Quyết định 248/QĐ-UBND

Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt dự án Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đăk Nông đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Đăk Nông


Y BAN NHÂN DÂN
TNH ĐĂK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 20 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH ĐĂK NÔNG ĐẾN 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ về rà soát, bổ sung quy hoạch nông nghiệp, nông thôn các tỉnh đến năm 2010 và tầm nhìn 2020;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc phân cấp, ủy quyền quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 10/TT-SNN ngày 12/02/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đăk Nông đến 2020 với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đăk Nông đến 2020.

2. Chủ đầu tư:

- Giai đoạn lập dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Giai đoạn triển khai dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

3. Phạm vi dự án: Gồm 7 huyện và thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

4. Mục tiêu của dự án:

4.1. Tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 8 - 9% năm (2007 - 2010), 7 - 8% năm (2011 - 2015) và 6 - 7% năm (2016 - 2020).

4.2. Đến năm 2010 giá trị sản xuất/ha canh tác gấp 2 lần, thu nhập kinh tế hộ gấp 1,8 - 2 lần hiện nay, lương thực bình quân đầu người 602 kg, trong đó thóc 190 kg, góp phần giảm hộ nghèo 4 - 5% năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 10 - 11% vào năm 2010. Đến năm 2020, thu nhập kinh tế hộ gấp 4 - 5 lần hiện nay, lương thực bình quân đầu người 532 kg, không còn hộ nghèo (tiêu chí năm 2010).

4.3. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp

Hạng mục

2010

2020

DT. (ha)

(%)

Ph/án I (ha)

Ph/án II (ha)

Đất nông nghiệp

598.534

 

603.434

603.434

1. Đất sản xuất nông nghiệp

205.000

100,00

209.550

240.000

1.1. Đất trồng cây hàng năm

64.000

31,22

46.050

70.000

1.2. Đất trồng cây lâu năm

141.000

68,78

163.500

170.000

2. Đất lâm nghiệp

391.636

 

391.636

361.186

3. Đất có mặt nước

1.650

 

2.000

2.000

4. Đất nông nghiệp khác

248

 

248

248

4.4. Diện tích, sản lượng cây trồng chủ yếu

Cây trồng

2010

2020

DT (ha)

SL (tấn)

DT (ha)

SL (tấn)

- Cà phê

66.000

132.000

66.000

150.000

- Cao su

20.000

9.000

32.000

46.800

- Hồ tiêu

8.000

16.000

10.000

30.000

- Điều

35.000

31.500

35.000

60.000

- Ca cao

5.000

1.200

7.000

10.000

- Cây ăn trái

7.000

50.000

10.000

150.000

- Lúa

19.000

100.000

19.400

125.000

- Ngô

35.000

200.000

35.000

245.000

- Đậu tương

22.000

55.000

23.000

70.000

- Đậu phụng

12.000

30.000

13.000

40.000

- Đậu các loại

9.000

11.400

9.000

15.000

4.5. Quy mô đàn vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi chủ yếu

Hng mục

ĐVT

2010

2020

1. Số lượng

 

 

 

- Đàn trâu

Con

8.000

13.000

- Đàn bò

Con

34.000

67.000

- Đàn lợn

Con

150.000

300.000

- Đàn gia cầm

Con

1.000.000

1.500.000

- Đàn dê

Con

11.000

20.000

- Đàn ong

Con

24.000

50.000

- Ao, hồ nuôi cá

Ha

1.650

2.000

2. Sản phẩm

 

 

 

- Thịt hơi xuất chuồng

Tấn

16.000

40.000

- Cá, tôm nuôi trồng và đánh bắt

Tấn

4.000

7.000

- Mật ong

Tấn

1.000

2.000

4.6. Chỉ tiêu lâm nghiệp chủ yếu

Hng mục

ĐVT

2010

2020

Ph/án I

Ph/án II

1. Đất lâm nghiệp

Ha

391.636

391.636

361.186

1.1. Rừng sản xuất

Ha

317.864

281.522

287.414

- Rừng tự nhiên

Ha

275.514

249.337

245.064

- Rừng trồng, đất trồng rừng sản xuất

Ha

42.350

32.185

42.350

1.2. Rừng phòng hộ

Ha

40.524

40.524

40.524

- Rừng tự nhiên

Ha

35.182

35.182

35.182

- Rừng trồng, đất trồng rừng phòng hộ

Ha

5.342

5.342

5.342

1.3. Rừng đặc dụng

Ha

33.248

32.248

33.248

- Rừng tự nhiên

Ha

33.248

33.248

33.248

2. Sản phẩm khai thác chủ yếu

 

 

 

 

- Gỗ tròn

m3

50.000

120.000

120.000

- Củi

Ster

200.000

300.000

300.000

- Tre, luồng

Cây

100.000

100.000

100.000

4.7. Ngành nghề nông thôn và dịch vụ

- Thành lập mới 10 HTX tiểu thủ công nghiệp (bình quân mỗi năm 2 HTX).

- Xây dựng 2 cụm làng nghề ở Cư Jút và Đăk Glong, tiếp tục phát triển sau năm 2010, đến năm 2020 mỗi huyện có 2 cụm làng nghề, toàn tỉnh có 16 cụm.

- Phát triển mạnh chế biến nông, lâm sản chất lượng cao.

- Xây dựng 10 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trong toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch.

- Xây dựng chợ nông sản ở các huyện, trung tâm cụm xã.

4.8. Cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn

- Tiếp tục thực hiện chương trình điện, đường, trường, trạm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Nâng cấp các công trình thủy lợi đã xuống cấp và công trình phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khẩn trương hoàn thành công trình dở dang và triển khai các công trình mới, nhất là công trình trọng điểm.

4.9. Cơ cấu thu nhập của cư dân nông thôn

ĐVT: %

Ngành sản xuất

2010

2015

2020

Tổng cộng

100,00

100,00

100,00

1. Nông, lâm, thủy sản

85,00

78,00

70,00

2. TTCN, ngành nghề nông thôn

7,00

10,00

15,00

3. Dịch vụ

8,00

12,00

15,00

5. Vn đu tư đến năm 2020:         9.869,0 t đồng           100 %

5.1. Ngun vn đu tư:                     2.961,0 t đồng           30,0 %

Trong đó:

Vốn ngân sách: 987,0 tỷ đồng 10,0 % Vốn tự có của DN và cá nhân: 5.428,0 tỷ đồng 55,0 % Vốn liên kết và vốn khác: 493,0 tỷ đồng 5,0 %

5.2. Tiến đ đu tư:

Năm 2008 - 2010: 1.500,00 tỷ đồng Năm 2011 - 2015: 4.266,00 tỷ đồng. Năm 2016 - 2020: 4.103,00 tỷ đồng.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn và kiểm tra, giám sát UBND các huyện, thị xã trong việc thực hiện dự án quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đăk Nông đến 2020 theo nội dung đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TCH
PCHỦ TCH
Đ Thế Nhữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 248/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu248/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2009
Ngày hiệu lực20/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 248/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Đăk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Đăk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu248/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đăk Nông
        Người kýĐỗ Thế Nhữ
        Ngày ban hành20/02/2009
        Ngày hiệu lực20/02/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Đăk Nông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 248/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Đăk Nông

            • 20/02/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/02/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực