Quyết định 2489/QĐ-UBND

Quyết định 2489/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Nội dung toàn văn Quyết định 2489/QĐ-UBND 2015 năng lượng tái tạo tỉnh Thanh Hóa đến 2020 định hướng đến 2025


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2489/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 645/TTr-SCT ngày 03 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (có Báo cáo thuyết minh quy hoạch kèm theo) với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm quy hoạch

- Xem xét khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo mà tỉnh có tiềm năng như: Thủy điện nhỏ, năng lượng sinh khối, năng lượng mặt trời, năng lượng rác thải. Trong đó, cập nhật các dự án thủy điện nhỏ đã được Bộ Công Thương phê duyệt; chưa quy hoạch phát triển năng lượng sinh khối mà chỉ nghiên cứu bổ sung nguồn nguyên liệu từ rơm rạ cho các dự án năng lượng sinh khối hiện có ở 3 nhà máy đường và đề xuất hỗ trợ cải tiến bếp đun sinh khối, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu. Ưu tiên phát triển các dự án đa mục tiêu để gắn phát triển năng lượng tái tạo với giải quyết các vấn đề an sinh - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

- Khuyến khích phát triển các dự án năng lượng tái tạo sản xuất điện nối lưới, lưới điện độc lập, điện cho cụm dân cư, điện cho hộ gia đình đơn lẻ, cung cấp nhiệt cho sản xuất, chế biến nông - lâm - thủy sản, cho đun nấu hộ gia đình.

- Chú trọng phát triển năng lượng tái tạo cho những nơi đạt chi phí thấp hơn so với điện diesel hoặc đấu nối lưới quốc gia, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

- Khuyến khích phát triển các công nghệ năng lượng tái tạo theo hướng thương mại hóa sản phẩm với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.

- Từng bước gia tăng tỷ trọng khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo, góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2050 (Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Xác định thứ tự ưu tiên trong khai thác nguồn năng lượng tái tạo của tỉnh

Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Thanh Hóa được tiếp cận theo hướng hài hòa lợi ích kinh tế (mức hỗ trợ hợp lý, có thể đáp ứng được) với hiệu quả về mặt môi trường trong tương lai. Vì vậy, dự án năng lượng tái tạo nào có mức hỗ trợ thấp, có tính đặc thù (đa mục tiêu), công nghệ tiên tiến sẽ được ưu tiên phát triển. Cụ thể:

* Điện nối lưới: Mức độ ưu tiên như sau: 1) Thủy điện nhỏ (đã được Bộ Công Thương phê duyệt); 2) Năng lượng sinh khối (các dự án hiện có, bổ sung nguyên liệu rơm rạ); 3) Năng lượng rác thải; 4) Năng lượng khí sinh học.

* Điện ngoài lưới: Mức độ ưu tiên như sau: 1) Các công trình hầm khí sinh học cỡ trang trại hay hộ gia đình phát điện để tự dùng; 2) Các hộ gia đình sử dụng điện mặt trời; 3) Các cột đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời.

* Sản xuất nhiệt: Mức độ ưu tiên như sau: 1) Đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời; 2) Hầm khí sinh học cấp khí cho đun nấu sinh hoạt; 3) Bếp đun cải tiến, bếp khí hóa cho hộ gia đình nông thôn.

3. Phương án phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

3.1. Định hướng phát triển

- Khẩn trương xây dựng và đưa vào vận hành đúng tiến độ các dự án thủy điện nhỏ đã quy hoạch.

- Đẩy mạnh phát triển và hỗ trợ đầu tư các dự án phát điện từ nguồn nguyên liệu sinh khối.

- Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư các trạm phát điện tại chỗ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo để cung cấp điện cho các hộ gia đình chưa có điện tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo.

- Tăng cường tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích sử dụng năng lượng tái tạo nhằm phát triển mạnh ngày càng nhanh hơn việc khai thác năng lượng mặt trời, khí sinh học đáp ứng các nhu cầu năng lượng trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Thúc đẩy và khuyến khích các thành phố, thị xã, thị trấn, đầu tư xây dựng chuỗi thu gom và xử lý rác thải để phát điện.

3.2. Mục tiêu quy hoạch

Tổng hợp mục tiêu các loại hình năng lượng tái tạo

TT

Nhu cầu

Đơn vị tính

Giai đoạn 2014 - 2020

Năm 2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I

Sử dụng nhiệt

Tỷ đồng

2,65

3,51

3,45

3,45

3,39

3,39

3,56

3,27

1

Đun nước nóng mặt trời

Tỷ đồng

0,30

0,30

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,15

2

Khí sinh học

Tỷ đồng

1,92

1,92

1,92

1,92

1,86

1,86

1,86

1,46

3

Bếp đun cải tiến

Tỷ đồng

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,49

0,56

4

Bếp khí hóa

Tỷ đồng

0,00

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

0,97

1,10

II

Điện tái tạo ngoài lưới

Tỷ đồng

11,70

20,90

20,71

19,99

19,99

18,20

16,50

10,80

1

Hộ gia đình (Pin mặt trời + Thủy điện nhỏ)

Tỷ đồng

0,00

9,65

9,46

8,74

8,74

7,22

5,70

 

2

Trang trại (Khí sinh học)

Tỷ đồng

11,70

11,25

11,25

11,25

11,25

10,98

10,80

10,80

III

Tổng hỗ trợ Năng lượng tái tạo ngoài lưới

Tỷ đồng

14,35

24,41

24,16

23,44

23,38

21,59

20,06

14,07

IV

Tổng nhu cầu điện toàn tỉnh

[GWh]

3.350

3.839

4.423

5.095

5.869

6.761

7.786

15.579

V

Mục tiêu Năng lượng tái tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đun nước nóng mặt trời (tiết kiệm điện)

GWh

0,98

1,37

1,76

2,14

2,53

2,92

3,31

5,28

2

Điện ngoài lưới

GWh

4,22

5,08

5,94

6,80

7,66

8,49

9,30

13,14

3

Hộ gia đình (Pin mặt trời + Thủy điện nhỏ)

MWh

0,00

62,59

123,94

180,62

237,29

284,11

321,07

321,07

4

Trang trại (Khí sinh học)

MWh

4.217,7

5.019,0

5.820,2

6.621,5

7.422,7

8.204,7

8.973,9

12.819,9

5

Điện năng lượng tái tạo nối lưới

GWh

104,34

104,34

104,34

116,59

191,09

191,09

241,44

378,94

6

Thủy điện nhỏ, không hỗ trợ

GWh

7,17

67,91

107,96

223,54

266,24

266,24

266,24

335,44

VI

Tổng điện Năng lượng tái tạo

GWh

117

179

220

349

468

469

520

733

VII

Tỷ lệ (%) điện tái tạo trong tổng nhu cầu điện trong tỉnh

%

3,48%

4,65%

4,97%

6,85%

7,97%

6,93%

6,68%

4,70%

4. Danh mục các dự án năng lượng tái tạo

TT

Dự án

Loại nhà máy

Xã/ Huyện

Công suất (MW)

Năm vận hành

1

Dc Cáy

Thủy điện nhỏ

Xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân

15

2015

2

Trí Nang

Thủy điện nhỏ

Bản En, xã Tri Nang, huyện Lang Chánh

3,6

Sau 2016

3

Bái Thượng

Thủy điện nhỏ

Phía tả đập Bái Thượng, xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân

6,0

Sau 2016

4

Cẩm Thủy

Thủy điện nhỏ

Xã Cẩm Lương và Cẩm Thảnh, huyện Cẩm Thủy

28,8

Sau 2017

5

Sông Âm

Thủy điện nhỏ

Xã Tam Văn, huyện Lang Chánh

13

2018-2020

6

Xuân Minh

Thủy điện nhỏ

Xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân

15

2017

7

Bã mía Lam Sơn

Điện bã mía

Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân

22,2

2013

8

Bã mía Việt Đài

Điện bã mía

Thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành

10

2018

9

Bã mía Nông Cống

Điện bã mía

Xã Thăng Long - huyện Nông Cống

3

2020

10

Bã mía và rơm rạ Lam Sơn

Điện bã mía và rơm rạ

Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân

18

2021

11

Bã mía và rơm rạ Việt Đài

Điện bã mía và rơm rạ

Thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành

10

2024

12

KSH Lam Sơn

Điện khí sinh học

Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân

3,5

2017

13

KSH Việt Đài

Điện khí sinh học

Thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành

2,5

2020

14

Điện rác Thành phố

Đốt cht thi rn

Xã Đông Nam, huyện Đông Sơn

5

2018

15

Điện rác Bỉm Sơn

Đốt chất thi rn

P. Đông Sơn, TX. Bỉm Sơn

5

2020

16

Điện rác Ngọc Lặc - Cẩm Thủy

Đt chất thải rn

Xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy

3

2023

17

Điện rác Tĩnh Gia

Rác chôn lấp

Xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia

2

2024

 

Tổng cộng

 

 

165,6

 

5. Nhu cầu vốn theo kỳ quy hoạch

5.1. Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT

Dạng năng lượng tái tạo

2014-2020

2020-2025

Tổng 2 giai đoạn

I

Điện năng lượng tái tạo nối lưới

4.190,97

1.702,06

5.893,03

1

Thủy điện nhỏ

2.115,52

445,00

2.560,52

2

Khí sinh học

176,40

0,00

176,40

3

Bã mía nối lưới

951,95

0,00

951,95

4

Rơm rạ ni lưới

0

878,22

878,22

5

Chất thi rn

947,10

287,28

1.234,38

6

Rác thải sinh hoạt chôn lấp

0

91,56

91,56

II

Năng lượng tái tạo ngoài lưới

584,64

377,22

961,86

1

Khí sinh học

476,79

291,87

768,66

2

Pin mặt trời hộ gia đình

49,51

0,00

49,51

3

Bếp sinh khối cải tiến

38,72

71,10

109,82

4

Thiết bị nước nóng mặt trời

19,62

14,25

33,87

 

Tổng cộng

4.775,61

2.079,28

6.854,89

5.2. Chương trình đầu tư phát triển

- Giai đoạn 2015 - 2020

+ Về phát triển nguồn điện tái tạo nối lưới: Phát triển 117,6 MW, trong đó Thủy điện nhỏ là 66,4MW; điện khí sinh học 6,0MW; điện từ đốt rác thải 10MW; điện bã mía 35,2MW.

+ Về phát triển nguồn điện tái tạo ngoài lưới: Cung cấp cho các trang trại chăn nuôi quy mô trung bình, phát triển và ứng dụng khoảng 47.000 m3 hầm khí sinh học cho phát điện.

+ Về phát triển nguồn điện tái tạo ngoài lưới vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo: Cung cấp điện cho 1.303 hộ bằng hệ thống pin mặt trời với mô công suất là 440 Wp/hộ và thủy điện cực nhỏ quy mô hộ gia đình để cấp điện.

+ Về các chương trình khai thác năng lượng tái tạo cho nhiệt và nhiên liệu sinh học: Phát triển và ứng dụng 5.030 m2 thiết bị đun nước nóng mặt trời; 450 nghìn m3 hầm KSH; 30,8 nghìn bếp đun sinh khối cải tiến; 26 nghìn bếp khí hóa sinh khối cải tiến và sản lượng ethanol 13,3 triệu lít/năm.

- Định hướng giai đoạn 2021-2025

+ Về phát triển nguồn điện tái tạo nối lưới: Phát triển 48 MW; trong đó: Thủy điện nhỏ là 15 MW; điện từ đốt chất thải rắn là 3MW; điện bã mía và rơm rạ 28MW; điện rác thải chôn lấp 2MW.

+ Về phát triển nguồn điện tái tạo ngoài lưới: Phát triển và ứng dụng khoảng 3.900 m3 hầm khí sinh học để phát điện cung cấp cho các trang trại chăn nuôi quy mô trung bình.

- Về các chương trình khai thác năng lượng tái tạo cho nhiệt và nhiên liệu sinh học: Phát triển và ứng dụng 3.000m2 thiết bị nước nóng mặt trời; 98,6 nghìn m3 hầm khí sinh học; 23,2 nghìn bếp đun sinh khối cải tiến; 23 nghìn bếp khí hóa sinh khối cải tiến; sản lượng ethanol 20,4 triệu lít/năm.

6. Các giải pháp

6.1. Giải pháp thu hút đầu tư

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tạo mặt bằng sản xuất sạch cho các nhà đầu tư.

- Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng các Khu, Cụm công nghiệp, chuẩn bị tốt các điều kiện về mặt bằng sản xuất cho các nhà đầu tư; phục vụ các nhà đầu tư nước ngoài triển khai thuận lợi các dự án đầu tư.

- Công khai danh mục các dự án đầu tư; khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo.

- Tranh thủ tối đa sự ủng hộ của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương trong công tác vận động, thu hút các dự án đầu tư nước ngoài, nhất là các tập đoàn kinh tế lớn của nước ngoài.

6.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

- Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước nói chung và tỉnh nói riêng về phát triển nhân lực, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và xã hội về phát triển nhân lực, đặc biệt là nhân lực lĩnh vực năng lượng tái tạo.

- Xây dựng và ban hành các chính sách, chế độ đãi ngộ, trọng dụng những người có chuyên môn cao để thu hút nguồn nhân lực ngành năng lượng mới, năng lượng tái tạo về công tác tại tỉnh Thanh Hóa.

- Tuyển chọn, đào tạo, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nghệ chuyên ngành năng lượng tái tạo của tỉnh. Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cán bộ quản lý và triển khai các dự án phát triển năng lượng theo nhu cầu địa phương và doanh nghiệp.

6.3. Giải pháp về đất đai hạ tầng

- Theo quy hoạch được phê duyệt, bố trí quỹ đất dành riêng cho các dự án phát triển NLTT. Tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục về giao đất, cho thuê đất đối với các dự án NLTT.

- Hỗ trợ san lấp, giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng sạch; hỗ trợ chi phí xây dựng hạ tầng như giao thông, điện, nước, thông tin... cho các nhà đầu tư.

- Miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án NLTT vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo.

6.4. Giải pháp khoa học công nghệ

- Khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới; phát triển ứng dụng và cải tiến công nghệ nước ngoài, tiến tới sáng tạo công nghệ mới trong ngành năng lượng tái tạo.

- Tăng cường liên doanh, liên kết chặt chẽ, thường xuyên giữa các địa phương với các cơ quan khoa học của tỉnh và Trung ương trong việc chuyển giao, ứng dụng những thành tựu tiến bộ kỹ thuật, công nghệ.

- Đẩy mạnh triển khai ứng dụng các dự án áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới lĩnh vực NLTT phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để học hỏi trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, tranh thủ các nguồn tài trợ... nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển NLTT của tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Công Thương: Tổ chức công bố rộng rãi quy hoạch được phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch phát triển các dự án nhà máy điện từ nguồn NLTT nối lưới; chương trình phát triển hệ thống điện độc lập từ NLTT; phát điện từ nguồn NLTT quy mô gia đình và phát triển NLTT cho các mục đích khác. Hàng năm và theo kỳ quy hoạch báo cáo rà soát, đánh giá tổng thể kết quả triển khai thực hiện quy hoạch.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương trong việc tham mưu cho UBND tỉnh lập quy hoạch năng lượng sinh khối tỉnh Thanh Hóa (khi đủ điều kiện).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và cân đối, huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện Quy hoạch.

- Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các dự án NLTT trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước về phát triển NLTT.

- Sở Khoa học và Công nghệ: Xây dựng kế hoạch, sắp xếp các chương trình tập huấn nâng cao năng lực, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ thương mại hóa các công nghệ NLTT. Tổ chức quản lý nghiên cứu, triển khai ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới lĩnh vực NLTT phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì trong bố trí quỹ đất dành cho các dự án phát triển NLTT theo quy hoạch được phê duyệt. Tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục về giao đất, cho thuê đất đối với các dự án NLTT. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường đối với dự án NLTT.

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư; thương mại và du lịch: Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình xúc tiến thu hút các nguồn vốn tài trợ, đầu tư của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển NLTT của tỉnh.

- Các cơ quan chuyên môn khác của UBND tỉnh và các đơn vị liên quan: Thực hiện chức năng phối hợp trong phạm vi trách nhiệm được giao, xử lý các vấn đề liên quan.

- UBND huyện, thị, thành phố: Phối hợp với các ngành trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch NLTT. Tạo điều kiện, thuận lợi để thu hút đầu tư. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư lĩnh vực NLTT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hồi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2489/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2489/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực08/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2489/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2489/QĐ-UBND 2015 năng lượng tái tạo tỉnh Thanh Hóa đến 2020 định hướng đến 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2489/QĐ-UBND 2015 năng lượng tái tạo tỉnh Thanh Hóa đến 2020 định hướng đến 2025
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2489/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Ngọc Hồi
        Ngày ban hành08/07/2015
        Ngày hiệu lực08/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2489/QĐ-UBND 2015 năng lượng tái tạo tỉnh Thanh Hóa đến 2020 định hướng đến 2025

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2489/QĐ-UBND 2015 năng lượng tái tạo tỉnh Thanh Hóa đến 2020 định hướng đến 2025

           • 08/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực