Quyết định 2465/QĐ-UBND

Quyết định 2465/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 2465/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính Ủy ban huyện Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2465/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TÀI CHÍNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2069/QĐ-BTC ngày 27/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 27/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Căn cứ Quyết định số 1844/QĐ-BTC ngày 08/4/2017 của Bộ trưng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã về việc công bố, cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3033/TTr-STC ngày 25/10/2018 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 2290/TTr-VPUBND ngày 26/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính của Sở Tài Chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục kiểm soát TTHC (VPCP);
- CT, PCT;

- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KSTTHC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH TỈNH BÌNH PHƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Trang

I. Lĩnh vực Quản lý công sản

1

BTC-287406

Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

5

2

BTC-287400

Mua hóa đơn lẻ

7

3

BTC-287399

Mua quyển hóa đơn

9

4

BTC-287162

Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

11

II. Lĩnh vực Quản lý Giá

13

1

BTC-287032

Kê khai giá

13

2

BTC-287033

Quyết định giá

19

3

BTC-287031

Đăng ký giá

28

III. Lĩnh vực Ngân sách

1

BTC-286766

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

37

IV. Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

1

BTC-287109

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù min thủy lợi phí.

44

2

BTC-287404

Cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị

46

3

BTC-287147

Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị

48

4

BTC-287105

Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp

50

5

BTC-287106

Phê duyệt phương án cổ phần hóa

53

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

BTC-287400

Mua hóa đơn lẻ

55

2

BPC-284366

Mua quyển hóa đơn

57

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

- Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công b bộ thủ tục hành chính của Sở Tài Chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

1

T-BPC-283789

Thủ tục Xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đt trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ.

2

T-BPC-283790

Thủ tục Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời

3

T-BPC-283791

Thủ tục Mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

4

T-BPC-283792

Thủ tục Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

5

T-BPC-283793

Thủ tục Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

6

T-BPC-283794

Thủ tục Xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới

7

T-BPC-283795

Thủ tục Kê khai giá

8

T-BPC-283796

Thủ tục Quyết định giá

9

T-BPC-283797

Thủ tục Đăng ký giá

10

T-BPC-283798

Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

11

T-BPC-283799

Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư

12

T-BPC-283800

Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2465/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2465/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2018
Ngày hiệu lực29/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2465/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2465/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính Ủy ban huyện Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2465/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính Ủy ban huyện Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2465/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành29/10/2018
        Ngày hiệu lực29/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2465/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính Ủy ban huyện Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2465/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính Ủy ban huyện Bình Phước

            • 29/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực