Quyết định 2474/QĐ-UBND

Quyết định 2474/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 2474/QĐ-UBND 2013 thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2474/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2013 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1147/QĐ-BTP ngày 16/5/2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2013 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 826/TTr-STP ngày 01 tháng 7 năm 2013 về việc ban hành Kế hoạch năm 2013 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch năm 2013 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

KẾ HOẠCH NĂM 2013

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2474/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Thực hiện Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1147/QĐ-BTP ngày 16/5/2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2013 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh năm 2013, với những nội dung cụ thể như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tăng cường hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý

Hoạt động 1: Tiếp tục xây dựng và lắp đặt Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý tại trụ sở tiếp dân của 50% UBND các cấp, cơ quan thanh tra cấp huyện và tỉnh; 70% trụ sở tiếp dân của các cơ quan tố tụng cấp tỉnh và cấp huyện, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; cơ quan thanh tra quân đội các cấp và Đồn Biên phòng; thay thế các Bảng thông tin được lắp đặt đã cũ, hỏng không sử dụng được.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thanh Hóa

c) Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan thanh tra các cấp; cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh và cấp huyện; Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; cơ quan thanh tra quân đội các cấp và Đồn Biên phòng.

d) Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2013.

Hoạt động 2: Tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thông tin về trợ giúp pháp lý trên 50% Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa; trong đó chú trọng đến các đối tượng được trợ giúp pháp lý đặc thù như: Người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ bị bạo lực, bị mua bán và người bị nhiễm HIV/AIDS...

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thanh Hóa

c) Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông, báo chí.

d) Thời gian thực hiện: Cả năm.

Hoạt động 3: Tổ chức in ấn, phát hành các tờ gấp, cẩm nang pháp luật… truyền thông về trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người dân.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thanh Hóa

d) Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2013.

Hoạt động 4: Tổ chức tập huấn cho cán bộ tiếp dân của các cơ quan nhà nước về các quy định pháp luật trợ giúp pháp lý.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thanh Hóa

c) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan nhà nước có bộ phận tiếp dân.

d) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.

2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Hoạt động 1: Đào tạo và bổ sung thêm từ 7-10 người Trợ giúp viên pháp lý và thu hút khoảng 150 người làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thanh Hóa

c) Thời gian thực hiện: Cả năm.

Hoạt động 2: Tăng cường năng lực cho đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý: Tổ chức 02 đợt tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên và người tham gia trợ giúp pháp lý và thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thanh Hóa

c) Thời gian thực hiện: Quý III và quý IV năm 2013.

3. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia trợ giúp pháp lý

Rà soát, đánh giá thực trạng tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật, đề ra giải pháp để huy động các nguồn lực xã hội tham gia trợ giúp pháp lý.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thanh Hóa

c) Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp tham gia trợ giúp pháp lý.

d) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2013.

4. Tăng cường quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và trợ giúp pháp lý ở cơ sở

Hoạt động 1: Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thanh Hóa

c) Thời gian thực hiện: Cả năm

Hoạt động 2: Tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động ở 50% các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 100% các xã ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 30a và các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn được trợ giúp pháp lý lưu động ít nhất 01 đợt/năm.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Thanh Hóa

c) Đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã.

d) Thời gian thực hiện: Cả năm

Hoạt động 3: Tổ chức sinh hoạt theo định kỳ các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30a. Rà soát, củng cố, kiện toàn và thành lập mới; duy trì tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg.

5. Phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Tăng cường thực hiện các hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý trong tố tụng theo Kế hoạch hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2013 do Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Thanh Hóa ban hành.

a) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cấp tỉnh.

b) Đơn vị phối hợp: Các ngành thành viên của Hội đồng liên ngành cấp tỉnh (Công an tỉnh, Sở Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh).

c) Thời gian thực hiện: Cả năm.

6. Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược

Tổ chức sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh, tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Chiến lược, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp chung.

a) Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp

c) Thời gian thực hiện: Tháng 9/2013.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh chủ động sắp xếp trong dự toán ngân sách năm 2013 đã giao cho cơ quan để thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch này; chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

b) Tổng hợp, báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược để Sở Tư pháp trình UBND tỉnh để gửi Bộ Tư pháp tổng hợp chung.

2. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh bảo đảm về biên chế, củng cố, kiện toàn Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các Chi nhánh của Trung tâm theo lộ trình quy định tại Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và quy hoạch mạng lưới Chi nhánh thuộc Trung tâm đến năm 2015.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí trong việc thực hiện Kế hoạch này.

4. Các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, yêu cầu các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2474/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2474/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2013
Ngày hiệu lực17/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2474/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2474/QĐ-UBND 2013 thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2474/QĐ-UBND 2013 thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2474/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành17/07/2013
        Ngày hiệu lực17/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2474/QĐ-UBND 2013 thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2474/QĐ-UBND 2013 thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý Thanh Hóa

           • 17/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực