoàn kiểm tra liên ngành; tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện tốt chế độ báo cáo thường xuyên, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Tài chính:

a) Chủ trì phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường và các lực lượng chức năng thanh tra, kiểm tra các quy định của pháp luật về giá;

b) Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các địa phương trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm có liên quan đến việc kê khai giá, đăng ký giá, chống độc quyền và liên kết giá, các hành vi vi phạm khác về lĩnh vực giá;

c) Hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân bố trí dự toán ngân sách, nhằm đảm bảo hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định của Chính phủ.

4. Cục Thuế tỉnh Trà Vinh:

Chủ trì thanh tra, kiểm tra thuế và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách; quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng hóa đơn bất hp pháp đ hợp thức hóa hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, lợi dụng chính sách hoàn thuế VAT và chính sách đầu tư thuế để trục lợi; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng, chống gian lận về thuế; xử lý các hành vi vi phạm về thuế theo thm quyền.

5. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì tổ chức hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ, các văn bản liên quan thuộc lĩnh vực quản lý và các hoạt động liên quan đến giám định, thử nghiệm hàng hóa phục vụ cho công tác chống hàng giả và gian lận thương mại;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các địa phương trong việc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, mã số, mã vạch theo quy định của pháp luật.

6. Sở Y tế:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, vật tư thiết bị y tế… trên địa bàn;

b) Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trc tiếp với thực phm theo quy định của pháp luật.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo và sử dụng các loại nguyên liệu, vật tư phục vụ nông nghiệp và vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản nhập lậu, giả, kém chất lượng, cấm sử dụng và ngoài danh mục cho phép;

b) Chủ trì, phối hp với các Sở, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong việc giết mổ, lưu thông gia súc, gia cầm, sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản, lâm sản, thủy sản theo quy định của pháp luật.

8. Công an tỉnh:

a) Chỉ đạo Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, phát hiện, bắt giữ, điều tra, xác minh làm rõ đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

b) Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ khác phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện, dừng, kiểm tra và bắt giữ phương tiện vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên các tuyến đường bộ và đường thủy; hỗ trợ các cơ quan chức năng xử lý những vụ việc chống người thi hành công vụ.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tham gia kết hợp cùng các lực lượng chức năng thực hiện việc quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định; phòng, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển.

10. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng:

a) Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát khu vực quản lý; kịp thời phát hiện, đấu tranh các tổ chức, cá nhân, đường dây, ổ nhóm buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác; xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định của pháp luật;

b) Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; không tiếp tay vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả.

11. Sở Giao thông Vận tải:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng các phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh;

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ và tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kim soát, ngăn chặn việc vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu trong hoạt động vận tải.

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quancác địa phương trong công tác quản lý, kim tra, kim soát v quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm nghệ thuật; về bản quyền phần mềm; chống buôn lậu văn hóa phẩm, in sang băng đĩa lậu; thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

13. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các địa phương trong việc thanh tra, kiểm tra lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, in, xuất bản…thuộc thẩm quyền; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật;

b) Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông phối hp với các cơ quan chức năng kịp thời đưa tin các hành vi vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhằm nâng cao nhận thức về chấp hành các quy định của pháp luật.

14. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra tình hình hoạt động vàng và ngoại tệ trên địa bàn theo đúng quy định của nhà nước; chỉ đạo kiểm tra, giám sát các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện lĩnh vực hoạt động ngoại tệ, vàng theo đúng quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp kiểm tra, xử lý các loại tiền giả đang lưu thông trên địa bàn tỉnh.

15. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật v bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan.

16. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quancác địa phương trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

17. Các Sở, Ban, ngành khác:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức việc quản lý sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; tham gia phòng, chống các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại nhằm ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng giao lưu hàng hóa.

Điều 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

1. Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước và sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, ngành về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

2. Chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn, các lực lượng chức năng và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện việc kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;

3. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chức năng thực hiện công tác quản lý thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý;

4. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Chương III

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 5. Nội dung phối hợp

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn đã được giao, các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hoặc chỉ đạo các lực lượng có chức năng phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi quản lý chủ động xác lập quan hệ phối hợp hoạt động trong việc:

1. Xây dựng kế hoạch công tác, trong đó phân định rõ phạm vi trách nhiệm quản lý và hoạt động, các biện pháp quản lý theo lĩnh vực, địa bàn; những vấn đề có liên quan đến nhiều ngành hoặc nhiều địa phương cần có sự trao đi, bàn bạc thống nhất với các cơ quan liên quan;

2. Phát hiện, thu thập trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu (Thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, dự báo tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Thông tin về những quy định mới của pháp luật; Thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm; Thông tin về quy trình kiểm tra, xử lý mang tính nghiệp vụ; thông tin về những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm trong công tác; Các thông tin, tài liệu khác theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan);

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại. Trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức lực lượng liên ngành để phối hợp kiểm tra, kiểm soát. Cơ quan chủ trì, phối hợp kim tra liên ngành chịu trách nhiệm chính trong việc t chức kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Cơ quan tham gia h trợ lực lượng chuyên môn, phương tiện trong quá trình kiểm tra và xử lý các vụ việc có tính chất phức tạp;

4. Đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật khi phát sinh những vấn đề mới trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhằm đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước;

5. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng lực lượng theo yêu cầu công tác, để nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi; tổ chức giao lưu, tuyên truyền phổ biến pháp luật;

6. Phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền (vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh chống các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật; phổ biến pháp luật cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả);

7. Phối hợp với các doanh nghiệp, các Hiệp hội trong việc tuyên truyền, ph biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hp pháp của doanh nghiệp, của người tiêu dùng; phối hợp trong việc cung cấp thông tin nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ làm căn cứ kim tra và xử lý vi phạm.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan phối hợp

1. Thực hiện đầy đủ, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc các kế hoạch phi hợp đã tham gia ký kết với các đơn vị phi hp;

2. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với  quan chủ trì theo quy định chung về tình hình thị trường, công tác đấu tranh phòng chng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của đơn vị mình;

3. Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cp theo yêu cu của đơn vị chủ trì, đơn vị được yêu cầu phối hp phải hỗ trợ, tạo điều kiện, tăng cường lực lượng, phương tiện, để kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

4. Tham dự cuộc họp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Trà Vinh chủ trì triệu tập và chun bị các tài liệu cần thiết cho cuộc họp theo yêu cầu;

5. Tham gia xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phối hợp

1. Trách nhiệm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Trà Vinh và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389:

a) Ban Chỉ đạo 389 Trà Vinh: Chỉ đạo việc tổ chức quan hệ phối hp giữa các Sở, ngành, địa phương trong hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định tại Điều 3 Quy chế này;

b) Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Trà Vinh (Chi cục Quản lý thị trường): Là cơ quan tham mưu giúp lãnh đạo Ban và Ban Chỉ đạo 389 Trà Vinh chỉ đạo công tác phối hp giữa các Sở, ngành, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn của tỉnh. Tng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp theo định kỳ 6 tháng, một năm hoặc đột xut khi có yêu cầu.

2. Trách nhiệm của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch phối hợp trong việc kim tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với lĩnh vực, địa bàn phụ trách;

b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các lực lượng chức năng trực thuộc phối hp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều ngành, địa phương thuộc lĩnh vực mình phụ trách;

c) Cung cấp thông tin báo cáo đầy đủ và kịp thời tình hình có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; tng hp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động đ báo cáo Ban Chỉ đạo 389 Trà Vinh (qua Cơ quan Thường trực – Chi cục Quản lý thị trường) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về các chủ trương và biện pháp cn thiết, nhm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách;

đ) Phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp được yêu cu các cơ quan có liên quan tăng cường lực lượng, phương tiện đ kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc buôn lậu, buôn bán, vận chuyn, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn, lĩnh vực được phân công.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Công tác sơ kết, tổng kết và chế độ báo cáo

1. Các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan và các địa phương tiến hành sơ kết (định kỳ 06 tháng), tổng kết (định kỳ hàng năm) để đánh giá công tác phối hợp hoạt động theo quy định của Quy chế này và đưa vào báo cáo công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gởi về Ban Chỉ đạo 389 Trà Vinh (qua Cơ quan Thường trực - Chi cục Quản lý thị trường) để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

2. Hình thức sơ kết, tổng kết:

a) Ban Chỉ đạo 389 chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết các nội dung phối hợp hoạt động theo quy định tại Quy chế này;

b) Các Sở, ngành tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp theo chức năng hoặc các mối quan hệ phối hợp đã tham gia ký kết;

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì sơ kết, tổng kết các nội dung phối hợp hoạt động theo quy định của Quy chế này tại địa phương.

Điều 9. Khen thưởng, kỷ luật

1. Khen thưởng:

a) Định kỳ hoặc đột xuất Ban Chỉ đạo 389 Trà Vinh tổ chức bình xét, khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên xét khen thưởng theo quy định đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

b) Việc đề nghị xét khen thưởng nhất thiết phải là những tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu, xuất sắc và có nhiều thành tích đóng góp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

c) Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 (Chi cục Quản lý thị trường) có trách nhiệm giám sát, tổng hợp kết quả bình xét thi đua khen thưởng của các Sở, ngành, địa phương; tham mưu và trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng.

2. Kỷ luật:

- Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kéo dài hoặc nghiêm trọng thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý thì phải chịu trách nhiệm trưc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Trà Vinh;

- Những tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quy chế này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối hợp để tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực do cơ quan, đơn vị mình phụ trách;

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng tại địa phương.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 (Chi cục Quản lý thị trường) để tổng hợp, trình Trưởng Ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2462/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2462/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2016
Ngày hiệu lực10/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 2462/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2462/QĐ-UBND Công tác phòng chống buôn lậu hàng giả Trà Vinh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2462/QĐ-UBND Công tác phòng chống buôn lậu hàng giả Trà Vinh 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2462/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýNguyễn Trung Hoàng
       Ngày ban hành10/11/2016
       Ngày hiệu lực10/11/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2462/QĐ-UBND Công tác phòng chống buôn lậu hàng giả Trà Vinh 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2462/QĐ-UBND Công tác phòng chống buôn lậu hàng giả Trà Vinh 2016

           • 10/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực