Quyết định 2474/QĐ-UBND

Quyết định 2474/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 2474/QĐ-UBND 2018 thủ tục về Đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2474/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1843/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công b thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1959/TTr-SGTVT ngày 01/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chtịch UBND các xã, phường, thị trn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Bưu điện t
nh;
- VNPT Hưng Yên;
- Trung tâm TH - CB tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT
Th

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

Stt

Số hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC)

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. Lĩnh vực Đường bộ

1

BGTVT-HYE-285242

Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Sở Giao thông vận tải

TTHC được công bố tại Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

2

BGTVT-HYE-285243

Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

3

BGTVT-HYE-285266

Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2474/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2474/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2018
Ngày hiệu lực05/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2474/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2474/QĐ-UBND 2018 thủ tục về Đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2474/QĐ-UBND 2018 thủ tục về Đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2474/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Phóng
        Ngày ban hành05/10/2018
        Ngày hiệu lực05/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2474/QĐ-UBND 2018 thủ tục về Đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2474/QĐ-UBND 2018 thủ tục về Đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải Hưng Yên

            • 05/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực