Quyết định 2484/QĐ-UBND

Quyết định 2484/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Hội Thương mại xuất nhập khẩu tỉnh Hà Giang khóa I, nhiệm kỳ 2018-2023

Nội dung toàn văn Quyết định 2484/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Điều lệ Hội Thương mại xuất nhập khẩu Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2484/QĐ-UBND

Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TỈNH HÀ GIANG KHÓA I, NHIỆM KỲ 2018-2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Thương mại xuất nhập khẩu tỉnh Hà Giang và Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội Thương mại xuất nhập khẩu tỉnh Hà Giang đã được Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội thông qua ngày 26/10/2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh, Chủ tịch Hội Thương mại xuất nhập khẩu tỉnh Hà Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh (BCĐT);
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, Trung tâm TT-CB, CVNC, KTTH, KTN;
- Sở Công thương;
- VNPT ioffice;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

ĐIỀU LỆ

HỘI THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TỈNH HÀ GIANG
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 2484/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng

1. Tên tiếng Việt: Hội Thương mại xuất nhập khẩu tỉnh Hà Giang.

2. Tên tiếng Anh: Ha Giang Import and Export Trade Association.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hội Thương mại xuất nhập khẩu tỉnh Hà Giang (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các hội viên là cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động (có liên quan hoặc quan tâm) trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tự nguyện thành lập, nhằm mục đích gắn kết các doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu (sau đây viết tắt là TMXNK) trong tỉnh, tạo môi trường làm việc hiệu quả, đẩy mạnh sự gắn bó, đoàn kết dân tộc, cùng nhau phát triển đưa nền kinh tế tỉnh nhà đi lên và xây dựng môi trường hoạt động TMXNK trong sạch, vững mạnh, cải thiện an sinh xã hội khu vực biên giới, góp phần vào việc phát triển kinh tế của tỉnh.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt.

2. Trụ sở của Hội đặt tại Công ty cổ phần TMXNK Thái Dương, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1. Hội hoạt động trên phạm vi địa bàn tỉnh Hà Giang, trong lĩnh vực Thương mại xuất nhập khẩu.

2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh, Sở Công Thương và các cơ quan liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

1. Tự nguyện, tự quản.

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

4. Không vì mục đích lợi nhuận.

5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội đã được phê duyệt.

Chương II

QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA HỘI

Điều 6. Quyền hạn

1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội.

2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.

3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.

5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

7. Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

8. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.

Điều 7. Nhiệm vụ

1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang.

3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội.

4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.

6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội.

7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên

1. Hội viên của Hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:

a) Hội viên chính thức: Công dân, tổ chức của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Thương mại xuất nhập khẩu, có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hội.

b) Hội viên liên kết: Công dân, tổ chức của Việt Nam chưa có đủ điều kiện là hội viên chính thức của Hội, có đóng góp cho sự phát triển của Hội, có nguyện vọng, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hội, được xem xét là hội viên liên kết của Hội.

c) Hội viên danh dự: Công dân, tổ chức của Việt Nam không có đủ điều kiện trở thành hội viên chính thức, hội viên liên kết của Hội nhưng có uy tín, có kinh nghiệm và có công lao đối với sự phát triển của Hội, tán thành Điều lệ của Hội, được Ban Chấp hành hội nhất trí mời làm hội viên danh dự.

2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức: Là công dân Việt Nam, tán thành tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội, tự nguyện đóng góp đầy đủ hội phí, các quỹ của Hội theo quy định; có đơn tự nguyện xin gia nhập Hội; nhiệt tình tham gia một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động trong lĩnh vực Thương mại xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 9. Quyền của hội viên

1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra hội theo quy định của Hội.

5. Được giới thiệu hội viên mới.

6. Được khen thưởng theo quy định của Hội.

7. Được cấp thẻ hội viên.

8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra hội.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.

2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.

3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo hội phân công bằng văn bản.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.

5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra Hội

1. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên:

a) Tập thể, cá nhân muốn vào Hội phải có đơn tự nguyện xin gia nhập Hội, Ban Chấp hành hội xem xét, quyết định kết nạp và cấp giấy chứng nhận hội viên;

b) Đối với hội viên liên kết khi tham gia Hội chỉ cần gửi giấy đăng ký;

c) Đối với hội viên danh dự sẽ có giấy mời làm hội viên do Ban Chấp hành hội ký gửi;

d) Giấy đăng ký tham gia Hội theo mẫu quy định của Hội, Ban Chấp hành hội thông báo danh sách hội viên mới cho tất cả hội viên trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày được công nhận là hội viên.

2. Thủ tục ra khỏi Hội:

a) Khi muốn ra khỏi Hội, hội viên viết đơn tự nguyện xin rút khỏi Hội. Quyền và nghĩa vụ của hội viên chỉ chấm dứt sau khi Ban Chấp hành hội ra thông báo chấp thuận.

b) Hội viên bi xóa tên khi vi phạm một trong những trường hợp sau:

- Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của Hội;

- Vi phạm nghiêm trọng Điều lệ này và các quy định khác;

- Không đóng hội phí trong vòng 03 tháng kể từ ngày Ban Chấp hành hội thông báo nhắc nhở lần thứ 02 (hai);

- Hội viên bị xóa tên khi có 2/3 số ủy viên Ban Chấp hành hội tán thành và có quyết định bằng văn bản do Chủ tịch hội ký. Hội viên bị xóa tên có quyền gia nhập hội sau 01 năm và đã khắc phục hậu quả vi phạm;

- Ban Chấp hành hội thông báo danh sách hội viên xin ra khỏi hội và hội viên bị xóa tên cho tất các hội viên khác biết.

Chương IV

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của hội

1. Đại hội.

2. Ban Chấp hành.

3. Ban Thường vụ.

4. Ban Kiểm tra.

5. Văn phòng hội.

6. Các tổ chức thuộc Hội (nếu có).

Điều 13. Đi hội

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 05 (năm) năm một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hội hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.

2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.

3. Nhiệm vụ của Đại hội:

a) Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Hội;

b) Thảo luận và thông qua Điều lệ; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Hội (nếu có);

c) Thảo luận, góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và báo cáo tài chính của Hội;

d) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra hội;

đ) Các nội dung khác (nếu có);

e) Thông qua nghị quyết Đại hội.

4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:

a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;

b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 14. Ban Chấp hành hội

1. Ban Chấp hành hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành hội do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành hội cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành hội:

a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ hội, lãnh đạo mọi hoạt động của Hội giữa hai kỳ Đại hội;

b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội;

c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội;

d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hội; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Hội phù hợp với quy định của Điều lệ hội và quy định của pháp luật;

đ) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra hội. Số ủy viên Ban Chấp hành hội bầu bổ sung không được quá 1/3 (một phần ba) so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành hội:

a) Ban Chấp hành hội hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành hội, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ hội;

b) Ban Chấp hành hội mỗi năm họp 02 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hội hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hội;

c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành hội là hợp lệ khi có trên 1/2 (một phần hai) ủy viên Ban Chấp hành hội tham gia dự họp. Ban Chấp hành hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành hội quyết định;

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành hội được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hội dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch hội.

Điều 15. Ban Thường vụ hội

1. Ban Thường vụ hội do Ban Chấp hành hội bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành hội; Ban Thường vụ hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ hội do Ban Chấp hành hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ hội cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ hội:

a) Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ hội; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành hội; lãnh đạo hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành hội;

b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành hội;

c) Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hội theo nghị quyết của Ban Chấp hành hội; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Hội.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ hội:

a) Ban Thường vụ hội hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành hội ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ hội;

b) Ban Thường vụ hội mỗi quý họp 01 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch hội hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Thường vụ hội;

c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ hội là hợp lệ khi có 4 ủy viên Ban Thường vụ hội tham gia dự họp. Ban Thường vụ hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ hội quyết định;

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ hội được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Thường vụ hội dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch hội.

Điều 16. Ban Kiểm tra hội

1. Ban Kiểm tra hội gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban và một số ủy viên do Đại hội bầu ra. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra hội do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra hội cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra hội:

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ hội, nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hội, các quy chế của Hội trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội và hội viên;

b) Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội viên và công dân gửi đến Hội.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra hội: Ban Kiểm tra hội hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành hội ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ hội.

Điều 17. Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội

1. Chủ tịch hội là đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội. Chủ tịch hội do Ban Chấp hành hội bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch hội do Ban Chấp hành hội quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch hội:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hội;

b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương về lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hội về mọi hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hội;

c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành hội; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ hội;

d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hội ký các văn bản của Hội;

đ) Khi Chủ tịch hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch hội.

3. Phó Chủ tịch hội do Ban Chấp hành hội bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch hội do Ban Chấp hành hội quy định.

Phó Chủ tịch hội giúp Chủ tịch hội chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội theo sự phân công của Chủ tịch hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch hội phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hội phù hợp với Điều lệ hội và quy định của pháp luật.

Chương V

CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ

Điều 18. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên và giải thể Hội

Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hội thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về hội, nghị quyết Đại hội và các quy định pháp luật có liên quan.

Chương VI

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 19. Tài chính, tài sản của Hội

1. Tài chính của Hội:

a) Nguồn thu của Hội:

- Lệ phí gia nhập Hội, hội phí hàng năm của hội viên;

- Thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật;

- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

- Hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao;

- Các khoản thu hợp pháp khác.

b) Các khoản chi của Hội:

- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội;

- Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;

- Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Hội theo quy định của Ban Chấp hành hội phù hợp với quy định của pháp luật;

- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành hội.

2. Tài sản của Hội: Tài sản của Hội bao gồm trụ sở (trường hợp do Hội tự đầu tư), trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Hội. Tài sản của Hội được hình thành từ nguồn kinh phí của Hội; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật; được Nhà nước hỗ trợ.

Điều 20. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội

1. Tài chính, tài sản của Hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hội.

2. Tài chính, tài sản của Hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Ban Chấp hành hội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội.

Chương VII

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 21. Khen thưởng

1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên có thành tích xuất sắc được Hội khen thưởng hoặc được Hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Ban Chấp hành hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ hội.

Điều 22. Kỷ luật

1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, quy chế hoạt động của Hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức: Khiển trách; cảnh cáo; khai trừ khỏi Hội. Ngoài ra, trường hợp vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành.

2. Ban Chấp hành hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ hội.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hội

Chỉ có Đại hội Hội Thương mại xuất nhập khẩu tỉnh Hà Giang mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hội phải được 100% số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều lệ này gồm 8 Chương, 23 Điều đã được Đại hội thành lập Hội Thương mại xuất nhập khẩu tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2018-2023, thông qua ngày 26 tháng 10 năm 2018 tại tỉnh Hà Giang. Căn cứ quy định của pháp luật về hội và Điều lệ Hội, Ban Chấp hành Hội Thương mại xuất nhập khẩu tỉnh Hà Giang có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2484/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2484/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2018
Ngày hiệu lực08/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2484/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2484/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Điều lệ Hội Thương mại xuất nhập khẩu Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2484/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Điều lệ Hội Thương mại xuất nhập khẩu Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2484/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành08/11/2018
        Ngày hiệu lực08/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2484/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Điều lệ Hội Thương mại xuất nhập khẩu Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2484/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Điều lệ Hội Thương mại xuất nhập khẩu Hà Giang

           • 08/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực