Quyết định 2478/QĐ-UBND

Quyết định 2478/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt bổ sung đề cương dự án quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 2478/QĐ-UBND năm 2014 dự án quy hoạch tài nguyên nước Phước 2012 2020 tầm nhìn 2030


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2478/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/3/2009 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Bảo vệ tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 08/8/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt kinh phí quy hoạch khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước tỉnh Bình Phước đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định 446/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh tên dự án quy hoạch khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước tỉnh Bình Phước đến năm 2020 thành dự án Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định 2139/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí dự án Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 571/TTr-STNMT ngày 28/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung đề cương dự án quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, nội dung như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình phước giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Hình thức tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

4. Địa điểm thực hiện: tỉnh Bình Phước.

5. Mục tiêu dự án:

- Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là cơ sở khoa học để thống nhất quản lý và bảo vệ tài nguyên nước theo đúng quy định của Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012.

- Thiết lập cơ chế năng động và hiệu quả nhằm bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

6. Nội dung bổ sung dự án:

- Thu thập văn bản, dữ liệu thông tin; Điều tra thực địa, thu thập bổ sung tài liệu;

- Xử lý, tổng hợp các dữ liệu, thông tin điều tra thực địa, thu thập bổ sung và xây dựng báo cáo.

- Đo đạc thủy văn dòng chảy, đo địa hình đáy, thủy chuẩn kỹ thuật trên sông Bé phục vụ cho việc chạy mô hình đánh giá, dự báo chất lượng nước mặt cho sông Bé đoạn chảy qua thị xã Đồng Xoài.

- Xây dựng mô hình đánh giá, dự báo chất lượng nước mặt cho sông Bé đoạn chảy qua thị xã Đồng Xoài.

- Phân tích, đánh giá hiện trạng và xác định các vấn đề liên quan đến quy hoạch tài nguyên nước.

- Phân tích, dự báo xu thế biến động của nguồn nước; xác định các vấn đề về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trong kỳ quy hoạch và thứ tự ưu tiên giải quyết.

- Xây dựng các phương án quy hoạch, lấy ý kiến và lựa chọn phương án quy hoạch tài nguyên nước.

- Giải pháp, kế hoạch, tiến độ và tổ chức thực hiện quy hoạch giai đoạn đến năm 2030.

7. Tổng mức đầu tư: 1.393.365.000 đồng (Một tỷ, ba trăm chín mươi ba triệu ba trăm sáu mươi lăm ngàn đồng).

Nội dung dự toán chi tiết thực hiện theo Quyết định 2139/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí dự án Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

8. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn kinh phí quy hoạch ngân sách tỉnh được phân bổ trong dự toán từ năm 2015.

9. Phương thức tổ chức thực hiện dự án: Chỉ định thầu.

10. Sản phẩm giao nộp: 04 bộ, bao gồm:

- Các báo cáo chuyên đề thuyết minh nội dung bổ sung.

- Báo cáo hiện trạng tài liệu; báo cáo kết quả điều tra thực địa, thu thập bổ sung tài liệu; báo cáo thuyết minh các phương án quy hoạch.

- Kết quả chạy mô hình dự báo nước mặt và nước dưới đất tỉnh Bình Phước.

- Các bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch và các biểu bảng thuyết minh tỷ lệ 1:100.000.

- Đĩa CD ghi báo cáo và bản đồ.

11. Thời gian thực hiện: năm 2014 - 2015.

Điều 2. Các nội dung phê duyệt đề cương và chỉ định thầu dự án quy hoạch khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước tỉnh Bình Phước đến năm 2020 tại Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên và Môi trường Miền nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, phòng KTTH, KTN;
- Lưu: VT(HH338).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2478/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2478/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2014
Ngày hiệu lực18/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2478/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2478/QĐ-UBND năm 2014 dự án quy hoạch tài nguyên nước Phước 2012 2020 tầm nhìn 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2478/QĐ-UBND năm 2014 dự án quy hoạch tài nguyên nước Phước 2012 2020 tầm nhìn 2030
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2478/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Lợi
        Ngày ban hành18/11/2014
        Ngày hiệu lực18/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2478/QĐ-UBND năm 2014 dự án quy hoạch tài nguyên nước Phước 2012 2020 tầm nhìn 2030

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2478/QĐ-UBND năm 2014 dự án quy hoạch tài nguyên nước Phước 2012 2020 tầm nhìn 2030

            • 18/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực