Quyết định 248/QĐ-BTTTT

Quyết định 248/QĐ-BTTTT năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện của bộ tại thành phố Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 248/QĐ-BTTTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện của bộ tại Đà Nẵng


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 248/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA BỘ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Cơ quan đại diện) là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu, tổng hợp; giúp Bộ trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản theo phân cấp của Bộ trưởng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Ninh Thuận, Bình Thuận và Đắc Nông (gọi tắt là khu vực miền Trung-Tây nguyên); làm đầu mối phối hợp với các cơ quan trực thuộc Bộ và các cơ quan chức năng của địa phương để tổ chức các hoạt động của Bộ trên địa bàn được phân công.

Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại 42 Trần Quốc Toản, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng có các nhiệm vụ và quyền hạn sau :

1. Trình Bộ trưởng kế hoạch dài hạn và hàng năm về chương trình công tác, hoạt động của Cơ quan đại diện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Tiếp nhận, tổng hợp thông tin, báo cáo lãnh đạo Bộ về hoạt động chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ trên địa bàn được phân công;

3. Tiếp nhận, truyền đạt, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn;

4. Phối hợp với các cơ quan trực thuộc Bộ, chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trên địa bàn được phân công; tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

5. Phối hợp với các cơ quan trực thuộc Bộ chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước của các Sở Thông tin và Truyền thông tại khu vực miền Trung - Tây nguyên;

6. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc đưa tin, cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ và các hoạt động chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ trên địa bàn;

7. Phối hợp với các cơ quan của Bộ và các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương tại địa bàn tổ chức giao ban báo chí, xuất bản; quản lý thông tin theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng;

8. Tham gia nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách; quy hoạch, chiến lược phát triển về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản;

9. Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ an toàn, an ninh cơ sở hạ tầng, các cơ chế, chính sách về sử dụng chung cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông;

10. Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản trên địa bàn;

11. Phối hợp với các cơ quan liên quan thuộc Bộ tổ chức và phục vụ các cuộc họp, làm việc, hội nghị, hội thảo, tập huấn, giao ban của Bộ, cơ quan thuộc Bộ trên địa bàn; quản lý biên bản hoạt động nêu trên;

12. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lễ tân, khánh tiết, tang lễ của Bộ tại địa bàn miền Trung - Tây nguyên;

13. Làm đầu mối của Bộ trong quan hệ, phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương có liên quan trên địa bàn; tham dự các cuộc họp do các Bộ, ngành, địa phương mời theo phân công của Bộ trưởng;

14. Tham gia đề xuất việc xét khen thưởng thành tích hàng năm và đột xuất theo đề nghị của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản trên địa bàn;

15. Tham gia chỉ đạo thông tin phục vụ các trường hợp khẩn cấp về an ninh quốc gia, thiên tai, dịch họa và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn;

16. Tham gia Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai của Bộ tại khu vực;

17. Tham gia, tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

18. Phối hợp các tổ chức, cơ quan có liên quan hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực thông tin và truyền thông, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn được phân công;

19. Quản lý, sử dụng tài sản, đất đai, cơ sở vật chất được Bộ giao theo quy định của Nhà nước và của Bộ; nghiên cứu, đề xuất kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, sửa chữa trụ sở làm việc của Cơ quan đại diện;

20. Tổ chức, quản lý công tác kế toán, tài chính, quản lý các nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Bộ trưởng;

21. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, đảm bảo trật tự an ninh, an toàn và phòng, chống cháy nổ cơ quan; thực hiện chính sách, nghĩa vụ của đơn vị đối với địa phương;

22. Thực hiện chế độ quản lý cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng, hồ sơ, tài liệu đơn vị theo quy định của pháp luật và quyết định phân cấp quản lý của Bộ;

23. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các chế độ, chính sách và chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức đương chức và nghỉ hưu thuộc trách nhiệm của Cơ quan đại diện;

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Cơ quan Đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng :

Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng có Trưởng Cơ quan đại diện, các Phó Trưởng Cơ quan đại diện.

Trưởng Cơ quan đại diện chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó trưởng Cơ quan đại diện giúp Trưởng Cơ quan đại diện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Cơ quan đại diện về phần việc được phân công.

2. Tổ chức bộ máy, biên chế :

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Phòng Nghiệp vụ quản lý Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin.

- Phòng Nghiệp vụ quản lý Báo chí, Xuất bản.

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc :

- Trung tâm Hỗ trợ phát triển thông tin và truyền thông.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển thông tin và truyền thông có con dấu, tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Trung tâm Hỗ trợ phát triển thông tin và truyền thông do Trưởng Cơ quan đại diện xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị do Trưởng Cơ quan đại diện quy định.

Biên chế của Cơ quan đại diện do Trưởng Cơ quan đại diện xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định. Theo nhu cầu công việc, Trưởng Cơ quan Đại diện được quyền ký hợp đồng lao động phổ thông theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND, Công an: TP. Đà Nẵng;
- Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước TP Đà Nẵng;
- Các Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 248/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu248/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2009
Ngày hiệu lực25/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 248/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 248/QĐ-BTTTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện của bộ tại Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 248/QĐ-BTTTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện của bộ tại Đà Nẵng
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu248/QĐ-BTTTT
      Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
      Người kýLê Doãn Hợp
      Ngày ban hành25/02/2009
      Ngày hiệu lực25/02/2009
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật15 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 248/QĐ-BTTTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện của bộ tại Đà Nẵng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 248/QĐ-BTTTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện của bộ tại Đà Nẵng

          • 25/02/2009

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 25/02/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực