Quyết định 2467/QĐ-UBND

Quyết định 2467/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

Quyết định 2467/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới sửa đổi thẩm quyền Sở Tài nguyên Bình Dương 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 3101/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Tài nguyên Bình Dương 2015 và được áp dụng kể từ ngày 25/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 2467/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới sửa đổi thẩm quyền Sở Tài nguyên Bình Dương 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2467/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 06 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIC CÔNG B TH TC HÀNH CHÍNH MỚI, TH TC HÀNH CHÍNH SA ĐI, B SUNG THUC THẨM QUYN GII QUYT CA S TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯNG TNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ tởng Bộ Tư pháp hưng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 528/TTr-STNMT ngày 02/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính mới (Lĩnh vực Tài nguyên nước 03 thủ tục, lĩnh vực Môi trường 01 thủ tục) và sửa đổi 10 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Những quy định trước đây về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trái với Quyết định này bbãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; y ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cc Kim soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- LĐVP, Thy; HCTC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2467/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2467/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2014
Ngày hiệu lực06/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/11/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2467/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2467/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới sửa đổi thẩm quyền Sở Tài nguyên Bình Dương 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2467/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới sửa đổi thẩm quyền Sở Tài nguyên Bình Dương 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2467/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýLê Thanh Cung
        Ngày ban hành06/10/2014
        Ngày hiệu lực06/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/11/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2467/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới sửa đổi thẩm quyền Sở Tài nguyên Bình Dương 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2467/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới sửa đổi thẩm quyền Sở Tài nguyên Bình Dương 2016