Quyết định 2466/QĐ-UBND

Quyết định 2466/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế theo phương thức tập trung năm 2017 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2466/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế Quảng Ninh


ỦY BAN NHAN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2466/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật đu thu về lựa chọn nhà thu;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Xét đề nghị của Sở Y tế (Tờ trình số 1470/TTr-SYT ngày 22/6/2017) và của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2936/TTr-STC ngày 26/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế theo phương thức tập trung năm 2017 với nội dung như sau:

1. Bên mời thầu: Sở Y tế Quảng Ninh.

2. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế theo phương thức tập trung năm 2017 (chi tiết danh mục gói thầu theo phụ biểu kèm theo Quyết định).

3. Giá gói thầu: 51.161 triệu đồng.

4. Nguồn vốn: Nguồn vốn dự toán ngân sách tỉnh năm 2017 giao cho Sở Y tế tại Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 (phân khai cho các đơn vị trực thuộc theo văn bản số 873/UBND-TM3 ngày 16/02/2017 và Thông báo thẩm định của Sở Tài chính số 787/STC-HCSN ngày 28/02/2017).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong quý III năm 2017.

7. Cách thức thực hiện mua sắm tập trung: Ký thỏa thuận khung.

8. Thời hạn cho việc sử dụng thỏa thuận khung: 120 ngày, tối đa không quá ngày 31/12/2017.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Y tế:

- Chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung theo quy định của Luật đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành.

- Ký thỏa thuận khung mua sắm trang thiết bị y tế với nhà thầu được lựa chọn theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 35/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính; Đôn đốc nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng với các đơn vị trực tiếp mua sắm, sử dụng tài sản đảm bảo đúng theo thỏa thuận khung và các quy định hiện hành.

- Quá trình tổ chức đầu thầu mời đại diện các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và Thanh tra tỉnh cùng phối hợp, giám sát để đảm bảo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện đúng quy định.

2. Các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Y tế giám sát việc triển khai trình tự các bước tổ chức mua sắm tập trung từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017.

Điều 3. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thanh tra tỉnh và Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, P2, P3;
- V0, V1, V3, VX3, TH;
- Báo QN, TTTT;
- Lưu: VT, TM3.
12 bn, QĐ269

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC GÓI THẦU MUA SẮM THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Slượng

Đơn giá (Đồng)

Thành tiền (Đồng)

1

Bàn mổ đa năng

Chiếc

1

500.000.000

500.000.000

2

Bàn sấy tiêu bản

Chiếc

1

80.000.000

80.000.000

3

Bộ dụng cụ mổ tử thi

Bộ

1

75.000.000

75.000.000

4

Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt

Bộ

1

150.000.000

150.000.000

5

Bộ lấy mẫu bụi khí thải lò đốt

Bộ

1

500.000.000

500.000.000

6

Đèn mổ treo trần 2 chóa có camera

Chiếc

1

900.000.000

890.000.000

7

Hệ thng nội soi tai mũi họng (khám chữa bệnh lưu động)

Hệ thống

2

685.000.000

1.370.000.000

8

Hệ thống nội soi tiêu hóa

Hệ thống

1

2.500.000.000

2.500.000.000

9

Hệ thống phân lập và làm giàu mẫu vi sinh thực phẩm tự động

Hệ thống

1

886.000.000

886.000.000

10

Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực

Hệ thống

1

3.055.000.000

3.055.000.000

11

Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng

Hệ thống

5

2.370.000.000

11.850.000.000

12

Hệ thống tán sỏi laser ống mềm

Hệ thống

1

4.910.000.000

4.910.000.000

13

Hệ thống xử lý x quang số hóa

Hệ thống

4

1.400.000.000

5.600.000.000

14

Máy dopler mạch máu não

Chiếc

1

700.000.000

700.000.000

15

Máy điều trị bng nhiệt lạnh

Chiếc

1

500.000.000

500.000.000

16

Máy gây mê kèm thở

Chiếc

4

850.000.000

3.400.000.000

17

Máy hút khói khử mùi phòng laser

Chiếc

1

25.000.000

25.000.000

18

Máy kéo giãn cột sống lưng

Chiếc

1

380.000.000

380.000.000

19

Máy phân tích khí máu

Chiếc

1

375.000.000

375.000.000

20

Máy siêu âm màu 4D

Hệ thống

1

2.000.000.000

2.000.000.000

21

Máy siêu âm xách tay màu (khám chữa bệnh lưu động)

Chiếc

2

620.000.000

1.240.000.000

22

Máy thở

Chiếc

3

800.000.000

2.400.000.000

23

Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số

Chiếc

1

350.000.000

350.000.000

24

Máy xét nghiệm huyết học tự động 26 thông số

Chiếc

2

875.000.000

1.750.000.000

25

Xét nghiệm sinh hóa tự động (≥ 150 test/giờ)

Chiếc

1

600.000.000

600.000.000

26

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động (≥ 300 test/giờ)

Chiếc

2

2.000.000.000

4.000.000.000

27

Monitor theo dõi bệnh nhân

Chiếc

3

200.000.000

600.000.000

28

Tủ ấm lạnh

Chiếc

1

150.000.000

150.000.000

29

Tủ lạnh âm sâu

Chiếc

1

200.000.000

200.000.000

30

Valy cấp cứu

Chiếc

1

125.000.000

125.000.000

 

Cộng

 

 

 

51.161.000.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2466/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2466/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2017
Ngày hiệu lực30/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2466/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2466/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2466/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2466/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýVũ Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành30/06/2017
        Ngày hiệu lực30/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2466/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2466/QĐ-UBND 2017 lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế Quảng Ninh

            • 30/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực