Quyết định 2464/QĐ-UBND

Quyết định 2464/QĐ-UBND năm 2011 về "Quy chế quản lý và sử dụng chung cột điện để treo đường dây thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Nội dung toàn văn Quyết định 2464/QĐ-UBND 2011 về Quy chế quản lý và sử dụng chung cột điện địa bàn Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2464/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHUNG CỘT ĐIỆN ĐỂ TREO ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hi đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 04/12/2009;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 25/2001/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Chỉ thị số 422/CT-TTg ngày 02/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa tại Tờ trình số 680/TTr-STTTT ngày 19/7/2011 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chung cột điện để treo đường dây thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý và sử dụng chung cột điện để treo đường dây thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng chung cột điện; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c);
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (để biết);
- Cổng Thông t
in điện t KH;
- Lưu: VT, NN, QP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

QUY CHẾ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHUNG CỘT ĐIỆN ĐỂ TREO ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Quy chế về việc quản lý và sử dụng chung cột điện để treo đường dây thông tin (sau đây gọi tắt là Quy chế) nhằm nâng cao sự hợp tác hiệu quả giữa các đơn vị có cột điện với các đơn vị được sử dụng chung cột điện để treo đường dây thông tin; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan trong việc đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, sửa chữa, tháo dỡ, di dời các đường dây thông tin và hệ thống cột điện; bảo đảm an toàn cho con người, mạng viễn thông cũng như mạng lưới điện trong quá trình vận hành khai thác; đảm bảo mỹ quan đô thị; tiết kiệm được thời gian xử lý, khắc phục khi có sự cố xảy ra.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng chung cột điện để treo đường dây thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Các đơn vị có cột điện và các đơn vị thuê để sử dụng chung cột điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Các đơn vị có cột điện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình quản lý và sử dụng chung cột điện để treo đường dây thông tin.

2. Các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực viễn thông và Internet, thông tin liên lạc, truyền thanh, truyền hình sẽ được tham gia sử dụng chung cột điện.

3. Việc sử dụng chung cột điện phải được sự thỏa thuận giữa đơn vị có cột điện và đơn vị thuê sử dụng chung cột điện thông qua hợp đồng thuê mướn theo đúng quy định của pháp luật, việc ký kết hợp đồng thuê mướn phải do thủ trưởng của các đơn vị thực hiện.

4. Các trường hợp sử dụng phục vụ cho mục đích phục vụ an ninh quốc phòng, được thỏa thuận sử dụng không thanh toán tiền thuê mướn cột điện; các trường hợp đặc biệt, khn cấp hoặc ngn hạn mà có xác nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh, có thể gửi công văn trước cho đơn vị có cột điện để tiến hành treo, lắp đặt trước và sẽ hoàn tất thủ tục hồ sơ bổ sung trong vòng 15 ngày kể từ ngày gửi công văn.

Điều 4. Giải thích một số từ ngữ

1. “Đơn vị có cột điện” bao gồm Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa (trong một số trường hợp, các đơn vị điện lực trực thuộc Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa được ủy quyền đại diện cho Công ty), các đơn vị chuyên ngành bưu chính, viễn thông, thông tin liên lạc, truyền hình cáp và các đơn vị đang quản lý các loại cột điện khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. “Cột điện’’ bao gồm các cột bê tông vuông, bê tông ly tâm, cột thép, cột gỗ do đơn vị có cột điện đầu tư và quản lý.

3. “Đơn vị sử dụng chung cột điện” bao gồm các đơn vị chuyên ngành nêu tại Khoản 2, Điều 3 có cột điện hoặc thuê sử dụng chung cột điện.

4. “Đường dây thông tin” bao gồm các chủng loại cáp phục vụ cho việc truyền dẫn dữ liệu như cáp viễn thông, cáp truyền hình (cáp quang, cáp đồng, cáp đồng trục...).

Chương II

QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ

Điều 5. Quyền hạn của đơn vị có cột điện

1. Có quyền cho các đơn vị được quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Quy chế này, thuê mướn sử dụng chung cột điện để treo đường dây thông tin, thông qua việc ký kết hợp đồng thuê mướn.

2. Có quyền yêu cầu đơn vị có nhu cầu thuê cột cung cấp thông tin tuyến dây, cáp, phục vụ cho công tác quản lý vận hành, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, đảm bảo an toàn tính mạng và mỹ quan đô thị; trường hợp đơn vị có nhu cầu thuê cột điện không tuân thủ đúng quy định, đơn vị cho thuê cột điện có quyền từ chối cho thuê.

3. Có quyền đình chỉ việc thi công xây lắp của đơn vị thuê cột nếu xét thấy việc thi công không đúng theo hồ sơ, thông tin ban đầu đã cung cấp.

4. Có quyền tháo dỡ, thu hồi hoặc xử lý các đường dây thông tin nếu các đơn vị thuê cột điện không thực hiện nghiêm túc, sau khi hết thời gian hiệu lực được bên cho thuê cột điện thông báo.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuê cột điện giải quyết nhanh chóng, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật khi có sự cố xảy ra hoặc có dấu hiệu vi phạm hợp đồng của đơn vị thuê cột điện.

Điều 6. Nghĩa vụ của đơn vị có cột điện

1. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị được quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Quy chế này được thuê mướn, sử dụng chung cột điện để treo đường dây thông tin.

2. Phải thực hiện sự công bng giữa các đơn vị thuê chung cột điện; có trách nhiệm tổ chức giám sát việc thi công trên cột điện của đơn vị thuê cột điện để không ảnh hưởng đến đường dây của đơn vị khác; bó chung hoặc có giải pháp thu gọn tất cả các bó dây của các đơn vị thuê cột điện để treo dây thông tin chung trên cột điện được thuê.

3. Tổ chức triển khai, xử lý nhanh chóng, kịp thời, đúng quy trình vận hành của ngành điện, nhằm đảm bảo thời gian, an toàn để phục vụ cho việc thi công hoặc xử lý sự cố của đơn vị thuê cột điện.

4. Chịu trách nhiệm tháo dỡ, thu hồi hoặc xử lý, không để tồn tại các cột điện hư, cũ không còn sử dụng.

5. Thông báo công khai bộ hồ sơ cho các đơn vị thuê cột điện; trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, đơn vị có cột điện phải có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết cho bên thuê cột điện biết.

6. Có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị thuê sử dụng chung cột điện trước 15 ngày khi tiến hành sửa chữa, thay đi hoặc di chuyển cột điện nhằm đảm bảo không làm ảnh hưởng đến đường dây thông tin của các đơn vị thuê sử dụng chung cột điện.

Điều 7. Quyền hạn của đơn vị thuê sử dụng chung cột điện

1. Được đơn vị có cột điện tạo điều kiện thuận lợi nhất để thuê mướn, sử dụng chung cột điện treo đường dây thông tin

2. Có quyền yêu cầu đơn vị cho thuê cột điện thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn cho tuyến cáp, phục cho yêu cầu thi công xây lắp.

3. Được thực hiện đầy đủ quyền chủ sở hữu đối với hệ thống dây thông tin của đơn vị mình treo trên cột điện trong việc đầu tư phát triển, vận hành, duy tu bảo dưỡng và thu hồi.

Điều 8. Nghĩa vụ của đơn vị thuê sử dụng chung cột điện

1. Tuân thủ các quy định hiện hành về kỹ thuật, an toàn của ngành điện.

2. Có văn bản (theo mẫu quy định tại Quy chế này) đề nghị đơn vị có cột điện thỏa thuận cho phép sử dụng chung cột điện theo mẫu phụ lục I của Quy chế này; Cung cấp bộ hồ sơ đã được đơn vị có cột điện thông báo công khai theo quy định tại Khoản 4, Điều 6 của Quy chế này và chỉ được phép thi công khi đã được sự thống nhất của đơn vị cho thuê cột.

3. Thực hiện đầy đủ các quy định theo hợp đồng đã ký kết.

4. Khi di dời cột điện để giải phóng mặt bằng theo quyết định của Nhà nước, các đơn vị thuê sử dụng chung cột điện phải chấp hành theo tiến độ mà chủ dự án đã thống nhất với đơn vị có cột điện cho thuê và các quy định khác của pháp luật.

5. Phối hợp với đơn vị cho thuê cột điện giải quyết, xử lý sự cố, xử lý di dời giải tỏa, xử lý vi phạm... khi được yêu cầu.

6. Thu hồi, xử lý các đường dây thông tin không sử dụng theo định kỳ 6 tháng/lần.

Chương III

KỸ THUẬT, AN TOÀN

Điều 9. Quy định về khoảng cách an toàn

1. Khoảng cách thẳng đứng giữa đường dây, cáp thông tin sử dụng cáp quang có dây treo bng kim loại với đường dây điện lực không nhỏ hơn giới hạn theo bảng phụ lục II.

2. Khoảng cách thẳng đứng giữa đường dây cáp thông tin sử dụng cáp quang phi kim loại (ADSS) với đường dây điện lực không nhỏ hơn giới hạn theo bảng phụ lục III.

3. Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất của đường dây thông tin treo trên cột điện với các kiến trúc khác không nhỏ hơn giới hạn theo bảng phụ lục IV.

4. Khoảng cách nằm ngang nhỏ nhất của tuyến cáp treo với các kiến trúc khác không nhỏ hơn giới hạn theo bảng phụ lục V.

Điều 10. Quy định về độ võng của cáp thông tin treo trên cột điện

Các loại cáp thông tin treo trên cột điện phải được căng dây ly độ võng hợp lý, đảm bảo mỹ quan và thuận tiện trong việc vận hành bảo dưỡng lưới điện; độ võng của cáp thông tin không vượt quá 1,5% khoảng cột.

Đối với các tuyến cáp thông tin sử dụng cáp quang có thể tham khảo bảng độ võng theo bảng phụ lục VI.

Điều 11. Quy định về tiếp đất

Các loại cáp thông tin có gia cường bng dây treo kim loại được bọc ngoài một lớp cách điện, phải được thực hiện tiếp đất dây treo cáp hoặc dây tự treo cáp bằng kim loại, khoảng cách giữa 02 điểm tiếp đất liền kề nhau không lớn hơn 300m. Điện trở tiếp đất phụ thuộc vào điện trở sut của đất nhưng không được lớn hơn trị số quy định theo bảng phụ lục VII.

Điều 12. Quy định về bố trí cáp thông tin trên cột

1. Đường dây 110kV mạch đơn bố trí theo hình tam giác: Vị trí treo cáp nm về phía có 02 dây pha, sát với giao điểm thân cột và thanh dưới xà đỡ dây pha thp nhất.

2. Đường dây 110kV mạch đơn bố trí đối xứng: Vị trí treo cáp nằm sát với giao điểm một bên thân cột và thanh dưới xà đỡ 02 dây pha thấp nht.

3. Các đường dây có cấp điện áp từ 35kV trở xuống: Vị trí treo cáp nm sát thân cột, đồng thời đảm bảo khoảng cách an toàn đến các dây pha.

4. Cáp thông tin tại các vị trí thường xuyên thao tác trong vận hành lưới điện như trạm biến áp, máy cắt, dao cách ly, tụ bù... phải có giải pháp b trí hợp lý để thuận tiện trong quá trình thao tác vận hành lưới điện.

Điều 13. Quy định về các phụ kiện gá đỡ dây thông tin trên cột điện

1. Phải có kết cấu ngăn ngừa không để hư hỏng cáp thông tin do những tác động khi vận hành, bảo dưỡng đường dây điện.

2. Phải có thiết kế nhỏ gọn, đảm bảo kỹ thuật, c định chc chn trên cột, không gây ảnh hưởng đến các thiết bị điện trên cột và không gây trở ngại cho công nhân khi vận hành, bảo dưỡng lưới điện; phải có đặc tính cho phép gá lp mà không làm thay đổi kết cấu cột đỡ đường dây điện.

Điều 14. Dấu hiệu nhận biết đường dây thông tin treo trên cột điện

1. Hệ thống đường dây thông tin của từng đơn vị phải được gn thẻ làm du hiệu nhận biết, với màu sắc được quy định riêng, đặt tại các vị trí hợp lý, dễ nhận diện, để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý vận hành, phối hợp khắc phục sự cố (kể cả các hệ thống khác trên cột điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh).

2. Thẻ nhận biết phải được làm bằng vật liệu bền vững, chịu được điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, và được treo ở đầu cột, gắn chặt vào dây thông tin của đơn vị mình tại các khoảng cách tối đa là 300 mét trên toàn tuyến.

3. Màu sắc, kích thước của thẻ do Sở Thông tin và Truyền thông quy định và thông báo bằng văn bản cho Sở Công Thương và các huyện, thị xã, thành phố biết.

Trên thẻ phải ghi đầy đủ các thông tin chính như sau: Tên đầy đủ, rõ ràng của đơn vị sở hữu đường dây thông tin (hoặc tên viết tắt theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh); độ cao tối thiểu của dây cáp so với mặt đường.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện Quy chế.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tăng cường hợp tác sử dụng chung cột điện trên nguyên tắc đàm phán và cùng có lợi.

Điều 16. Sở Công Thương

Chỉ đạo Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa có trách nhiệm tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông sử dụng chung hệ thống cột điện với giá thuê trên cơ sở giá thành, hợp tác cùng phát triển và vì lợi ích công cộng.

Điều 17. Xử lý tồn tại

Đơn vị có cột điện phải chủ trì, phối hợp với các đơn vị đã được thỏa thuận sử dụng chung cột điện để treo hệ thống đường dây thông tin trước đây, phải thực hiện đúng quy định của Quy chế này trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo bng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

 

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2464/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 về việc ban hành Quy chế sử dụng chung cột điện để treo đường dây thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa)

TÊN ĐƠN VỊ
THUÊ CỘT ĐIỆN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:   /CV-Tên đơn vị viết tắt
V/v đề nghị thỏa thuận cho phép sử dụng chung cột điện để treo đường dây thông tin

Khánh Hòa, ngày  tháng  năm……

 

Kính gửi:…………………………………………….

Công ty (tên đơn vị thuê cột điện) kính đề nghị Công ty (tên đơn vị có cột điện cho thuê) đồng ý cho Công ty (tên đơn vị thuê cột điện) sử dụng chung trụ điện thuộc quản lý của Công ty (tên đơn vị có cột điện cho thuê), đ thực hiện việc thi công treo các tuyến cáp viễn thông.

Hồ sơ kèm theo gồm có:

- Bản vẽ mặt bằng hoặc hồ sơ thiết kế tuyến cáp viễn thông dự kiến treo trên cột điện.

- Bảng thống kê vị trí các cột điện dự kiến treo cáp viễn thông.

- Bản vẽ giải pháp kỹ thuật bố trí cáp viễn thông trên cột điện.

Trân trọng kính chào./.

 GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2464/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 về việc ban hành Quy chế sử dụng chung cột điện để treo đường dây thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa)

STT

Loại dây điện lực

Khoảng cách tối thiểu (mét)

1

Đường dây 220 kV trên không

4

2

Đường dây từ 22 kV - 110 kV trên không

3

3

Đường dây 10 kV trên không

2

4

Đường dây 22kV trên không dây bọc

1,5

5

Đường dây 0,4kV trên không dây trần

0,6

6

Đường dây hạ thế cáp voặn xoắn

0,25

(Áp dụng theo TCN-19-2006)

Lưu ý:

- Đối với các tuyến cáp quang treo trên các tuyến cột điện có cấp điện áp 15kV thì áp dụng theo quy định Khoảng cách như đối với đường dây 22kV dây bọc.

- Quy định về Khoảng cách an toàn này cũng áp dụng cho cáp thông tin sử dụng dây cáp đồng cột, cáp đồng điện thoại (loại số 8 nhiều đôi).

 

PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2464/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 về việc ban hành Quy chế sử dụng chung cột điện để treo đường dây thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa)

STT

Loại dây điện lực

Khoảng cách tối thiểu (mét)

1

Đường dây 220kV

2,5

2

Đường dây 110kV

1,5

3

Đường dây từ 15 kV - 35kV

0,7

4

Đường dây 10kV và 6kV

0,5

5

Đường dây 0,4kV

0,4

6

Đường dây hạ thế cáp voặn xoắn

0,25

(Áp dụng theo TCN-19-2006)

 

PHỤ LỤC IV

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2464/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 về việc ban hành Quy chế sử dụng chung cột điện để treo đường dây thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa)

STT

Loi kiến trúc

Khoảng cách (mét)

1

Vượt đường ô tô có xe cần cẩu đi qua

5,5

2

Vượt đường sắt ở trong ga (tính đến mặt ray)

7,5

3

Vượt đường sắt ở ngoài ga (tính đến mặt ray)

6,5

4

Vượt nóc nhà và các kiến trúc c định

1

5

Cáp thấp nhất cách dây cao nhất của đường dây thông tin khác nhau khi giao chéo nhau

0,6

6

Song song với đường ô tô, điểm thấp nhất cách mt đất

3,5

(Áp dụng theo TCN 68-178:1999)

 

PHỤ LỤC V

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2464/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 về việc ban hành Quy chế sử dụng chung cột điện để treo đường dây thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa)

S TT

Loi kiến trúc

Khoảng cách (mét)

1

Từ cột treo cáp tới thanh ray gần nhất

4/3 chiều cao cột

2

Từ cột treo cáp tới mép ngoài cùng của cây

1,0 chiều cao cột

3

Từ cột treo cáp tới nhà cửa và các kiến trúc khác

3,0 chiều cao cột

4

Khoảng cách giữa hai cột kép (tính từ điểm giữa các cột kép)

8,5 chiều cao cột

5

Từ cột treo cáp tới mép vỉa hè

0,5 chiều cao cột

(Áp dụng theo TCN 68-178:1999)

 

PHỤ LỤC VI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2464/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 về việc ban hành Quy chế sử dụng chung cột điện để treo đường dây thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa)

Khoảng cột (mét)
Nhiệt đ (0C)

40

50

60

70

80

10

0,40

0,50

0,56

0,60

0,64

20

0,42

0,52

0,58

0,62

0,66

30

0,44

0,54

0,60

0,64

0,68

40

0,46

0,55

0,62

0,66

0,79

(Áp dụng theo TCN 68-178:1999)

 

PHỤ LỤC VII

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2464/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 về việc ban hành Quy chế sử dụng chung cột điện để treo đường dây thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa)

Đin trở suất của đất

< 50

51 ÷ 100

101 ÷ 300

301 ÷ 500

> 500

Trị số điện trở tiếp đất Ω
(không lớn hơn)

5

6

7

10

12

(Áp dụng theo TCN 68-141:1999)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2464/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2464/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2011
Ngày hiệu lực08/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2464/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2464/QĐ-UBND 2011 về Quy chế quản lý và sử dụng chung cột điện địa bàn Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2464/QĐ-UBND 2011 về Quy chế quản lý và sử dụng chung cột điện địa bàn Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2464/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Xuân Thân
        Ngày ban hành08/09/2011
        Ngày hiệu lực08/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2464/QĐ-UBND 2011 về Quy chế quản lý và sử dụng chung cột điện địa bàn Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2464/QĐ-UBND 2011 về Quy chế quản lý và sử dụng chung cột điện địa bàn Khánh Hòa

            • 08/09/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/09/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực