Quyết định 247/QĐ-HĐND

Quyết định 247/QĐ-HĐND năm 2018 công bố Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

Nội dung toàn văn Quyết định 247/QĐ-HĐND 2018 Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật hết hiệu lực Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 247/QĐ-ND

Trà Vinh, ngày 20 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 3383/TTr-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ; trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ (Danh mục Nghị quyết kèm theo).

Điều 2. UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục thuế, Cục trưởng Cục thống kê tỉnh, Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố, xã - phường - thị trấn căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- TT. TU, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- BLĐVP: HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Báo Trà Vinh, Đài PTTH tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TH.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

DANH MỤC

NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND TỈNH TRÀ VINH BAN HÀNH HẾT HIỆU LC TOÀN B
(Kèm theo Quyết định số 247/QĐ-HĐND ngày 20/9/2018 của Thường trực HĐND tỉnh)

STT

Tên loại văn bn

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

S 09/2009/NQ- HĐND ngày 09/12/2009 của HĐND tỉnh

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Được thay thế bởi Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê và xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh

21/7/2018

2

Nghị quyết

Số 03/2013/NQ- HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của HĐND tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Được thay thế bởi Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê và xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh

21/7/2018

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 247/QĐ-HĐND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu247/QĐ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2018
Ngày hiệu lực20/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 247/QĐ-HĐND

Lược đồ Quyết định 247/QĐ-HĐND 2018 Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật hết hiệu lực Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 247/QĐ-HĐND 2018 Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật hết hiệu lực Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu247/QĐ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýNguyễn Thành Tâm
       Ngày ban hành20/09/2018
       Ngày hiệu lực20/09/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 247/QĐ-HĐND 2018 Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật hết hiệu lực Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 247/QĐ-HĐND 2018 Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật hết hiệu lực Trà Vinh

           • 20/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực