Quyết định 2470/QĐ-UBND

Quyết định 2470/QĐ-UBND năm 2015 về thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 2470/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã được thay thế bởi Quyết định 1515/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Giáo dục Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 24/05/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2470/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2470/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 26 tháng 06 năm 2015

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản s 1073/TTr-SGDĐT ngày 23/6/2015 (kèm theo ý kiến kiểm soát chất lượng của Sở Tư pháp tại Văn bản s 991/STP-KSTT ngày 18/6/2015),

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 3751/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
-
Đ/c Bí thư, các Đ/c Phó BT Tnh ủy;
-
Thưng trực HĐND tnh;
-
Ch tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
-
Các Phó VP UBND tỉnh;
-
Lưu: VT, VX;
-
Gửi:
+ Bn giấy: TW, TU, HĐND tỉnh;
+
Điện tử: Các thành phần còn lại.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục th tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan
thc hin

1

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chng chỉ bc THCS

Lĩnh vực Hệ thng văn bng chứng chỉ

Phòng GDĐT

2

Cấp bn sao Bằng tốt nghiệp THCS

Lĩnh vực Hệ thng văn bng chứng chỉ

Phòng GDĐT

3

Cp Giy phép dạy thêm đi vi giáo viên Trung học cơ sở

Lĩnh vực Hệ thng văn bng chứng chỉ

Phòng GDĐT

4

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh

Phòng GDĐT

5

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài vào học

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh

Phòng GDĐT

6

Chuyn trường từ huyện này đến huyện khác trong tnh đi với học sinh THCS và Tiểu học

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh

Phòng GDĐT

7

Tiếp nhận học sinh Trung học cơ sở và Tiu học từ huyện khác trong tnh chuyển đến.

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh

Phòng GDĐT

8

Tuyển sinh vào lớp 6

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh

Phòng GDĐT

9

Thủ tục xin học lại

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh

Phòng GDĐT

10

Chuyn trường đi tỉnh khác đi với học sinh Trung học cơ sở và Tiểu học.

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh

Phòng GDĐT

11

Tiếp nhận học sinh Trung học cơ s và Tiu học từ tnh khác chuyển đến

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh

Phòng GDĐT

12

Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Phòng GDĐT

13

Sáp nhập nhà trường, nhà trẻ dân lập

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Phòng GDĐT

14

Chia, tách nhà trường, nhà tr dân lập

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Phòng GDĐT

15

Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Phòng GDĐT

16

Cho phép hoạt động đối với Nhà trường, nhà trẻ dân lập

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Phòng GDĐT

17

Đình ch hoạt động đi với nhà trường, nhà trẻ dân lập

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thng giáo dục quốc dân

Phòng GDĐT

18

Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mm non

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thng giáo dục quốc dân

Phòng GDĐT

19

Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3-4 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non.

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thng giáo dục quốc dân

Phòng GDĐT

20

Thành lập trường Tiểu học công lập, tư thục

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thng giáo dục quốc dân

Phòng GDĐT

21

Sáp nhập Trường Tiểu học công lập, tư thục

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thng giáo dục quốc dân

Phòng GDĐT

22

Chia, tách Trường Tiểu học công lập, tư thục

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thng giáo dục quốc dân

Phòng GDĐT

23

Đình ch hoạt đng hoc cho phép hot đng trở lại đối với Trường Tiểu học tư thục

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thng giáo dục quốc dân

Phòng GĐT

24

Gii th hot đng đi với Trường Tiu hc công lập, tư thục

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thng giáo dục quốc dân

Phòng GD&ĐT

25

Cho phép hot đng đi với Trường Tiu học công lập, tư thục

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thng giáo dục quốc dân

Phòng GDĐT

26

Thành lp Tng Trung hc cơ sở công lp, tư thục

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thng giáo dục quốc dân

Phòng GDĐT

27

Sáp nhập Trường Trung học cơ sở công lập, tư thục

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thng giáo dục quốc dân

Phòng GDĐT

28

Chia, tách Trường Trung học cơ sở công lập, tư thục

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thng giáo dục quốc dân

Phòng GDĐT

29

Đình ch hoạt động đối với Trường Trung học cơ sở công lập, tư thục

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thng giáo dục quốc dân

Phòng GDĐT

30

Cho phép hoạt động trở lại đối với Trường Trung học cơ sở công lập, tư thục

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thng giáo dục quốc dân

Phòng GDĐT

31

Giải thể trường Trung học cơ sở công lập, tư thục

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thng giáo dục quốc dân

Phòng GDĐT

32

Cho phép hoạt động đối với Trường Trung học cơ sở công lập, tư thục

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thng giáo dục quốc dân

Phòng GDĐT

2. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của UBND cấp huyện bị bãi bỏ

TT

Tên Thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan
thực hiện

1

Cấp Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

Do phòng GD&ĐT thực hiện, không theo yêu cầu của t chức, cá nhân

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyn sinh

Phòng GDĐT

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2470/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2470/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2015
Ngày hiệu lực26/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/05/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2470/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2470/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2470/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2470/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thiện
        Ngày ban hành26/06/2015
        Ngày hiệu lực26/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/05/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2470/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2470/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh