Quyết định 2479/QĐ-BTTTT

Quyết định 2479/QĐ-BTTTT năm 2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2479/QĐ-BTTTT 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản In và Phát hành


B THÔNG TIN VÀ
TRUYN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2479/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị đnh s123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành và Vụ trưởng Vụ Tchức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cục Xuất bản, In và Phát hành là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, in (bao gồm cả in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm) và phát hành xuất bản phẩm (sau đây gọi tắt là lĩnh vực xuất bản, in và phát hành).

Cục Xuất bản, In và Phát hành có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất, xây dựng trình Bộ trưởng ban hành hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xuất bản, in và phát hành.

2. Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Bộ trưởng hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm; chương trình, đề án, dự án về xuất bản, in và phát hành, các biện pháp phòng, chống in lậu, in giả, in nối bản trái phép xuất bản phẩm, các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đối với lĩnh vực xuất bản, in và phát hành.

4. Thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập nhà xuất bản, giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài, giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật.

5. Quyết định đình chỉ phát hành, buộc sửa chữa, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành và tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm theo quy định pháp luật.

6. Xác nhận và quản lý đăng ký xuất bản của nhà xuất bản, đăng ký hoạt động cơ sở in, đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm, đăng ký hoạt động xuất bản điện tử, phát hành xuất bản phẩm điện tử, đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh theo quy định của pháp luật.

7. Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi các loại giấy phép, giấy xác nhận đăng ký, chứng chỉ hành nghề biên tập, giấy chứng nhận trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo quy định của pháp luật, trừ giấy phép quy định tại khoản 4 Điều này.

8. Nhận và tổ chức kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu và quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu; thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh theo quy định của pháp luật.

9. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quảng cáo trên xuất bản phẩm.

11. Tham mưu giúp Bộ trưởng có ý kiến về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản theo quy định của pháp luật.

12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

13. Chủ trì, phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý, ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo quy định của pháp luật.

14. Hướng dẫn, tổng hợp, đề xuất, trình Bộ trưởng xem xét, gửi cơ quan có thẩm quyền về kế hoạch trợ giá, đặt hàng xuất bản phẩm và đưa xuất bản phẩm tới vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

15. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực xuất bản, in và phát hành.

16. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của các chức danh chuyên ngành và định mức kinh tế-kỹ thuật, cơ chế, chính sách về giá, khung giá đối với dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành.

17. Đề xuất, thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành.

18. Tổ chức triển lãm và hội chợ xuất bản phẩm cấp quốc gia và quản lý việc phát hành xuất bản phẩm ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.

19. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các hội, hiệp hội trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo quy định của pháp luật.

20. Phối hợp thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; tuyển chọn và trao giải thưởng đối với xuất bản phẩm có giá trị cao.

21. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính của Cục theo chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và của Bộ; hiện đại hóa công sở và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Cục; giải quyết khiếu nại, t cáo; phòng, chng tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm tại Cục.

22. Thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí từ các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật.

23. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục.

24. Quản lý tài chính, tài sản, các nguồn lực khác được giao và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

25. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành

Cục Xuất bản, In và Phát hành có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục.

Các Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành điều hành các lĩnh vực công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

2. Tổ chức bộ máy, biên chế:

- Văn phòng,

- Phòng Quản lý Xuất bản,

- Phòng Quản lý In,

- Phòng Quản lý Phát hành xuất bản phẩm,

- Phòng Thanh tra, pháp chế,

- Phòng Kthuật - Công nghệ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các phòng và mối quan hệ công tác giữa các phòng, Văn phòng do Cục trưởng quy định.

Biên chế công chức của Cục do Cục trưởng xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 1278/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Sở T
TTT các tnh, TP. trực thuộc TW;
- Cng TTĐT của Bộ TTTT;
- Lưu VT, TCCB (80b).

BTRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2479/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2479/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2479/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 2479/QĐ-BTTTT 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản In và Phát hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2479/QĐ-BTTTT 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản In và Phát hành
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2479/QĐ-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýTrương Minh Tuấn
       Ngày ban hành29/12/2017
       Ngày hiệu lực29/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2479/QĐ-BTTTT 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản In và Phát hành

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2479/QĐ-BTTTT 2017 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản In và Phát hành

           • 29/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực