Quyết định 2476/QĐ-BTC

Quyết định 2476/QĐ-BTC năm 2009 về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ đợt III năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2476/QĐ-BTC phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ đợt III 2009


BỘ TÀI CHÍNH 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2476/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẰNG NGOẠI TỆ ĐỢT III NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương;
Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính và Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ đợt III năm 2009 để đầu tư cho các dự án trọng điểm và bù đắp bội chi Ngân sách Nhà nước như sau:

1. Trái phiếu được phát hành, niêm yết, giao dịch và thanh toán bằng đồng đô la Mỹ (USD)

2. Khối lượng, kỳ hạn trái phiếu

- Loại trái phiếu có kỳ hạn 1 năm: 200 triệu USD.

3. Mệnh giá trái phiếu: 100 đô la Mỹ/trái phiếu hoặc bội số của 100 đô la Mỹ.

4. Thời gian phát hành: từ ngày 10/10/2009 đến hết 20/10/2009.

5. Phương thức phát hành: bảo lãnh phát hành.

6. Đối tượng tham gia bảo lãnh: các thành viên bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ theo danh sách thành viên bảo lãnh phát hành ban hành kèm Quyết định số 271/QĐ-BTC ngày 11/2/2009 của Bộ Tài chính.

7. Hình thức trái phiếu: trái phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ.

8. Lãi suất trái phiếu:

- Trái phiếu có lãi suất cố định áp dụng cho cả kỳ hạn.

- Lãi suất trần: do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

9. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày phát hành trái phiếu.

- Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn.

10. Một số thông tin về trái phiếu

- Trái phiếu được niêm yết, giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Chủ sở hữu trái phiếu được chuyển nhượng, tặng, thừa kế, hoặc sử dụng để cầm cố trong các quan hệ tín dụng… theo quy định của pháp luật.

- Chủ sở hữu trái phiếu phải kê khai và nộp thuế đối với lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.

11. Ngân sách Nhà nước đảm bảo nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước tổ chức thực hiện phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ theo nhu cầu sử dụng vốn của các dự án trọng điểm và nhu cầu chi tiêu của Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Giao Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước hướng dẫn việc niêm yết, giao dịch và lưu ký đối với trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- KBNN, UBCKNN, Cục QLN và TCĐN;
- Các Vụ: NSNN, ĐT;
- Lưu VT, Vụ TCNH.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2476/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2476/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2009
Ngày hiệu lực08/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2476/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2476/QĐ-BTC phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ đợt III 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2476/QĐ-BTC phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ đợt III 2009
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2476/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành08/10/2009
        Ngày hiệu lực08/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2476/QĐ-BTC phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ đợt III 2009

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2476/QĐ-BTC phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ đợt III 2009

            • 08/10/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/10/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực