Quyết định 247/2006/QĐ-TTg

Quyết định 247/2006/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 21/2003/QĐ-TTg về ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 247/2006/QĐ-TTg NSNN hỗ trợ tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội hoạt động nhiệm vụ Nhà nước sửa đổi 21/2003/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Quyết định 71/2011/QĐ-TTg bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 05/02/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 247/2006/QĐ-TTg NSNN hỗ trợ tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội hoạt động nhiệm vụ Nhà nước sửa đổi 21/2003/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 247/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2003/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CHO CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI NHỮNG HOẠT ĐỘNG GẮN VỚI NHIỆM VỤ CỦA NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước như sau:

1. Gạch đầu dòng thứ nhất, điểm c, khoản 2 Điều 2 sửa đổi như sau:

"- Ngân sách nhà nước tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động đến năm 2010 cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hiện đã được Nhà nước giao biên chế."

2. Bổ sung khoản 3 Điều 5 như sau:

"3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương hướng dẫn các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện việc chuyển đổi phương thức ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khác quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định này sang phương thức ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6     năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. Việc chuyển đổi phương thức hỗ trợ hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2010."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;

- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). .

THỦ TƯỚNG
 


 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 247/2006/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu247/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2006
Ngày hiệu lực27/11/2006
Ngày công báo12/11/2006
Số công báoTừ số 13 đến số 14
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2012
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 247/2006/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 247/2006/QĐ-TTg NSNN hỗ trợ tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội hoạt động nhiệm vụ Nhà nước sửa đổi 21/2003/QĐ-TTg


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 247/2006/QĐ-TTg NSNN hỗ trợ tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội hoạt động nhiệm vụ Nhà nước sửa đổi 21/2003/QĐ-TTg
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu247/2006/QĐ-TTg
    Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
    Người kýNguyễn Tấn Dũng
    Ngày ban hành30/10/2006
    Ngày hiệu lực27/11/2006
    Ngày công báo12/11/2006
    Số công báoTừ số 13 đến số 14
    Lĩnh vựcTài chính nhà nước
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2012
    Cập nhật5 năm trước

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 247/2006/QĐ-TTg NSNN hỗ trợ tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội hoạt động nhiệm vụ Nhà nước sửa đổi 21/2003/QĐ-TTg

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 247/2006/QĐ-TTg NSNN hỗ trợ tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội hoạt động nhiệm vụ Nhà nước sửa đổi 21/2003/QĐ-TTg