Quyết định 2474/QĐ-UBND

Quyết định 2474/QÐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Nội dung toàn văn Quyết định 2474/QÐ-UBND 2018 phê duyệt thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2474/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÀ NAM VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ v/v hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào danh mục thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm niêm yết, công khai nội dung thủ tục hành chính theo đúng quy định hiện hành để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu khi thực hiện thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam v/v phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÀ NAM VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4.
(Kèm theo Quyết định số 2474 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

STT

Tên thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

Mức độ 3

Mức độ 4

I

THANH TRA TỈNH (10 TTHC)

 

 

 

Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo

 

 

1

Thủ tục tiếp công dân

 

 

2

Thủ tục xử lý đơn thư

X

 

3

Thủ tục giải quyết tố cáo

 

 

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại (lần đầu)

 

 

 

Lĩnh vực Phòng chống Tham nhũng

 

 

5

Thủ tục giải quyết khiếu nại (lần hai)

 

 

6

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

X

 

7

Thủ tục công khai bản kê tài sản, thu nhập

X

 

8

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

X

 

9

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

X

 

10

Thủ tục thực hiện việc giải trình

X

 

II

SỞ Y TẾ (116 TTHC)

 

 

 

Lĩnh vực Khám chữa bệnh

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền.

 

X

2

Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý.

 

X

3

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

 

 

4

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam.

 

X

5

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

 

X

6

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

 

X

7

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

 

X

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

 

X

9

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

 

X

10

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

X

11

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa.

 

X

12

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

 

X

13

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn (Áp dụng cho các cơ sở khám bênh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở y tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành khác đã được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động)

 

X

14

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa

 

X

15

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền

 

X

16

Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh

 

X

17

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh

 

X

18

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm

 

X

19

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

 

X

20

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

 

X

21

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

 

X

22

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

 

X

23

Đăng ký hành nghề đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hoạt động khi có thay đổi về nhân sự

 

X

24

Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

 

X

25

Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

 

X

26

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

 

X

27

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng

 

X

28

Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

 

X

29

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

 

X

30

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

X

31

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn

 

X

32

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn

 

X

33

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình trước ngày 01/01/2016

 

X

34

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình từ ngày 01/01/2016

 

X

35

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

 

X

36

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

 

X

37

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình độc lập

 

X

38

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa

 

X

39

Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ đối với trạm y tế cấp xã

 

X

40

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình khi thay đổi địa điểm

 

X

41

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

 

X

42

Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa

 

X

43

Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

X

44

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

X

45

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

X

46

Cho phép đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

 

X

47

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuốc các Bộ khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

 

X

48

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa.

 

X

49

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa.

 

X

50

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền

 

X

51

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh.

 

X

52

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh

 

X

53

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm

 

X

54

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

 

X

55

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

 

X

56

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

 

X

57

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

 

X

58

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

 

X

59

Cấp giấy phép hoạt động đối khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã

 

X

60

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm

 

X

61

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh

 

X

62

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

 

X

63

Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn.

 

X

 

Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm

 

 

64

Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

 

X

65

Điều chỉnh công bố đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

 

X

66

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quyđịnh tại cáckhoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ

 

X

67

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược

 

X

68

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (Trường hợp bị hỏng hoặc mất).

 

X

69

Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

 

X

70

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

X

71

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

X

72

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

X

73

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

 

X

74

Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

 

X

75

Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

X

76

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ; cơ sở sản xuất thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

X

77

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho các cơ sở kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất (trừ cơ sở sản xuất được quy định tại Điều 50 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP); cơ sở kinh doanh thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền Sở Y tế

 

X

78

Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

X

79

Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

 

X

80

Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

 

X

81

Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnhđể điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

 

X

82

Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhânnhập cảnhgửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh

 

X

83

Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

 

X

84

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

X

85

Điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

X

86

Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

 

X

 

Lĩnh vực Đào tạo

 

 

87

Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố

 

X

 

Lĩnh vực Quản lý Trang thiết bị Y tế

 

 

88

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

 

X

89

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

 

X

90

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

 

X

 

Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

 

 

91

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

 

X

92

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

 

X

93

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

X

94

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

X

95

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

 

X

96

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

 

X

97

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi

 

X

98

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi

 

X

99

Xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

 

X

 

Lĩnh vực Giám định Y khoa

 

 

100

Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính

X

 

101

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 16 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

X

 

102

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tuổi trở lên.

X

 

103

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổi.

X

 

104

Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

X

 

105

Khám GĐYK đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012.

X

 

106

Khám GĐYK đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP .

X

 

107

Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học.

X

 

108

Giám định để thực hiện chế độ tử tuất cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

X

 

109

Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện

X

 

110

Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

X

 

111

Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

X

 

112

Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

X

 

113

Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

X

 

 

Lĩnh vực tổ chức cán bộ

 

 

114

Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

 

X

115

Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

 

X

 

Lĩnh vực Tài chính Y tế

 

 

116

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) công lập địa phương trực thuộc UBND tỉnh/ thành phố

 

X

III

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (76 TTHC)

 

 

 

Lĩnh vực chăn nuôi thú y

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y, thú y thủy sản.

 

X

2

Cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung; cơ sở giết mổ động vật tập trung; cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ; kho lạnh bảo quản động vật tươi sống, sơ chế, chế biến bảo quản sản phẩm động vật; cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; khu cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, cơ sở thu gom động vật, sản phẩm động vật; cơ sở xét nghiệm, chuẩn đoán bệnh động vật.

 

X

3

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

 

X

4

Cấp chứng chỉ hành nghề thú y

 

X

5

Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

 

X

6

Kiểm dịch động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm

 

X

7

Đăng ký cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

 

X

8

Cấp giấy thông báo tiếp nhận công bố hợp quy hàng hóa thức ăn chăn nuôi

 

X

9

Thủ tục nghiệm thu dự án hoàn thành đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ.

 

X

10

Thủ tục nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, gói thầu của đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ.

 

X

 

Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ

 

 

11

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

 

X

12

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương

 

X

13

Đăng ký công bố hợp quy

 

X

14

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

 

X

15

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

X

16

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

 

X

17

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón.

 

X

18

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

 

X

19

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

 

X

20

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

 

X

21

Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón

 

X

22

Cấp lại Giấy chứng nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

 

X

23

Công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

 

X

24

Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn.

 

X

25

Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn (áp dụng cho phê duyệt lần đầu và điều chỉnh, bổ xung,kéo dài thời gian thực hiện Dự án hoặc phương án cánh đồng lớn).

 

X

 

Lĩnh vực Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản

 

 

26

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 

X

27

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

 

X

28

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn

 

X

29

Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 

X

30

Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 

X

31

Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 

X

 

Lĩnh vực Thủy sản

 

 

32

Đăng ký bè cá

 

X

33

Cấp giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu

 

X

 

Lĩnh vực Phát triển nông thôn

 

 

34

Công nhận nghề truyền thống

 

X

35

Công nhận làng nghề

 

X

36

Công nhận làng nghề truyền thống

 

X

37

Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh

 

X

38

Thu hồi giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống

 

X

 

Lĩnh vực Kiểm lâm

 

 

39

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chức

 

X

40

Thanh lý rừng trồng không có khả năng thành rừng đối với rừng trồng thuộc địa phương quản lý.

 

X

41

Đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES

 

X

42

Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

 

X

43

Đăng ký Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II và III của Công ước CITES

 

X

44

Đăng ký Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, các loài động vật, thực vật hoang dã thông thường

 

X

45

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

 

X

46

Cấp giấy phép vận chuyển gấu

 

X

47

Giao nộp gấu cho nhà nước

 

X

48

Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt

 

X

49

Công nhận cây trội (cây mẹ)

 

X

50

Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới tại tỉnh

 

X

51

Công nhận rừng giống chuyển hoá

 

X

52

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng

 

X

53

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác.

 

X

 

Lĩnh vực Thủy lợi

 

 

54

Cấp lại giấy phép bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

 

X

55

Cấp lại giấy phép tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

 

X

56

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý.

 

X

57

Phê duyệt, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý.

 

X

58

Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

 

X

59

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

 

X

60

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

 

X

61

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

 

X

62

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

 

X

63

Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

 

X

64

Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh.

 

X

65

Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

 

X

66

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

 

X

67

Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

 

X

68

Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

 

X

69

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

 

X

70

Thẩm định dự án tu bổ và sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi

 

X

71

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp & PTNT cấp phép vận chuyển trên đê

 

X

72

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp & PTNT cấp phép xây dựng công trình trong hành lang bảo vệ đê điều

 

X

 

Lĩnh vực nước sạch

 

 

73

Báo cáo kê khai công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

 

X

 

Lĩnh vực Xây dựng cơ bản

 

 

74

Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thẩm định thiết kế cơ sở

 

X

75

Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế, kỹ thuật Đầu tư xây dựng công trình.

 

X

76

Thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

 

X

IV

SỞ CÔNG THƯƠNG (116 TTHC)

 

 

 

Lĩnh vực Công nghiệp, sản xuất rượu, thực phẩm

 

 

1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

X

2

Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm)

X

 

3

Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm)

X

 

4

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm)

X

 

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm

X

 

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm

X

 

7

Thủ tục kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

X

 

8

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

X

 

9

Thủ tục thành lập mới cụm công nghiệp

X

 

10

Thủ tục mở rộng cụm công nghiệp

X

 

 

Lĩnh vực Thuốc lá

 

 

11

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

X

12

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

X

13

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

X

14

Thủ tục cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

X

15

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

X

16

Thủ tục cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

X

17

Thủ tục cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

X

 

18

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

X

 

19

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

X

 

 

Lĩnh vực Thương mại dich vụ

 

 

20

Thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

 

X

21

Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

 

X

22

Thủ tục Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

 

X

23

Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại

 

X

24

Thủ tục Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

 

X

25

Thủ tục Đăng ký hợp đồng theo mẫu\điều kiện giao dịch chung

 

X

26

Thủ tục hành chính tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá

 

X

27

Thủ tục hành chính tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá

 

X

28

Thủ tục Đăng ký khuyến mại

X

 

29

Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại

X

 

30

Thủ tục Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

X

 

31

Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

X

 

32

Thủ tục Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

X

 

33

Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

X

 

 

Lĩnh vực Quản lý xuất nhập khẩu

 

 

34

Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện

 

X

35

Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

X

 

36

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

X

 

37

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

X

 

38

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

X

 

39

Thủ tục Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

X

 

40

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

X

 

41

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

X

 

42

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

X

 

43

Thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục ENT)

X

 

44

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện ENT

X

 

45

Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (thay đổi Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; Tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ; Loại hình cơ sở bán lẻ, giảm diện tích cơ sở bán lẻ)

X

 

46

Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500 m2)

X

 

47

Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại

X

 

48

Điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini)

X

 

49

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

X

 

50

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

X

 

51

Thủ tục Chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tự quyết định chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; Thời hạn kinh doanh trên Giấy phép kinh doanh hết hiệu lực mà không đề nghị cấp mới; thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hết hiệu lực mà không đề nghị gia hạn)

X

 

 

Lĩnh vực Quản lý xăng dầu, khí hóa lỏng

 

 

52

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

X

 

53

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

X

 

54

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

X

 

55

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

X

 

56

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

X

 

57

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

X

 

58

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

X

 

59

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

X

 

60

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

X

 

61

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG

X

 

62

Thủ tục cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG

X

 

63

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LNG

X

 

64

Thủ tục cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LNG

X

 

65

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán CNG

X

 

66

Thủ tục cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán CNG

X

 

67

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

X

 

68

Thủ tục cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

X

 

69

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

X

 

70

Thủ tục cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

X

 

71

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

X

 

72

Thủ tục cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

X

 

73

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

X

 

74

Thủ tục cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

X

 

75

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

X

 

76

Thủ tục cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

X

 

 

Lĩnh vực Công nghiệp hóa chất

 

 

77

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

X

 

78

Thủ tục cấp lại/điều chỉnh/gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

X

 

79

Thủ tục Đăng ký sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

X

 

80

Thủ tục Thẩm định Hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp

X

 

81

Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ thuộc nhóm B, C

X

 

82

Thủ tục thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình mỏ lộ thiên

X

 

83

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

X

 

84

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

X

 

85

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

X

 

86

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

X

 

87

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

X

 

88

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

X

 

89

Cấp giấy Xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 02 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

X

 

90

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

X

 

91

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

X

 

 

Lĩnh vực Kinh doanh rượu - An toàn thực phẩm

 

 

92

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

X

 

93

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

X

 

94

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

X

 

95

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

X

 

96

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm.

X

 

97

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực)

X

 

 

Lĩnh vực Quản lý Năng lượng

 

 

98

Cấp mới Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương

X

 

99

Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương

X

 

100

Thủ tục cấp Giấy phép trong hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương

X

 

101

Thủ tục sửa đổi, bổ sung cấp giấy phép trong hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương

X

 

102

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

X

 

103

Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng các công trình điện

X

 

104

Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách:

X

 

105

Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình điện sử dụng nguồn vốn khác:

X

 

106

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với Công trình năng lượng có ảnh lớn hưởng đến an toàn cộng đồng (Công trình đường dây và TBA có cấp điện áp từ 22kV ÷ 110kV) được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn khác:

X

 

107

Thủ tục cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực lần đầu hoặc hết hạn sử dụng

X

 

108

Thủ tục cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng

X

 

109

Thủ tục cấp mới thẻ an toàn điện

X

 

110

Thủ tục cấp lại thẻ an toàn điện

X

 

111

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

X

 

112

Thủ tục cấp mới Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

X

 

113

Thủ tục cấp mới Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương

X

 

114

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương

X

 

115

Thủ tục cấp mới Giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương

X

 

116

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương

X

 

V

SỞ TÀI CHÍNH (37 TTHC)

 

 

 

Lĩnh vực Quản lý ngân sách

 

 

1

Tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

X

 

2

Thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

X

 

3

Tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

X

 

4

Thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

X

 

5

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

X

 

 

Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp

 

 

6

Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

X

 

7

Phê duyệt phương án cổ phần hóa thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh

X

 

8

Cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa

X

 

9

Tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

X

 

10

Thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

X

 

11

Quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

X

 

12

Cấp phát kinh phí đối với tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương

X

 

 

Lĩnh vực Tài chính Đầu tư

 

 

13

Tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

X

 

14

Thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

X

 

 

Lĩnh vực Quản lý Công sản

 

 

15

Thủ tục hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án xã hội.

X

 

16

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư.

X

 

17

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

X

 

18

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công.

X

 

19

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước.

X

 

20

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

X

 

21

Quyết định điều chuyển tài sản công.

X

 

22

Quyết định bán tài sản công.

X

 

23

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

X

 

24

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công.

X

 

25

Quyết định thanh lý tài sản công

X

 

26

Quyết định tiêu hủy tài sản công

X

 

27

Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại

X

 

28

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

X

 

29

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án.

X

 

30

Thủ tục xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

X

 

31

Thủ tục miễn giảm tiền thuê đất

X

 

32

Thủ tục mua quyển hóa đơn

 

 

33

Thủ tục mua hóa đơn lẻ

 

 

 

Lĩnh vực Quản lý giá

 

 

34

Đăng ký giá của các doanh nghiệp

X

 

35

Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

X

 

36

Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá

X

 

 

Lĩnh vực Tin học Thống kê

 

 

37

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

 

X

VI

SỞ XÂY DỰNG (35 TTHC)

 

 

 

Lĩnh vực Quy hoạch

 

 

1

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh QH chi tiết của DA ĐTXD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc X thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

 

X

2

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

X

 

3

Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý

 

X

 

Lĩnh vực hoạt động xây dựng

 

 

4

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

X

 

5

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

X

 

6

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

X

 

7

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

X

 

 

Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực hành nghề

 

 

8

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

X

 

9

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III

X

 

10

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)

 

 

11

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài

 

 

12

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

 

 

13

Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

 

 

14

Điêu chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

X

 

15

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ- CP)

X

 

16

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

X

 

17

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp

X

 

 

Lĩnh vực cấp giấy phép hoạt động chi nhà thầu nước ngoài

 

 

18

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

 

X

19

Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

 

X

 

Lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng

 

 

20

Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

X

 

21

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

X

 

 

Lĩnh vực Nhà ở

 

 

22

Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê nhà

 

X

23

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

X

 

24

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

X

 

25

Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

X

 

26

 Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh.

X

 

27

Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh

X

 

28

Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

X

 

29

Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước  

X

 

30

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

X

 

31

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

X

 

 

Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản

 

 

32

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với DA do UBND tỉnh quyết định đầu tư.

X

 

33

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

X

 

34

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

X

 

 

Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật

 

 

35

Cấp giấy phép chặt hạ, chuyển dịch cây xanh đô thị

 

X

VII

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (63 TTHC)

 

 

 

Lĩnh vực Hoạt động Khoa học Công nghệ

 

 

1

Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

X

 

2

Đăng ký tham gia tuyển chọn giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

X

 

3

Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

X

 

4

Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

X

 

5

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

X

 

6

Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

X

 

7

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ

X

 

8

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ

X

 

9

Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

X

 

 

Lĩnh vực Quản lý Khoa học và Công nghệ

 

 

10

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ

X

 

11

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ

X

 

12

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

 

 

13

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

 

 

14

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

 

 

15

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

 

16

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

X

 

17

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

X

 

18

Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

 

19

Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

 

20

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

 

21

Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

X

 

22

Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

X

 

23

Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến

X

 

24

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

X

 

 

Lĩnh vực Năng lượng Nguyên tử và An toàn bức xạ

 

 

25

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).

 

 

26

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).

 

 

27

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).

X

 

28

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).

X

 

29

Thủ tục cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).

 

 

30

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế).

 

 

 

Lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng

 

 

31

Công bố sử dụng dấu định lượng

X

 

32

Điều chỉnh nội dung của bản công bố sử dụng dấu định lượng

 

X

33

Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu

X

 

34

Cấp giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

X

 

35

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

X

 

36

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

X

 

37

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do bộ khoa học và công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

X

 

38

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

X

 

39

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của bộ Khoa học công nghệ theo phân cấp

X

 

40

Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

X

 

41

Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt vàđường thủy nội địa

X

 

42

Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt vàđường thủy nội địa

X

 

43

Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt vàđường thủy nội địa

X

 

44

Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

X

 

45

Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

X

 

46

Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

X

 

47

Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

X

 

 

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

 

 

48

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

 

X

49

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

 

X

50

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

X

 

51

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

X

 

52

Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

X

 

53

Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

X

 

54

Thủ tục đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

X

 

55

Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

X

 

56

Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

X

 

 

Lĩnh vực khác

 

 

57

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

X

 

58

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp

X

 

59

Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp

X

 

60

Thủ tục xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II)

X

 

61

Thủ tục xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III)

X

 

62

Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác

X

 

63

Thủ tục xem xét kéo dài thời gian công tác khi đủ tuổi nghỉ hưu cho cá nhân giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập

X

 

VIII

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH (104 TTHC)

 

 

 

Lĩnh vực Văn hóa

 

 

1

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

 

 

2

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

 

 

3

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

 

X

4

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng- rôn

 

X

5

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 

 

6

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

 

 

7

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

 

 

8

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

 

 

 

Lĩnh vực Biểu diễn Nghệ thuật

 

 

9

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

 

X

10

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

 

 

11

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

 

X

12

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

 

 

13

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

 

 

14

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

 

 

15

Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

 

 

 

Lĩnh vực Di sản Văn hóa

 

 

16

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

X

 

17

Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

X

 

18

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

X

 

19

Cấp Giấy phép khai quật khẩn cấp

 

 

20

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

 

 

21

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

 

 

22

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

 

 

23

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

 

 

24

Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

 

 

25

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

 

 

26

Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

 

 

27

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

 

 

28

Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hành nghề tu bổ di tích

 

 

29

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hành nghề tu bổ di tích

 

 

 

Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

 

30

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

 

 

31

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

X

 

32

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

 

 

33

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

X

 

34

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

 

 

35

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

 

 

36

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

 

 

37

Vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

 

 

 

Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

 

 

38

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thê thao và

 

 

 

Du lịch

 

 

39

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của tổ chức, cá nhân ở địa phương

 

 

 

Lĩnh vực Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

 

 

40

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

 

 

41

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

 

 

42

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

 

 

 

Lĩnh vực Thư viện

 

 

43

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên

X

 

 

Lĩnh vực Điện ảnh

 

 

44

Cấp giấy phép phổ biến phim:

- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến.

 

 

45

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

 

 

 

Lĩnh vực Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

 

 

46

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

 

 

 

Lĩnh vực Thể thao

 

 

47

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

 

 

48

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

 

X

49

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker

X

 

50

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

 

 

51

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

X

 

52

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

 

 

53

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

X

 

54

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

 

 

55

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

 

 

56

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ Cổ truyền và Vovinam

X

 

57

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ

X

 

58

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức luyện tập quyền anh

X

 

59

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

 

 

60

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

X

 

61

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng đá

X

 

62

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn

X

 

63

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động cầu lông

X

 

64

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

X

 

65

Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

 

66

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao

 

 

67

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

 

 

68

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.

 

 

69

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức tập luyện và thi đấu Yoga.

 

 

 

Lĩnh vực Du lịch

 

 

70

Công nhận điểm du lịch

X

 

71

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 

 

72

Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

X

 

73

Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 

 

74

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

 

 

75

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

 

 

76

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

 

 

77

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

X

 

78

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

X

 

79

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy

X

 

80

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

X

 

81

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

X

 

82

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

X

 

83

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

X

84

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

X

85

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

X

 

86

Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

X

87

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

 

X

88

Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

X

 

89

Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)

 

X

90

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

X

 

91

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

X

 

92

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

X

 

93

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

X

 

94

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

X

 

 

Lĩnh vực Gia đình

 

 

95

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

X

 

96

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

X

 

97

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

X

 

98

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

X

 

99

Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

 

100

Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

 

101

Cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

X

 

102

Cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

X

 

103

Cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

X

 

104

Cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

X

 

IX

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (43 TTHC)

 

 

 

Lĩnh vực Bưu chính

 

 

1

Cấp giấy phép bưu chính nội tỉnh

X

 

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính nội tỉnh

X

 

3

Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh hết hạn

 

X

4

Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh khi mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

X

 

5

Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

X

 

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

X

 

 

Lĩnh vực Báo chí

 

 

7

Cho phép thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

X

 

8

Cho phép họp báo (trong nước)

 

X

9

Cho phép họp báo (nước ngoài)

X

 

10

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

X

 

11

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)

X

 

12

Phát hành thông cáo báo chí

X

 

13

Cấp giấy phép xuất bản bản tin

X

 

14

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

X

 

 

Lĩnh vực Xuất bản

 

 

15

Cấp giấy phép hoạt động in

X

 

16

Cấp lại giấy phép hoạt động in

X

 

17

Đăng ký hoạt động cơ sở in

X

 

18

Thay đổi thông tin hoạt động cơ sở in

 

X

19

Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài

X

 

20

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

X

 

21

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

X

 

22

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

X

 

23

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 

X

24

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

X

 

25

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

 

 

26

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

X

 

27

Cấp giấy xác nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

X

 

28

Xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

X

 

29

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

 

X

 

Lĩnh vực Phát thanh- Truyền hình

 

 

30

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

X

 

31

Đăng ký sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

X

 

 

Lĩnh vực Thông tin- Điện tử

 

 

32

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

X

 

33

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

X

 

34

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

X

 

35

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

X

 

 

Lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử

 

 

36

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

X

 

37

Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

X

 

38

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

X

 

39

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

X

 

40

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

X

 

41

Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

X

 

42

Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

X

 

43

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

X

 

X

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (136 TTHC)

 

 

 

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

 

 

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

X

2

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

 

X

3

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

X

4

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

 

X

5

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

 

X

6

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

X

7

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

X

8

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

 

X

9

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

 

X

10

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

X

11

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

X

12

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

 

X

13

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

 

X

14

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế

 

X

15

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

X

16

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

 

X

17

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần

 

X

 

vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác

 

 

18

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

 

X

19

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

 

X

20

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

X

21

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

 

X

22

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

 

X

23

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

 

X

24

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

 

X

25

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

X

26

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

X

 

27

Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

X

28

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

X

29

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

X

30

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

 

X

31

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

 

X

32

Thông báo lập địa điểm doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

X

33

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

 

X

34

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

X

35

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

 

X

36

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

 

X

37

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

X

 

38

Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

 

X

39

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

 

X

40

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

 

X

41

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

 

X

42

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

 

X

43

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp

 

X

44

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp

 

X

45

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

 

X

46

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

 

X

47

Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

 

X

48

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

 

X

49

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

X

50

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

X

51

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

 

X

52

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

 

X

53

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

 

X

54

Giải thể doanh nghiệp

 

X

55

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

X

 

56

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 

X

57

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

X

58

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

 

X

59

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

X

60

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

X

 

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội

 

 

61

Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

 

X

62

Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

 

X

63

Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

 

X

64

Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ

X

 

65

Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ

X

 

66

Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội

X

 

67

Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ

X

 

68

Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội

 

X

 

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã

 

 

69

Đăng ký liên hiệp hợp tác xã

X

 

70

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

X

 

71

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã

X

 

72

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

X

 

73

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

X

 

74

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

X

 

75

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

X

 

76

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

X

 

77

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

X

 

78

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

X

 

79

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

X

 

80

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

X

 

81

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

X

 

82

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

X

 

83

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

X

 

84

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

X

 

85

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

X

 

86

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)

X

 

87

Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

X

 

 

Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam

 

 

88

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

X

 

89

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

X

 

90

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

X

 

91

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

X

 

92

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

X

 

93

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

X

 

94

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

X

 

95

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

X

 

96

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

X

 

97

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

X

 

98

Chuyển nhượng dự án đầu tư

X

 

99

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

X

 

100

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

X

 

101

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

X

 

102

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

X

 

103

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

X

 

104

Giãn tiến độ đầu tư

X

 

105

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

X

 

106

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

X

 

107

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

X

 

108

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

X

 

109

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

X

 

110

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

X

 

111

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

X

 

112

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

X

 

113

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

X

 

114

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

X

 

115

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

X

 

116

Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

X

 

 

Lĩnh vực Đấu thầu

 

 

117

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

 

X

118

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

 

X

119

Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư

 

X

120

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B, quan trọng quốc gia của nhà đầu tư

 

X

121

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu

 

X

122

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

 

X

 

Lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

 

 

 

và viện trợ phi chính phủ nước ngoài

 

 

123

Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

 

X

124

Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

 

X

125

Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

 

X

126

Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án

 

X

127

Đề xuất và lựa chọn đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

 

X

128

Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

 

X

129

Quyết định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

 

X

130

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

 

X

131

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

 

X

132

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư phi dự án

 

X

133

Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng

 

X

134

Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm

 

X

135

Xác nhận chuyên gia

 

X

 

Lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

 

 

136

Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

 

X

XI

SỞ GIAO THÔNG VÀ VẬN TẢI (87 TTHC)

 

 

 

Lĩnh vực Đường bộ

 

 

1

Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp bị quá hạn, bị mất

X

 

2

tục đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp

X

 

3

Thủ tục đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

X

 

4

Thủ tục đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

X

 

5

Thủ tục đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài.

X

 

6

Thủ tục đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

X

 

7

Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái

X

 

8

Thủ tục cấp lại giấy phép xe tập lái

X

 

9

Thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

X

 

10

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

X

 

11

Thủ tục cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô

 

X

12

Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

 

X

13

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

 

X

14

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

 

X

15

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện thương mại(áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải)

X

 

16

Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, HTX trên lãnh thổ Lào

X

 

17

Thủ tục gia hạn giấy phép liên vận Lào -Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

X

 

18

Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt – Cam pu chia đối với phương tiện phi thương mại

X

 

19

Gia hạn giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia

X

 

20

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

X

 

21

Thủ tục sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh

X

 

22

Thủ tục sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh chuyển đến

X

 

23

Thủ tục di chuyển xe máy chuyên dùng

X

 

24

Thủ tục xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

 

X

25

Thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng xe ô tô

X

 

26

Thủ tục cấp phù hiệu cho xe taxi, hợp đồng, vận tải hàng hóa bằng công tennơ, xe đầu kéo, hàng hóa thông thường, vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt.

X

 

27

Thủ tục cấp lại phù hiệu cho xe taxi, hợp đồng, vận tải hàng hóa bằng công tennơ, đầu kéo, hàng hóa thông thường, vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt.

X

 

28

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

X

 

29

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của GPKD

X

 

30

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh do hết hạn

X

 

31

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh do bị mất hoặc hư hỏng

X

 

32

Thủ tục cấp phù hiệu xe trung chuyển

X

 

33

Thủ tục cấp lại phù hiệu xe trung chuyển hết hạn sử dụng, bị mất, bị hỏng

X

 

34

Thủ tục cấp phù hiệu xe nội bộ

X

 

35

Cấp biển hiệu xe vận tải khách du lịch

X

 

36

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

 

X

37

Công bố lại bến xe khách

 

X

38

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

 

X

39

Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

 

X

40

Cấp chứng nhận đăng ký, biển số có thời hạn xe máy chuyên dùng

X

 

41

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

X

 

42

Thủ tục gia hạn giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc

 

X

43

Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên

X

 

44

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

X

 

45

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh đang khai thác.

 

X

46

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác.

 

X

47

Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với các tuyến quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác.

 

X

48

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh.

X

 

49

Cấp phép thi công xâydựng nút giao đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh.

X

 

50

Thẩm định hồ sơ đấu nối tạm có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác.

X

 

51

Chấp thuận đấu nối tạm có thời hạn vào đường tỉnh đang khai thác.

X

 

52

Thủ tục gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ, đương tỉnh.

 

X

53

Thủ tục gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ được TCĐBVN ủy thác quản lý.

 

X

54

Cấp phép sử dụng tạm thời 1 phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên hệ thống đường tỉnh (trừ đoạn tuyến nằm trong phạm vi đô thị).

X

 

55

Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời 1 phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên hệ thống đường tỉnh (trừ đoạn tuyến nằm trong phạm vi đô thị).

X

 

56

Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích,xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

X

 

 

Lĩnh vực Đường thủy

 

 

57

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác

X

 

58

Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

X

 

59

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác.

X

 

60

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

X

 

61

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

X

 

62

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

X

 

63

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

X

 

64

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang đăng ký phương tiện thủy nội địa

X

 

65

Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

X

 

66

Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

X

 

67

Thủ tục chấp thuận vận tải khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

 

X

68

Thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương.

 

X

69

Thủ tục cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản.

 

X

70

Thủ tục chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

X

 

71

Thủ tục chấp thuận chủ trương xây dựng bến thuỷ nội địa, bến khách ngang sông

X

 

72

Thủ tục công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

X

 

73

Thủ tục công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.

X

 

74

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông

X

 

75

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông

X

 

76

Thủ tục công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa trên đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình và tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập

X

 

77

Thủ tục cho ý kiến bằng văn bản đối với việc xây dựng công trình (trừ các công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng) trên đường thủy nội địa địa phương.

X

 

78

Thủ tục chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với việc thi công các công trình trên đường thuỷ nội địa địa phương.

X

 

79

Thủ tục chấp thuận điều chỉnh phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với việc thi công các công trình trên đường thuỷ nội địa địa phương.

X

 

80

Thủ tục phê duyệt hồ sơ đề xuất dự ánthực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

X

 

81

Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa

 

X

82

Thủ tục công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 

X

83

Thủ tục công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 

X

84

Cho ý kiến dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường t hủy nội địa địa phương

 

X

85

Công bố hạn chế giao thông đối với trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

 

X

86

Thủ tục đề xuất thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án ngoài danh mục dự án đã công bố)

 

X

87

Thủ tục chấp thuận chủ trương nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án trong danh mục dự án đã công bố)

 

X

XII

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (66 TTHC)

 

 

 

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 

 

1

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

X

 

2

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

X

 

3

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

X

 

4

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

X

 

5

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

X

 

6

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục

X

 

7

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

X

 

8

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

X

 

9

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

X

 

10

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

X

 

11

Thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

X

 

12

Cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp hoạt động trở lại

X

 

13

Sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp

X

 

14

Giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

X

 

15

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

X

 

16

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

X

 

17

Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên

X

 

18

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

X

 

19

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

X

 

20

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

X

 

21

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

X

 

22

Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

X

 

23

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc)

X

 

24

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

X

 

25

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

X

 

26

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

X

 

27

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm

X

 

28

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)

X

 

29

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

X

 

30

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

X

 

31

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề ngh iệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

X

 

32

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

X

 

33

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)

X

 

34

Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông

X

 

35

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

X

 

36

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

X

 

37

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

X

 

38

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

X

 

39

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

X

 

40

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông

 

X

41

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Giáo dục Mầm non

X

 

42

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

X

 

43

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)

X

 

44

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

X

 

45

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

X

 

46

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

X

 

47

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

X

 

48

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

X

 

49

Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

X

 

50

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

X

 

51

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

X

 

52

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

X

 

53

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

X

 

54

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

 

X

55

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

X

 

56

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

X

 

57

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

X

 

58

Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người

X

 

59

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

 

X

 

Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh

 

 

60

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

 

X

61

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

 

X

62

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

 

X

63

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

 

X

 

Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

 

 

64

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 

X

65

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

 

X

66

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

 

X

XIII

SỞ NỘI VỤ (68 TTHC)

 

 

 

Lĩnh vực Cán bộ, Công chức, viên chức

 

 

1

Thủ tục tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động

X

 

 

Lĩnh vực Đào tạo, Bồi dưỡng

 

 

2

Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học

X

 

3

Hỗ trợ kinh phí đối với công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học

X

 

 

Lĩnh vực Hội, Tổ chức Phi Chính phủ

 

 

4

Thành lập tổ chức hội

X

 

5

Chia tách, hợp nhất, sáp nhập

X

 

6

Giải thể hội

X

 

7

Đổi tên tổ chức hội

X

 

8

Tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

X

 

9

Phê duyệt điều lệ hội

X

 

10

Thành lập pháp nhân trực thuộc

X

 

11

Đặt văn phòng đại diện

X

 

12

Thành lập tổ chức quỹ xã hội, từ thiện

X

 

13

Sáp nhập, hợp nhât, chia tách quỹ

X

 

14

Đổi tên quỹ

X

 

15

Quỹ tự giải thể

X

 

16

Quỹ xin hoạt động trở lại

X

 

17

Thành lập và hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện Quỹ

X

 

18

Thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ

X

 

 

Lĩnh vực Tổ chức, Bộ máy

 

 

19

Thẩm định đề án thành lập tổ chức hành chính nhà nước

X

 

20

Thẩm định đề án tổ chức lại tổ chức hành chính nhà nước

X

 

21

Thẩm định đề án giải thể tổ chức hành chính nhà nước

X

 

22

Thẩm định đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

X

 

23

Thẩm định đề án tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

X

 

 

Lĩnh vực Khen thưởng

 

 

24

Cấp, đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc

X

 

25

Hiệp y để ngành dọc trung ương khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị khen cao

 

X

26

Khen thưởng cho tập thẻ, cá nhân người nước ngoài

X

 

27

Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được

X

 

28

Đề nghị khen thưởng cho những cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài

 

X

29

Khen thưởng theo thủ tục đơn giản (Tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất)

 

X

 

Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ

 

 

30

Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ

X

 

31

Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc

X

 

32

Cấp bản sao, chứng thực lưu trữ

X

 

 

Lĩnh vực Tôn giáo

 

 

33

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

X

 

34

Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

X

 

35

Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn động ở một tỉnh

X

 

36

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa xóa án tích

X

 

37

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

X

 

38

Đề nghị mời tổ chức, cá nhân người nước người vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

X

 

39

Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

X

 

40

Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

X

 

41

Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

X

 

42

Thông báo thay đổi trụ sở của tố chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

X

43

Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

X

 

44

Đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có đại bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương

X

 

45

Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

X

 

46

Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

 

X

47

Thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP

 

X

48

Đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

X

 

49

Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

X

 

50

Thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 

X

51

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc dối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

X

 

52

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký họat động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

X

 

53