Quyết định 249/QĐ-BCĐQG1237

Quyết định 249/QĐ-BCĐQG1237 năm 2013 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Nội dung toàn văn Quyết định 249/QĐ-BCĐQG1237 năm 2013 Quy chế Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 2020


BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/QĐ-BCĐQG1237

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoat động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1753/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 những năm tiếp theo;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UB các vn xã hội của Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III, KGVX;
- Lưu: VT, BCĐQG 1237 (3b).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
(Ban hành kèm theo Quyết định số
249/QĐ-BCĐQG1237 ngày 07 tháng 11 năm 2013 ca Trưởng Ban Chỉ đạo)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo được thành lập theo Quyết định số 1753/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia 1237) có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1753/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 3. Trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về những công việc được Thủ tướng giao trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

2. Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo.

4. Chủ trì và kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo.

5. Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

6. Ủy quyền cho Phó Trưởng ban Thường trực điều hành công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Trách nhiệm của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

Ngoài trách nhiệm của y viên Ban Chỉ đạo quy định tại Điều 6 Quy chế này, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo còn có trách nhiệm:

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo đôn đốc một số công việc được phân công; nếu có vấn đề liên quan đến các lĩnh vực do Phó Trưng ban khác phụ trách thì chủ động phối hợp với các Phó Trưởng ban đó để giải quyết. Trường hợp có ý kiến khác nhau vượt quá phạm vi quyền hạn được giao thì phải báo cáo với Trưởng ban xem xét quyết định;

2. Chịu trách nhiệm trước Trưng Ban Chỉ đạo và Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan về công việc thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

Điều 5. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo

Ngoài trách nhiệm của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quy định tại Điều 4 Quy chế này, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo còn có trách nhiệm:

1. Điều hành, giải quyết công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo khi Trưởng ban vắng mặt hoặc được ủy quyền;

2. Chỉ đạo xây dựng và đôn đốc thực hiện kế hoạch hàng năm về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ở nước ngoài;

3. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

4. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp điều phối hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 thống nhất với hoạt động của Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ với Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia về tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Lào và Campuchia;

5. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết các vấn đề cụ thể nảy sinh thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo; các vấn đề liên ngành mà các Bộ, ngành không thống nhất được ý kiến trên cơ sở chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo;

6. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo để đảm bảo giúp Ban Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 6. Trách nhiệm của các y viên Ban Chỉ đạo

1. Tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo để đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, bổ sung cơ chế, chính sách để triển khai các nội dung thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tưng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

2. Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác và các hoạt động để thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

3. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan của Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Bộ, ngành.

4. Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác của Ban Chỉ đạo trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

5. Tham dự đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo và báo cáo công việc được phân công phụ trách. Định kỳ 6 tháng báo cáo Ban Chỉ đạo về tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung thuộc Bộ, ngành và địa phương quản lý; được sử dụng bộ máy tổ chức của cơ quan mình, cử cán bộ giúp việc, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm để thực hiện nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 7. Văn phòng Ban Chỉ đạo

1. Giúp việc Ban Chỉ đạo có Văn phòng Ban Chỉ đạo đặt tại Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị. Thành viên gồm: Chánh Văn phòng là Cục trưởng Cục Chính sách; Phó Chánh văn phòng là Phó Cục trưởng Cục Chính sách; một số cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm.

2. Văn phòng Ban Chỉ đạo đề xuất chương trình, nội dung, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quyết định.

Chương 3.

NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Nguyên tắc làm việc

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, tuân thủ quy định của Quy chế này.

2. Giải quyết công việc đúng phm vi, thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

3. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Điều 9. Chế độ làm việc

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, thông qua phiên họp thường kỳ và đột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo khi được ủy quyền.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ được phân công.

3. Các thành viên Ban Chđạo và cán bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo được hưởng chế độ thù lao từ ngân sách nhà nước do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

4. Thành viên Ban Chỉ đạo đi công tác, học tập từ 06 tháng trở lên hoặc có sự thay đổi về nhân sự thì cơ quan chủ quản phải thông báo và cử người thay thế bằng văn bản.

Điều 10. Chế độ họp

1. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng một lần; trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể triệu tập họp bất thường.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định mời thêm các tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự các cuộc họp của Ban Chỉ đạo theo đề nghị của Văn phòng Ban Chỉ đạo.

3. Các cuộc họp Ban Chỉ đạo phải được thông báo bằng văn bản (kèm theo các tài liệu liên quan) về nội dung, thời gian và địa điểm trước 05 ngày làm việc. Các thành viên Ban Chỉ đạo và các đại biểu được mời có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, chuẩn bị ý kiến tham luận, bố trí thi gian tham dự đầy đủ các phiên họp Ban Chỉ đạo.

Trường hợp nội dung cần xin ý kiến mà không thể tổ chức họp, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản về Văn phòng Ban Chỉ đạo.

4. Văn phòng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổng hợp thông tin định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Trưởng Ban, các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 11. Mối quan hệ công tác

1. Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm điều hành chung các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cả trong nước và nước ngoài theo quy định tại Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ hoạt động theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo; tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động với Ban Chỉ đạo.

3. Các Bộ, ngành, địa phương trong phạm vi trách nhiệm của mình, phối hợp, tạo điều kiện cho Ban Chỉ đạo thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả.

4. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các Bộ, ngành; các quân khu; cấp địa phương.

Điều 12. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng ban, các thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ, ngành mình trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

Điều 13. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí công tác mộ liệt sĩ của Bộ Quốc phòng.

Điều 14. Chế độ đi công tác nước ngoài

Thành viên Ban Chỉ đạo được cử đi công tác nước ngoài thực hiện nhiệm vụ trao đổi, hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực quyết định.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện theo Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Điều 16. Các Bộ, ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo các quân khu, Ban Chỉ đạo các tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi không thành lập Ban Chỉ đạo) căn cứ kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phù hợp với phạm vi đảm nhiệm, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 249/QĐ-BCĐQG1237

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu249/QĐ-BCĐQG1237
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2013
Ngày hiệu lực07/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 249/QĐ-BCĐQG1237

Lược đồ Quyết định 249/QĐ-BCĐQG1237 năm 2013 Quy chế Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 249/QĐ-BCĐQG1237 năm 2013 Quy chế Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu249/QĐ-BCĐQG1237
        Cơ quan ban hànhquy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm
        Người ký***, Nguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành07/11/2013
        Ngày hiệu lực07/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 249/QĐ-BCĐQG1237 năm 2013 Quy chế Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 249/QĐ-BCĐQG1237 năm 2013 Quy chế Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 2020

            • 07/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực