Quyết định 2464/QĐ-BTP

Quyết định 2464/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 kèm theo Quyết định 242/QĐ-TTg do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2464/QĐ-BTP 2020 Đề án Đổi mới hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2464/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH SƠ KẾT 03 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT” GIAI ĐOẠN NĂM 2018-2022 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 242/QĐ-TTG NGÀY 26/02/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đ án Đi mới, nâng cao hiệu quả công tác tchức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022;

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 8 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện “Đ án Đi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-BTP ngày 5 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Thường trực Trư
ơng Hòa Bình (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để chỉ đạo thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 

KẾ HOẠCH

SƠ KẾT 03 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT” GIAI ĐOẠN NĂM 2018-2022 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 242/QĐ-TTG NGÀY 26/02/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 2464/QĐ-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tư pháp)

“Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Đề án 242). Sau 03 năm thực hiện, Đề án 242 góp phần từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức thi hành pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 8 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch sơ kết Đề án 242 với những nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả triển khai hoạt động nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật từ khi ban hành Đề án 242.

b) Làm rõ các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành pháp luật.

c) Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tchức thi hành pháp luật, chuẩn bị xây dựng định hướng lớn nhằm hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành pháp luật phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

2. Yêu cầu

a) Việc sơ kết cần tiến hành nghiêm túc, toàn diện ở các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hình thức sơ kết phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan.

b) Nội dung sơ kết phải bám sát nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 242, phản ánh đúng thực tế khách quan, có phân tích, đánh giá nhng kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất, kiến nghị cụ th.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG SƠ KẾT

1. Phạm vi sơ kết

Sơ kết Đề án 242 được thực hiện trong phạm vi toàn quốc, kết quả thực hiện được đánh giá từ ngày 28/02/2018 đến hết ngày 30/11/2020.

2. Nội dungkết

2.1. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án 242

- Việc xây dng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo Đề án 242.

- Việc chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đề án 242 ở các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Công tác phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Đề án 242.

2.2. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 242

a) Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 242.

b) Những khó khăn, vướng mắc, bất cập khác.

2.3. Nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan.

b) Nguyên nhân chủ quan.

2.4. Các giải pháp, kiến nghị

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tổ chức sơ kết Đề án 242 tại Bộ, ngành, địa phương

- Đề nghị các Bộ, ngành tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Đề án 242 bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế, xây dựng báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Đề án 242 theo theo các nội dung sơ kết tại Chương II Kế hoạch này.

- Đnghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu cách thức tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Đề án 242 bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế ở phương mình. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và ký (theo các nội dung sơ kết tại Chương II Kế hoạch này).

- Thời gian thực hiện: Các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 21/12/2020.

2. Tổ chc Hội nghsơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án 242

- Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án 242 sau khi Bộ, ngành, địa phương thực hiện sơ kết.

- Dự kiến Hội nghị được tổ chức tại hai miền, theo hình thức tập trung vào tuần cuối tháng 12 năm 2020.

3. Xây dựng Báo cáo sơ kết Đề án 242 trình Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo được xây dựng trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kết quả Hội nghị sơ kết và quá trình theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án 242 tại Bộ, ngành, địa phương của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp (Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức thực hiện

a) Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng báo cáo và gửi về Bộ Tư pháp đúng tiến độ;

b) Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc sơ kết của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí sơ kết Đề án 242 của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đảm bảo từ kinh phí của B, ngành, địa phương mình.

b) Kinh phí để tổ chức sơ kết Đề án 242 đối với các hot đng thuc trách nhiệm của Bộ Tư pháp ly từ nguồn kinh phí thực hin Đề án 242 ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Tư pháp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2464/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2464/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2020
Ngày hiệu lực10/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2464/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 2464/QĐ-BTP 2020 Đề án Đổi mới hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2464/QĐ-BTP 2020 Đề án Đổi mới hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2464/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐặng Hoàng Oanh
        Ngày ban hành10/12/2020
        Ngày hiệu lực10/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2464/QĐ-BTP 2020 Đề án Đổi mới hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2464/QĐ-BTP 2020 Đề án Đổi mới hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

           • 10/12/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/12/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực