Quyết định 2484/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 2484/QĐ-UBND 2023 quy trình nội bộ lĩnh vực hoạt động khoa học Sở Khoa học Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2484/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 27 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT 07 QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, 04 QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính ban hành mới và 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre;

Căn cứ Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1569/TTr-SKHCN ngày 19 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 07 quy trình nội bộ được ban hành mới, 04 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Bãi bỏ 06 quy trình nội bộ (số 48, 54, 55, 56, 57, 58) và sửa đổi, bổ sung 04 quy trình nội bộ (số 42, 44, 45, 47) được ban hành kèm theo Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt 62 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Căn cứ quy trình nội bộ đã được phê duyệt tại Quyết định này, giao Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị liên quan xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Thông tin và Truyền thông ;
- Phòng: KSTT, KT, HC-TC, TTPVHCC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, Nh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Cảnh

PHỤ LỤC I

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE
(Kèm theo Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên quy trình thủ tục hành chính

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính

Quy trình số

01

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quyết định số 2225/QĐ- UBND ngày 01 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 07 thủ tục hành chính ban hành mới, 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

01

02

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

02

03

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

03

04

Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

04

05

Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

05

06

Mua sáng chế, sáng kiến

06

07

Hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm quốc gia, trong điểm, chủ lực

07

08

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

Quyết định 2305/QĐ- UBND ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

42

09

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

44

10

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

45

11

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

47

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE
(Kèm theo Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Quy trình số: 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: “ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH, CẤP CƠ SỞ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DO QUỸ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TÀI TRỢ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Trung tâm Khoa học và Công nghệ.

Công chức Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Trung tâm Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ. Dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình lãnh đạo Trung tâm Khoa học và Công nghệ.

Viên chức Trung tâm Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 3

Kiểm tra, ký tắt hồ sơ và chuyển văn thư trình ký phê duyệt kết quả.

Lãnh đạo Trung tâm Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả (Giấy chứng nhận) cho Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển Trung tâm Khoa học và Công nghệ lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 6

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình số: 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC:
“ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Trung tâm Khoa học và Công nghệ.

Công chức Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Trung tâm Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ. Dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình lãnh đạo Trung tâm Khoa học và Công nghệ.

Viên chức Trung tâm Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 3

Kiểm tra, ký tắt hồ sơ và chuyển văn thư trình ký phê duyệt kết quả.

Lãnh đạo Trung tâm Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả (Giấy chứng nhận) cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển Trung tâm KH&CN lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 6

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình số: 03

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC:
“ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐƯỢC MUA BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Trung tâm Khoa học và Công nghệ.

Công chức Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Trung tâm Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ. Dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình lãnh đạo Trung tâm Khoa học và Công nghệ.

Viên chức Trung tâm Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 3

Kiểm tra, ký tắt hồ sơ và chuyển văn thư trình ký phê duyệt kết quả.

Lãnh đạo Trung tâm Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 4

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả (Văn bản xác nhận) cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển Trung tâm KH&CN lưu hồ sơ.

Bộ phận Văn thư của Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 6

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình số: 04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC:
“CÔNG NHẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TỰ ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và phân công giải quyết.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

Dự thảo trình thành lập hội đồng đánh giá.

Công chức Phòng Quản lý Quản lý Khoa học được giao xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

Bước 4

Ký tắt, trình lãnh đạo Sở.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt tờ trình thành lập hội đồng đánh giá.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 6

Tổ chức họp Hội đồng đánh giá.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học

09 ngày làm việc

Bước 7

Dự thảo biên bản họp Hội đồng, trình lãnh đạo Phòng.

Công chức Phòng Quản lý Khoa học được giao xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

Bước 8

Ký tắt, trình lãnh đạo Sở.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Ký biên bản họp Hội đồng.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 10

Dự thảo, ký nháy tờ trình Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học

0,5 ngày làm việc

Bước 11

Ký phê duyệt tờ trình Quyết định công nhân kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 12

Tiếp nhận hồ sơ do Sở KH&CN trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực.

Công chức Bộ Một cửa của Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 13

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng Kinh tế phụ trách lĩnh vực thực hiện.

Ban Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Bước 14

Trình lãnh đạo ký Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Phòng Kinh tế

2,5 ngày làm việc

Bước 15

Gửi kết quả về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức Bộ Một cửa của Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 16

Tiếp nhận Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu, vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Công chức Phòng Quản lý Khoa học được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bước 17

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Quy trình số: 05

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC:
“HỖ TRỢ KINH PHÍ, MUA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TỰ ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và phân công giải quyết.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

Dự thảo trình thành lập hội đồng đánh giá.

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ được giao xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

Bước 4

Ký tắt, trình lãnh đạo Sở.

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt tờ trình thành lập hội đồng đánh giá.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 6

Tổ chức họp Hội đồng đánh giá.

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ

09 ngày làm việc

Bước 7

Dự thảo biên bản họp Hội đồng, trình lãnh đạo Phòng.

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ được giao xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

Bước 8

Ký tắt, trình lãnh đạo Sở.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Ký biên bản họp Hội đồng.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 10

Dự thảo, ký nháy tờ trình Quyết định công nhân kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ

0,5 ngày làm việc

Bước 11

Ký phê duyệt tờ trình Quyết định công nhân kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 12

Tiếp nhận hồ sơ do Sở KH&CN trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực.

Công chức Bộ phận Một cửa của Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 13

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng Kinh tế phụ trách lĩnh vực thực hiện.

Ban Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Bước 14

Trình lãnh đạo ký Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Phòng Kinh tế

2,5 ngày làm việc

Bước 15

Gửi kết quả về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức Bộ phận Một cửa của Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 16

Tiếp nhận Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu, vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bước 17

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Quy trình số: 06

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: “MUA SÁNG CHẾ, SÁNG KIẾN”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và phân công giải quyết.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

Dự thảo trình thành lập hội đồng đánh giá.

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ được giao xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

Bước 4

Ký tắt, trình lãnh đạo Sở.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt tờ trình thành lập hội đồng đánh giá.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 6

Tổ chức họp Hội đồng đánh giá.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ

09 ngày làm việc

Bước 7

Dự thảo biên bản họp Hội đồng, trình lãnh đạo Phòng.

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ được giao xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

Bước 8

Ký tắt, trình lãnh đạo Sở.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Ký biên bản họp Hội đồng.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 10

Dự thảo, ký nháy tờ trình Quyết định công nhân kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ

0,5 ngày làm việc

Bước 11

Ký phê duyệt tờ trình Quyết định công nhân kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 12

Tiếp nhận hồ sơ do Sở KH&CN trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực.

Công chức Bộ phận Một cửa của Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 13

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng Kinh tế phụ trách lĩnh vực thực hiện.

Ban Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Bước 14

Trình lãnh đạo ký Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Phòng Kinh tế

2,5 ngày làm việc

Bước 15

Gửi kết quả về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức Bộ phận Một cửa của Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 16

Tiếp nhận Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu, vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bước 17

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Quy trình số: 07

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC:
“HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẶC MUA CÔNG NGHỆ ĐƯỢC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC TẠO RA TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM QUỐC GIA, TRỌNG ĐIỂM, CHỦ LỰC”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và phân công giải quyết.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

Dự thảo trình thành lập hội đồng đánh giá.

Công chức Phòng Quản lý Quản lý Khoa học được giao xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

Bước 4

Ký tắt, trình lãnh đạo Sở.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt tờ trình thành lập hội đồng đánh giá.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 6

Tổ chức họp Hội đồng đánh giá.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học

09 ngày làm việc

Bước 7

Dự thảo biên bản họp Hội đồng, trình lãnh đạo Phòng.

Công chức Phòng Quản lý Khoa học được giao xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

Bước 8

Ký tắt, trình lãnh đạo Sở.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học

0,5 ngày làm việc

Bước 9

Ký biên bản họp Hội đồng.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 10

Dự thảo, ký nháy tờ trình Quyết định công nhân kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học

0,5 ngày làm việc

Bước 11

Ký phê duyệt tờ trình Quyết định công nhân kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 12

Tiếp nhận hồ sơ do Sở KH&CN trình UBND tỉnh chuyển lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực.

Công chức Bộ phận Một cửa của Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 13

Xem xét, có ý kiến chỉ đạo, chuyển Phòng Kinh tế phụ trách lĩnh vực thực hiện.

Ban Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

01 ngày làm việc

Bước 14

Trình lãnh đạo ký Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Phòng Kinh tế

2,5 ngày làm việc

Bước 15

Gửi kết quả về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức Bộ phận Một cửa của Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

Bước 16

Tiếp nhận Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu, vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Công chức Phòng Quản lý Khoa học được giao xử lý hồ sơ

0,5 ngày làm việc

Bước 17

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Quy trình số: 42

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC:
“CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG LẦN ĐẦU CHO TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

01 ngày làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và phân công giải quyết.

Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ. Dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình lãnh đạo Phòng.

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ được giao xử lý hồ sơ

09 ngày làm việc

Bước 4

Kiểm tra và ký tắt hồ sơ và chuyển Văn thư trình ký phê duyệt kết quả.

Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

02 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 7

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình số: 44

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC:
“THAY ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

01 ngày làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và phân công giải quyết

Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ. Dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình lãnh đạo Phòng.

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ được giao xử lý hồ sơ

04 ngày làm việc

Bước 4

Kiểm tra và ký tắt hồ sơ và chuyển Văn thư trình ký phê duyệt kết quả.

Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

02 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 7

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình số: 45

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC:
“CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG LẦN ĐẦU CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

01 ngày làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và phân công giải quyết.

Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ. Dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình lãnh đạo Phòng.

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ được giao xử lý hồ sơ

09 ngày làm việc

Bước 4

Kiểm tra và ký tắt hồ sơ và chuyển Văn thư trình ký phê duyệt kết quả.

Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

02 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 7

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình số: 47

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC:
“THAY ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ”

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ: Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Ra phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ để đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

01 ngày làm việc

Bước 2

Nhận hồ sơ và phân công giải quyết.

Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ. Dự thảo kết quả thực hiện TTHC trình lãnh đạo Phòng.

Công chức Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ được giao xử lý hồ sơ

04 ngày làm việc

Bước 4

Kiểm tra và ký tắt hồ sơ và chuyển Văn thư trình ký phê duyệt kết quả.

Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ

01 ngày làm việc

Bước 5

Ký phê duyệt kết quả TTHC.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

02 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Bộ phận Văn thư

- Công chức Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ được giao xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

Bước 7

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2484/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2484/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(06/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2484/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2484/QĐ-UBND 2023 quy trình nội bộ lĩnh vực hoạt động khoa học Sở Khoa học Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2484/QĐ-UBND 2023 quy trình nội bộ lĩnh vực hoạt động khoa học Sở Khoa học Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2484/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Minh Cảnh
        Ngày ban hành27/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (06/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2484/QĐ-UBND 2023 quy trình nội bộ lĩnh vực hoạt động khoa học Sở Khoa học Bến Tre

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2484/QĐ-UBND 2023 quy trình nội bộ lĩnh vực hoạt động khoa học Sở Khoa học Bến Tre

              • 27/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực