Quyết định 2466/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2466/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2466/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC PHÍ TRONG LĨNH VỰC DƯỢC, MỸ PHẨM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3246/QĐ-BYT ngày 16/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí theo Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 12/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tại Tờ trình số 198/TTr-SYT ngày 25 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung mức phí trong lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm (05 thủ tục cấp tỉnh) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình được công bố tại các Quyết định:

- Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình (số thứ tự 01, mục I, Phần B Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 19/8/2019);

- Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành danh mục TTHC mới ban hành, danh mục TTHC sửa đổi bổ sung; danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình (số thứ tự số 03, 04, 15, Phần B, Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 30/01/2019);

- Quyết định 876/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình (số thứ tự 01, Phần I, Quyết định 876/QĐ-UBND ngày 27/4/2021)

Các nội dung khác của từng TTHC tương ứng tại các Quyết định nêu trên được giữ nguyên.

(Chi tiết tại Phụ lục I danh mục kèm theo)

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: csdl.dichvucong.gov.vn); Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn), Trang thông tin của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình (địa chỉ: http://soytehoabinh.gov.vn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công theo quy định.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông đồng bộ đầy đủ, kịp thời dữ liệu TTHC tại Quyết định này từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định;

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế; Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó CVP N. T. T. Thủy;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm TH & CB tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu: VT, NVK (ThH.05b)

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG MỨC PHÍ TRONG LĨNH VỰC DƯỢC, MỸ PHẨM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 2466/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

STT

Mã hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Quyết định công bố

Tên văn bản sửa đổi

Đơn vị thực hiện

Mức phí (đồng/hồ sơ)

1

1.003613.000.00.00.H28

Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

Phần B, số thứ tự số 15, Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 30/01/2019

Thông tư số 41/TT-BTC

Sở Y tế

800.000

2

1.002483.000.00.00.H28

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Phần I, mục I, số thứ tự số 01, Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 19/8/2019

Thông tư số 41/TT-BTC

Sở Y tế

1.600.000

3

1.009566.000.00.00.H28

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu

Phần I, số thứ tự 01, Quyết định 876/QĐ-UBND ngày 27/4/2021

Thông tư số 41/TT-BTC

Sở Y tế

500.000

4

1.004599.000.00.00.H28

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

Phần B, số thứ tự số 03, Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 30/01/2019

Thông tư số 41/TT-BTC

Sở Y tế

500.000

5

1.004596.000.00.00.H28

Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

Phần B, số thứ tự số 04, Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 30/01/2019

Thông tư số 41/TT-BTC

Sở Y tế

500.000

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2466/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2466/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(01/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2466/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2466/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2466/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2466/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Khánh
        Ngày ban hành26/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (01/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2466/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế Hòa Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2466/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm Sở Y tế Hòa Bình

              • 26/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực