Quyết định 2486/QĐ-UBND

Quyết định 2486/QĐ-UBND năm 2016 quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống trên địa bàn do tỉnh Cao Bằng ban hành

Quyết định 2486/QĐ-UBND 2016 thu lệ phí trước bạ lần đầu với xe ô tô 9 chỗ trở xuống Cao Bằng đã được thay thế bởi Quyết định 1106/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Quyết định 2486/QĐ-UBND lệ phí trước bạ ô tô Cao Bằng và được áp dụng kể từ ngày 24/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2486/QĐ-UBND 2016 thu lệ phí trước bạ lần đầu với xe ô tô 9 chỗ trở xuống Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2486/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 9 CHỖ TRỞ XUỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí s 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;

Căn cứ Công văn số 293/TB-HĐND ngày 28/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu Lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 12%.

Điều 2. Căn cứ mức thu lệ phí quy định tại Điều 1, cơ quan Thuế thực hiện thu, nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng từ ngày 01/01/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- VP: các PCVP, TTTT, CV TH;
- Lưu: VP, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2486/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2486/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2016
Ngày hiệu lực28/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2017
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2486/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2486/QĐ-UBND 2016 thu lệ phí trước bạ lần đầu với xe ô tô 9 chỗ trở xuống Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2486/QĐ-UBND 2016 thu lệ phí trước bạ lần đầu với xe ô tô 9 chỗ trở xuống Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2486/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành28/12/2016
        Ngày hiệu lực28/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2017
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2486/QĐ-UBND 2016 thu lệ phí trước bạ lần đầu với xe ô tô 9 chỗ trở xuống Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2486/QĐ-UBND 2016 thu lệ phí trước bạ lần đầu với xe ô tô 9 chỗ trở xuống Cao Bằng