Quyết định 2471/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2471/QĐ-UBND 2023 phê duyệt quy trình nội bộ kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2471/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 26 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT 02 QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2506/TTr-SXD ngày 18 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (số 24 và 25) ban hành kèm theo Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ quy trình nội bộ đã được phê duyệt tại Quyết định này, giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị liên quan sửa đổi, bổ sung quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Phòng KSTT, TC-ĐT, TTPVHCC;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Cảnh

PHỤ LỤC I

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
(Kèm theo Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Danh mục quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung

Số TT

Tên quy trình thủ tục hành chính

Quyết định công bố thủ tục hành chính

Quy trình số

1

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 01/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre.

24

2

Cấp lại (đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: Do bị mất, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng; do hết hạn hoặc gần hết hạn.

25

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE
(Kèm theo Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Quy trình 24

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

“Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp, cá nhân khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Công chức Một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Chuyển hồ sơ về phòng Kinh tế và Quản lý xây dựng xử lý.

Công chức Một cửa Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Quản lý xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 3

- Nếu hồ sơ đạt thì tiếp tục thực hiện tổng hợp và đề xuất.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ.

- Tổng hợp kết quả và dự thảo quyết định cấp chứng chỉ.

Chuyên viên phòng Kinh tế và Quản lý xây dựng

3,5 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo phòng xem xét trình lãnh đạo sở ký phê duyệt.

Lãnh đạo phòng Kinh tế và Quản lý xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Ký quyết định cấp chứng chỉ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

01 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Một cửa Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc.

Quy trình 25

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “Cấp lại (đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: Do bị mất, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng; do hết hạn (hoặc gần hết hạn)”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

a) Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp, cá nhân khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Công chức một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật Lưu trữ hồ sơ điện tử vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Chuyển hồ sơ về phòng Kinh tế và Quản lý xây dựng xử lý.

Công chức Một cửa Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Quản lý xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 3

- Nếu hồ sơ đạt thì tiếp tục thực hiện tổng hợp và đề xuất.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ.

- Tổng hợp kết quả và dự thảo quyết định cấp chứng chỉ.

Chuyên viên phòng Kinh tế và Quản lý xây dựng

3,5 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo phòng xem xét trình lãnh đạo sở ký phê duyệt.

Lãnh đạo phòng Kinh tế và Quản lý xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Ký quyết định cấp chứng chỉ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

01 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Một cửa Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc.

b) Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp, cá nhân khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Công chức một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và cập nhật Lưu trữ hồ sơ điện tử vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Chuyển hồ sơ về phòng Kinh tế và Quản lý xây dựng xử lý.

Công chức Một cửa Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Quản lý xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 3

- Nếu hồ sơ đạt thì tiếp tục thực hiện tổng hợp và đề xuất.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ.

- Tổng hợp kết quả và dự thảo quyết định cấp chứng chỉ.

Chuyên viên phòng Kinh tế và Quản lý xây dựng

3,5ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo phòng xem xét trình

lãnh đạo sở ký phê duyệt.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Quản lý xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Ký quyết định cấp chứng chỉ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

01 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Một cửa Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2471/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2471/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(01/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2471/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2471/QĐ-UBND 2023 phê duyệt quy trình nội bộ kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2471/QĐ-UBND 2023 phê duyệt quy trình nội bộ kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2471/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Minh Cảnh
        Ngày ban hành26/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (01/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2471/QĐ-UBND 2023 phê duyệt quy trình nội bộ kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Bến Tre

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2471/QĐ-UBND 2023 phê duyệt quy trình nội bộ kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Bến Tre

              • 26/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực