Quyết định 2488/QĐ-UBND

Quyết định 2488/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Công Thương đã hết hiệu lực thi hành do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2488/QĐ-UBND tục hành chính thuộc ngành Công Thương đã hết hiệu lực thi hành Tiền Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2488/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 07 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục các Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Công Thương đã hết hiệu lực thi hành (Kèm theo danh mục các Quyết định công b thủ tục hành chính).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp (Phòng KS.TTHC);
- Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

DANH MỤC

CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung văn bản

Lý do

Ghi chú

A. CP TNH

01

Quyết định

2791/QĐ-UBND ngày 07/8/2009

Về việc công bbộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

Hết hiệu lực thi hành

 

02

Quyết định

2048/QĐ-UBND ngày 08/7/2010

Về việc công bsửa đi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

03

Quyết định

3254/QĐ-UBND ngày 17/11/2010

Về việc công bố sửa đi, bổ sung và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

04

Quyết định

1445/QĐ-UBND ngày 06/3/2011

Về việc công bthủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

05

Quyết định

4257/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

Về việc công bthủ tục hành chính được sửa đi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tin Giang

nt

 

06

Quyết định

695/QĐ-UBND ngày 21/3/2012

Về việc công bthủ tục hành chính được sửa đi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

07

Quyết định

1463/QĐ-UBND ngày 21/6/2012

Về việc công bthủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

08

Quyết định

1537/QĐ-UBND ngày 29/6/2012

Về việc công bthủ tục hành chính được sửa đi và bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

09

Quyết định

2543/QĐ-UBND ngày 22/10/2012

Về việc công bthủ tục hành chính được sửa đi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

10

Quyết định

81/QĐ-UBND ngày 15/01/2013

Về việc công bthủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

11

Quyết định

765/QĐ-UBND ngày 09/4/2013

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

12

Quyết định

1543/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi và bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

13

Quyết định

3024/QĐ-UBND ngày 05/12/2013

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

14

Quyết định

268/QĐ-UBND ngày 13/02/2014

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

15

Quyết định

313/QĐ-UBND ngày 20/02/2014

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

16

Quyết định

2075/QĐ-UBND ngày 26/8/2014

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

17

Quyết định

2480/QĐ-UBND ngày 15/10/2014

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

18

Quyết định

2966/QĐ-UBND ngày 25/11/2014

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

19

Quyết định

3454/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

20

Quyết định

525/QĐ-UBND ngày 11/3/2015

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

21

Quyết định

1016/QĐ-UBND ngày 08/5/2015

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

22

Quyết định

1740/QĐ-UBND ngày 01/7/2015

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

23

Quyết định

2222/QĐ-UBND ngày 27/8/2015

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

nt

 

B. CP HUYN

01

Quyết định

3860/QĐ-UBND ngày 13/12/2011

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Tiền Giang

nt

 

02

Quyết định

1761/QĐ-UBND ngày 30/7/2012

Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Tiền Giang

nt

 

03

Quyết định

1263/QĐ-UBND ngày 30/5/2013

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đi và bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

nt

nt

04

Quyết định

377/QĐ-UBND ngày 27/02/2014

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

nt

nt

05

Quyết định

534/QĐ-UBND ngày 13/3/2015

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

nt

nt

C. CP XÃ

01

Quyết định

1262/ QĐ-UBND ngày 30/5/2013

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

nt

 

02

Quyết định

538/QĐ-UBND ngày 13/3/2015

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

nt

 

Tổng cộng: 30 Quyết định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2488/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2488/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2016
Ngày hiệu lực07/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2488/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2488/QĐ-UBND tục hành chính thuộc ngành Công Thương đã hết hiệu lực thi hành Tiền Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2488/QĐ-UBND tục hành chính thuộc ngành Công Thương đã hết hiệu lực thi hành Tiền Giang 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2488/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýLê Văn Nghĩa
       Ngày ban hành07/09/2016
       Ngày hiệu lực07/09/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2488/QĐ-UBND tục hành chính thuộc ngành Công Thương đã hết hiệu lực thi hành Tiền Giang 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2488/QĐ-UBND tục hành chính thuộc ngành Công Thương đã hết hiệu lực thi hành Tiền Giang 2016

           • 07/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực