Quyết định 2468/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2468/QĐ-BVHTTDL năm 2014 về Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nội dung toàn văn Quyết định 2468/QĐ-BVHTTDL 2014 Quy chế quản lý sử dụng hệ thống thư điện tử


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2468/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (http: //mail.mocst.gov.vn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, VP(CTTĐT).
NH 100

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

 

QUY CHẾ

VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành theo Quyết định số 2468/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là CCVC) sử dụng hệ thống thư điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Hệ thống thư điện tử công vụ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Hệ thống thư điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây viết tắt là HTTĐT) là thành phần quan trọng trong hệ thống thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, là công cụ để các cơ quan, tổ chức; các cán bộ, công chức, viên chức sử dụng để gửi, nhận thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động điều hành, tác nghiệp của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng một cách nhanh chóng và thuận lợi.

2. HTTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tên miền là @mocst.gov.vn và địa chỉ truy cập trên internet: http: //mail.mocst.gov.vn.

Điều 3. Quản lý Nhà nước về Hệ thống thư điện tử

1. Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử) thống nhất quản lý HTTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử) chịu trách nhiệm giúp Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy trì vận hành HTTĐT theo quy định của Quy chế này và các quy định khác của pháp luật, bảo đảm cho HTTĐT luôn hoạt động thông suốt, an toàn và đúng mục đích.

Chương II

TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ

Điều 4. Định dạng địa chỉ hộp thư điện tử

Định dạng địa chỉ hộp thư Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm:

1. Hộp thư cho các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ (gọi chung là hộp thư công vụ): Là hộp thư dùng chung được đặt tên như sau: [email protected]; trong đó: tendonvi là tên viết tắt, ký hiệu của các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ (Thống nhất tên viết tắt và ký hiệu các đơn vị thuộc Bộ theo Quyết định số 81/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 15/9/2008 về việc Ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Ví dụ: Vụ Thư viện có địa chỉ hộp thư như sau: [email protected]

2. Hộp thư cá nhân là hộp thư dùng riêng cho từng CCVC có định dạng như sau:

[email protected] trong đó: tenhodem được đặt theo nguyên tắc tên người sử dụng viết bằng tiếng Việt không dấu + chữ cái đầu của họ + chữ cái đầu của tên đệm, tendonvi là tên của đơn vị được viết tắt bằng tiếng Việt không dấu, ngăn cách giữa tên họ đệm và tên cơ quan bởi dấu chấm.

Ví dụ: Nguyễn Văn Tuấn, Vụ Thư viện có hộp thư như sau: [email protected].

3. Xử lý trường hợp nhiều người có họ, tên đệm và tên trùng nhau:

a) Ưu tiên theo cấp bậc, chức vụ lãnh đạo và thời điểm đăng ký: Người ưu tiên cao nhất được giữ nguyên định dạng;

b) Các cá nhân khác phải thêm ký hiệu phòng, ban trong đơn vị nếu có sau phần tên họ đệm;

c) Hoặc áp dụng thêm số thứ tự 1, 2, 3 sau phần tên họ đệm.

Điều 5. Quy trình cấp mới, thay đổi, xóa hộp thư điện tử công vụ

1. Cấp mới hộp thư điện tử công vụ: Căn cứ vào khoản 2, Điều 1 của Quy chế này. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ yêu cầu cấp mới hộp thư cá nhân, giao CCVC phụ trách hộp thư công vụ. Yêu cầu theo Mẫu 1 nêu tại Phụ lục của Quy chế này, gửi về Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử) để thực hiện cấp mới;

Sau 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, Văn phòng Bộ (Phòng Cổng thông tin điện tử) sẽ khởi tạo và thông báo bằng văn bản tên đơn vị, tên hộp thư, mật khẩu truy nhập ban đầu tới cục, vụ, đơn vị có yêu cầu. Ngay sau khi nhận được thông tin về hộp thư điện tử được khởi tạo, Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, phân công cán bộ tiếp nhận và đổi mật khẩu trước khi đưa vào sử dụng.

2. Thay đổi thông tin của hộp thư điện tử công vụ:

a) Khi cơ quan, đơn vị đổi tên, cá nhân đã có hộp thư điện tử công vụ thay đổi chức vụ, bộ phận công tác thì đơn vị đó lập yêu cầu theo Mẫu 2 nêu tại Phụ lục của Quy chế này, gửi về Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử) để thực hiện thay đổi thông tin của hộp thư điện tử công vụ trên Danh bạ Thư điện tử công vụ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Cá nhân đã có hộp thư điện tử công vụ, khi chuyển công tác trong các cơ quan, đơn vị nêu tại Khoản 2 Điều 1 của Quy chế này thì cơ quan, đơn vị mới tiếp nhận cá nhân đó lập yêu cầu theo Mẫu 2 nêu tại Phụ lục của Quy chế này, gửi về Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử) để thực hiện thay đổi thông tin của hộp thư điện tử công vụ cá nhân trên Danh bạ Thư điện tử công vụ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Hộp thư điện tử của các đơn vị sẽ bị xóa bỏ khỏi HTTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong các trường hợp sau:

a) Xóa hộp thư điện tử công vụ: Cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác đến cơ quan ngoài Bộ, chuyển công tác đến cơ quan khác trong Bộ nhưng không thuộc Khoản 2 Điều 1 của Quy chế này thì cơ quan đó lập yêu cầu theo Mẫu 3 nêu tại Phụ lục của Quy chế này, gửi về Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử) để thực hiện xóa hộp thư điện tử công vụ cá nhân. Những cơ quan, đơn vị không còn hoạt động, căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử) thực hiện xóa hộp thư điện tử công vụ cơ quan đó;

b) Không đưa vào sử dụng sau 6 tháng kể từ ngày được cấp;

c) Vi phạm các khoản tại Điều 8 của Quy chế này.

Điều 6. Lưu trữ và quản lý danh bạ thư điện tử

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử) có trách nhiệm tạo lập, quản lý, công bố và cập nhật danh bạ thư điện tử của các đơn vị, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định. Các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm cập nhật danh bạ điện tử của đơn vị trên trang thông tin điện tử của mình.

Chương III

SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ

Điều 7. Thông tin trao đổi qua HTTĐT, tiêu chuẩn áp dụng và tính pháp lý của nội dung thông tin

1. Thông tin trao đổi qua HTTĐT: Bao gồm các dạng như văn bản (có cấu trúc, phi cấu trúc), âm thanh, hình ảnh:

a) Khi phát hành văn bản giấy theo phương thức truyền thống, các cơ quan tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải gửi đồng thời bản điện tử (tương ứng nội dung văn bản giấy đã được ban hành chính thức) vào địa chỉ thư điện tử của cơ quan có tên trong phần “nơi nhận” hoặc cung cấp địa chỉ để có thể liên lạc, nhận văn bản điện tử;

b) Văn bản gửi nhận qua HTTĐT gồm các loại: Lịch công tác của cơ quan, tổ chức; các tài liệu trao đổi phục vụ công việc, tài liệu phục vụ các cuộc họp, những văn bản gửi đến những cơ quan để biết, để báo cáo (trừ những văn bản mật và những nơi đã triển khai các hệ thống thông tin điện tử khác hỗ trợ). Khuyến khích tận dụng hệ thống thư điện tử để gửi, nhận các loại văn bản: Thư mời, công văn, báo cáo, những thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và các văn bản khác. Những văn bản được chuyển qua HTTĐT phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương với văn bản giấy trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước và cơ quan gửi không phải gửi thêm văn bản giấy;

c) Sử dụng HTTĐT để trao đổi các loại văn bản, tài liệu với người dân và doanh nghiệp khi cung cấp các dịch vụ công;

2. Thống nhất sử dụng bộ mã ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909: 2001 và dùng bộ gõ chữ tiếng Việt Unicode để thể hiện các nội dung, văn bản trao đổi trong HTTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Dữ liệu âm thanh, hình ảnh, tệp tải trao đổi qua HTTĐT phải tuân thủ các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, được quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Điều 8. Những hành vi bị cấm khi sử dụng HTTĐT

1. Dùng HTTĐT để gửi nhận các thông tin có nội dung gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tuyên truyền kích động bạo lực, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

2. Sử dụng HTTĐT để tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác được pháp luật quy định.

3. Sử dụng HTTĐT để cung cấp thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân.

4. Dùng HTTĐT để quảng bá, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

5. Sử dụng HTTĐT trong các giao dịch gửi nhận khác vi phạm Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam cũng như các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

6. Gửi nội dung thư chứa link virus, nội dung thư không phục vụ trực tiếp công việc của Bộ VHTTDL.

Điều 9. Kiểm tra thư và phản hồi thư

Các đơn vị, tổ chức và cán bộ công chức, viên chức đã đăng ký sử dụng HTTĐT, phải thường xuyên truy cập vào hộp thư điện tử để nhận và hồi đáp kịp thời thư điện tử của cơ quan tổ chức, người dân và doanh nghiệp gửi đến.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ

Điều 10. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử)

1. Tổ chức thực hiện quản lý kỹ thuật Hệ thống Thư điện tử và các dịch vụ cơ bản HTTĐT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng dẫn khai thác, sử dụng đúng mục đích giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý Hệ thống Thư điện tử bảo đảm cho Hệ thống Thư điện tử được chạy ổn định, tốc độ trao đổi cao, an toàn, bảo mật, định kỳ sao lưu dữ liệu dự phòng.

2. Tổ chức tiếp nhận đề nghị của các cơ quan đơn vị để thực hiện việc cấp mới, thay đổi thông tin, xóa hộp thư điện tử trên hệ thống thư điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ chức tiếp nhận và xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình khai thác, sử dụng.

3. Cập nhật thông tin về thư điện tử của các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo Quyết định đã được phê duyệt;

4. Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin đối với HTTĐT của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo chế độ mật; quản lý quyền truy cập của các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức.

5. Thường xuyên bảo trì, sửa chữa khi có sự cố xảy ra với HTTĐT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Thực hiện chế độ nâng cấp, phát triển, mở rộng hạ tầng HTTĐT.

7. Xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ khai thác, sử dụng HTTĐT;

8. Căn cứ kế hoạch hàng năm, lập dự toán kinh phí cho việc quản lý, xây dựng và phát triển HTTĐT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Điều 11. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị sử dụng HTTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tuân thủ nghiêm các quy định trong Quy chế này.

2. Quản lý, chỉ đạo việc sử dụng hộp thư điện tử đúng mục đích, có hiệu quả và chịu mọi trách nhiệm về nội dung thông tin, bí mật tài khoản hộp thư điện tử công vụ.

3. Kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng HTTĐT tại các đơn vị mình quản lý trong gửi nhận văn bản, tài liệu, trao đổi công việc với các cơ quan, tổ chức, CCVC và với người dân, doanh nghiệp, nhất là trong công tác cung cấp các dịch vụ hành chính công.

Điều 12. Trách nhiệm của công chức, viên chức khi sử dụng HTTĐT

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định trong Quy chế này.

2. Hộp thư điện tử của công chức, viên chức được cấp để sử dụng trao đổi thông tin phục vụ tác nghiệp hàng ngày, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ và công tác chuyên môn được giao; khi được cấp hộp thư điện tử và mật khẩu (password), Công chức, viên chức phải truy cập vào hộp thư điện tử và thay đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn, bảo mật của hộp thư điện tử được cấp.

3. Sử dụng HTTĐT đúng quy trình, đúng mục đích; thực hiện nghiêm chế độ bí mật thông tin và chịu trách nhiệm về thông tin của mình khi gửi, nhận qua HTTĐT.

4. Quản lý và lưu trữ các thư điện tử cá nhân bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng.

5. Không truy cập vào hộp thư điện tử của người khác và không để người khác sử dụng hộp thư điện tử của mình.

6. Nghiêm cấm việc cung cấp hoặc để lộ mật khẩu truy cập vào hộp thư điện tử cá nhân, hộp thư điện tử công vụ. Có trách nhiệm bảo quản mật khẩu để đảm bảo an toàn cho hộp thư được cấp và HTTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp bị lộ hoặc quên mật khẩu phải báo cáo Thủ trưởng đơn vị mình và thông báo cho Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phòng Cổng thông tin điện tử) để kiểm tra, và cấp lại mật khẩu mới.

7. Không được sử dụng bất kỳ giải pháp, công cụ kỹ thuật nào để phát tán virus máy tính thông qua hộp thư điện tử của mình.

8. Khi phát hiện các văn bản, tài liệu trong hộp thư có chứa các nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước thì phải khẩn trương báo cáo Thủ trưởng đơn vị của mình. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi phát hiện các tài liệu mật phải thông báo cho cơ quan quản lý hệ thống thư điện tử và Lãnh đạo cơ quan nơi gửi đi các văn bản, tài liệu đó để kịp thời gỡ bỏ, đồng thời phải thông báo cho các cơ quan chức năng xem xét mức độ lộ, lọt thông tin, tài liệu mật để tìm biện pháp khắc phục, xử lý.

9. Khi phát hiện những thư điện tử không đúng mục đích, thư điện tử có virus, thư rác phải xóa bỏ; thư điện tử có chứa mã độc gây nguy cơ phát tán lớn; có lỗi hoặc gặp sự cố trong quá trình sử dụng HTTĐT thì báo cáo Thủ trưởng cơ quan và Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (phòng Cổng thông tin điện tử) để phối hợp xử lý, kịp thời.

Điều 13. Trách nhiệm của người quản lý hộp thư điện tử đơn vị

1. Hộp thư điện tử công vụ là hộp thư cấp cho các đơn vị để trao đổi công tác, do Lãnh đạo đơn vị quản lý. Lãnh đạo đơn vị có thể ủy quyền cho một hoặc một số người trong đơn vị sử dụng.

2. Hàng ngày, Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm xem xét, xử lý thông tin nhận được qua hộp thư điện tử đơn vị.

3. Khi thay đổi vị trí công tác, Lãnh đạo đơn vị cũ có trách nhiệm bàn giao hộp thư, mật khẩu và toàn bộ nội dung dữ liệu của hộp thư điện tử đơn vị cho Lãnh đạo đơn vị mới.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Công tác kiểm tra

Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng hộp thư điện tử của công chức, viên chức trong công việc và coi đây là trách nhiệm, quyền hạn của công chức, viên chức trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm. Xem xét đưa hoạt động này vào các phong trào thi đua, bình xét khen thưởng.

Điều 15. Công tác báo cáo

Các cơ quan, tổ chức hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Quy chế này theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu gửi về Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát hiện quy định không hợp lý hoặc có vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị phản ánh về Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử) tổng hợp báo Bộ trưởng để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày... tháng... năm 2014

 

PHIẾU YÊU CẦU

CẤP MỚI HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ

Kính gửi: Phòng Cổng thông tin điện tử Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Họ và tên người yêu cầu: …………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Cơ quan, đơn vị công tác: ………………………………………………………...

Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………….

Nội dung yêu cầu:

1. Đề nghị cấp mới hộp thư điện tử công vụ cơ quan với tên viết tắt là:

…………………………………………………………………………………….

2. Đề nghị cấp mới hộp thư điện tử công vụ cá nhân trong danh sách:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Bộ phận công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày... tháng... năm 2014

 

PHIẾU YÊU CẦU

THAY ĐỔI HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ

Kính gửi: Phòng Cổng thông tin điện tử Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Họ và tên người yêu cầu: …………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Cơ quan, đơn vị công tác: ………………………………………………………...

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………..

Nội dung yêu cầu:

1. Đề nghị thay đổi thông tin của hộp thư điện tử công vụ cơ quan, đơn vị như sau:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Đề nghị thay đổi thông tin hộp thư điện tử công vụ cá nhân:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày... tháng... năm 2014

 

PHIẾU YÊU CẦU

XÓA HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CÁ NHÂN

Kính gửi: Phòng Cổng thông tin điện tử Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Họ và tên người yêu cầu: …………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Cơ quan, đơn vị công tác: ………………………………………………………...

Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………….

Nội dung yêu cầu: Đề nghị xóa hộp thư điện tử công vụ cá nhân trong danh sách:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Bộ phận công tác

Địa chỉ hộp thư được cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2468/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2468/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2014
Ngày hiệu lực05/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2468/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 2468/QĐ-BVHTTDL 2014 Quy chế quản lý sử dụng hệ thống thư điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2468/QĐ-BVHTTDL 2014 Quy chế quản lý sử dụng hệ thống thư điện tử
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2468/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Đặng Thị Bích Liên
        Ngày ban hành05/08/2014
        Ngày hiệu lực05/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2468/QĐ-BVHTTDL 2014 Quy chế quản lý sử dụng hệ thống thư điện tử

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2468/QĐ-BVHTTDL 2014 Quy chế quản lý sử dụng hệ thống thư điện tử

         • 05/08/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/08/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực