Quyết định 2485/QĐ-BTTTT

Quyết định 2485/QĐ-BTTTT năm 2012 phê duyệt số lượng điểm triển khai tại 16 tỉnh thuộc Bước 2 - Giai đoạn II của dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2485/QĐ-BTTTT 2012 triển khai 16 tỉnh Nâng cao sử dụng máy tính truy nhập Internet


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2485/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT SỐ LƯỢNG ĐIỂM TRIỂN KHAI TẠI 16 TỈNH THUỘC BƯỚC 2 - GIAI ĐOẠN II THUỘC DỰ ÁN “NÂNG CAO KHẢ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG TẠI VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24/6/2011 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và Thông tư số 93/2009/NĐ-CP Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài">07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP;

Căn cứ văn bản số 1138/TTg-QHQT ngày 12/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận và triển khai dự án do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ không hoàn lại;

Căn cứ Văn kiện dự án và Thỏa thuận viện trợ đã ký kết ngày 26/7/2011 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Quỹ Bill & Melinda Gates;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-BTTTT ngày 19/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban quản lý dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam (sau đây viết tắt là Ban QLDA BMGF-VN) do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1431/QĐ-BTTTT ngày 01/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA BMGF-VN;

Xét đề nghị của Ban QLDA BMGF-VN tại Phiếu trình số 213/PTr-DA-BMGF-VN ngày 13/12/2012 về việc trình phê duyệt số lượng điểm triển khai tại 16 tỉnh thuộc Bước 2 - Giai đoạn II của dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt số lượng điểm triển khai tại 16 tỉnh thuộc Bước 2 - Giai đoạn II của dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” với các nội dung chủ yếu sau:

1- Tổng số lượng điểm triển khai thuộc Bước 2 - Giai đoạn II: 665 điểm bao gồm:

- 16 Thư viện tỉnh;

- 142 Thư viện huyện;

- 155 Thư viện xã;

- 352 Điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Địa điểm triển khai: Thực hiện tại 16 tỉnh gồm: Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Điều 2. Ban QLDA BMGF-VN có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Bưu chính; Giám đốc Ban QLDA BMGF-VN và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-  Như điều 3;
-  Bộ trưởng (để b/c);
-  Bộ VHTTDL;
- UBND 16 tỉnh  nêu tại Khoản 2 Điều 1;
- Vụ HTQT;
- Ban QLDA BMGF – VN;
- VNPost;
- Lưu: VT, BC, KHTC (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG ĐIỂM TRIỂN KHAI TẠI BƯỚC 2 - GIAI ĐOẠN II THUỘC DỰ ÁN “NÂNG CAO KHẢ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG TẠI VIỆT NAM”
(Kèm theo Quyết định số 2485/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên tỉnh

Số Thư viện tỉnh

Số Thư viên huyện

Thư viện xã và BĐVHX

Số thư viện xã

Số BĐVHX

1

Bắc Kạn

01

08

09

18

2

Cao Bằng

01

12

14

27

3

Lạng Sơn

01

10

10

22

4

Phú Yên

01

08

08

21

5

Khánh Hoà

01

09

07

21

6

Ninh Thuận

01

06

06

15

7

Bình Thuận

01

09

09

23

8

Kon Tum

01

07

09

16

9

Gia Lai

01

15

17

30

10

Đăk Lăk

01

12

15

27

11

Lâm Đồng

01

10

11

28

12

Hậu Giang

01

07

07

17

13

Bạc Liêu

01

06

06

15

14

Cà Mau

01

08

09

18

15

Vĩnh Long

01

06

07

26

16

Đồng Tháp

01

09

11

28

Tổng cộng

16

142

155

352

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2485/QĐ-BTTTT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2485/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/12/2012
Ngày hiệu lực 21/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2485/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 2485/QĐ-BTTTT 2012 triển khai 16 tỉnh Nâng cao sử dụng máy tính truy nhập Internet


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2485/QĐ-BTTTT 2012 triển khai 16 tỉnh Nâng cao sử dụng máy tính truy nhập Internet
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2485/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành 21/12/2012
Ngày hiệu lực 21/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2485/QĐ-BTTTT 2012 triển khai 16 tỉnh Nâng cao sử dụng máy tính truy nhập Internet

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2485/QĐ-BTTTT 2012 triển khai 16 tỉnh Nâng cao sử dụng máy tính truy nhập Internet

  • 21/12/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/12/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực