Quyết định 2485/QĐ-UBND

Quyết định 2485/QĐ-UBND năm 2006 Quy định về thoát nước thải đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 2485/QĐ-UBND 2006 thoát nước thải đô thị các khu công nghiệp Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2485/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 12 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC THOÁT NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29-11-2005;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 08/1998/QH10 ngày 01/6/1998;

Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Thông tư số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2005;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch - Đầu tư và Công ty Cấp thoát nước môi trường số I Vĩnh Phúc (Sở Xây dựng) về quy định thoát nước thải đô thị và các khu công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc thoát nước thải đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp và THĐT; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc Công ty cấp thoát nước và Môi trường số 1, số 2 Vĩnh Phúc và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Ái

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THOÁT NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 12-10-2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích của việc quy định thoát nước thải.

Việc quy định thoát nước thải đô thị và các khu công nghiệp nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật, hạn chế tối đa các tác động xấu đến môi trường tự nhiên trong phát triển các khu dân cư, các khu đô thị và các khu công nghiệp, đảm bảo phát triển ổn định và bền vững.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có thoát nước thải ra môi trường ở các khu đô thị, khu dân cư và các khu công nghiệp.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI

Điều 3. Nước thải vào hệ thống thoát nước:

Nước thải từ các công trình đơn lẻ vào hệ thống thoát nước phải đảm bảo các tiêu chuẩn nước thải xả vào hệ thống thoát nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Điều 4. Nước thải ra môi trường:

Nước thải từ hệ thống thoát nước, từ các công trình đơn lẻ xả ra môi trường phải đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Điều 5. Nước thải khu công nghiệp:

Nước thải từ các công trình trong khu công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước của khu công nghiệp phải tuân theo quy định về khu công nghiệp và phải nộp phí môi trường theo Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của Liên Bộ Tài chính - Tài nguyên môi trường về việc thực hiện phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Chương III

QUẢN LÝ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ CÁC ĐIỂM XẢ

Điều 6. Các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu thoát nước thải đều phải có hệ thống cống, rãnh dẫn nước thải ra hệ thống thoát nước chung đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, phải nộp phí nước thải đúng theo quy định.

Điều 7. Đối với nước thải y tế, nước thải công nghiệp, nhất thiết phải qua xử lý nhằm đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường trước khi đưa vào hệ thống nước thải công cộng, phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả thải đúng theo quy định của Luật Bảo vệ tài nguyên nước.

Điều 8. Khi đấu nối, thải nước vào hệ thống chung của đô thị phải xin phép và được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Điều 9. Các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân phải tự xây dựng công trình vệ sinh, bể tự hoại tiên tiến của mình đảm bảo hợp vệ sinh, thuận tiện cho người sử dụng, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn thải nước theo quy định khi thải ra hệ thống chung của đô thị, khu dân cư.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Xử lý vi phạm:

Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trên tuỳ theo tính chất nhẹ, nặng phải xử lý phạt theo các quy định của Luật bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Điều 11. Tổ chức thực hiện:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến quy định về thoát nước thải đến các tổ chức, cá nhân để thực hiện tốt các quy định này.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị, xã phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có thoát nước thải trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2485/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2485/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2006
Ngày hiệu lực12/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2485/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2485/QĐ-UBND 2006 thoát nước thải đô thị các khu công nghiệp Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2485/QĐ-UBND 2006 thoát nước thải đô thị các khu công nghiệp Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2485/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýTrần Ngọc Ái
        Ngày ban hành12/10/2006
        Ngày hiệu lực12/10/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2485/QĐ-UBND 2006 thoát nước thải đô thị các khu công nghiệp Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2485/QĐ-UBND 2006 thoát nước thải đô thị các khu công nghiệp Vĩnh Phúc

            • 12/10/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/10/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực