Quyết định 2485/QĐ-UBND

Quyết định 2485/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2485/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2485/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại các Tờ trình số 257/TTr-STNMT ngày 26/8/2016, số 399/TTr-STNMT ngày 21/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình.

(Có phụ lục thủ tục hành chính chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Bãi bỏ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể:

+ Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 28/12/2015;

+ Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 02/6/2015;

+ Quyết định số 2027/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012.

- Bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện tại Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 28/8/2009, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã tại Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các S, Thủ trưởng các Ban, Ngành có chức năng liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Tài nguyên và Môi trườn
g;
- TT. T
nh ủy, TT. HĐND tnh;
- Ch
tịch, các Phó Ch tịch UBND tnh;
- Các S
: Tư pháp, TN&MT;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND t
nh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Tin học-Công báo t
nh;
- Lưu: VT, NNTN, NC (BTh, 33b).

CH TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2485/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2485/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2016
Ngày hiệu lực30/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2485/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2485/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 2485/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình 2016
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu2485/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
    Người kýNguyễn Văn Quang
    Ngày ban hành30/09/2016
    Ngày hiệu lực30/09/2016
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật3 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2485/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình 2016

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2485/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình 2016