Quyết định 249/QĐ-BNN-BVTV

Quyết định 249/QĐ-BNN-BVTV năm 2014 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 249/QĐ-BNN-BVTV xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 249/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 và Pháp lệnh cảnh sát cơ động;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BNN-PC ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng 02 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật:

1. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật (Phụ lục 1)

2. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật và Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (Phụ lục 2)

Điều 2. Kinh phí xây dựng Nghị định của Chính phủ thực hiện theo Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Văn phòng Chính phủ ban hành và các nguồn kinh phí khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Lưu: VT, Cục BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

PHỤ LỤC 1:

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 249/QĐ-BNN-BVTV ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Những nội dung công việc chính

Sản phẩm

Phân công

Thòi gian (1)

Ghi chú

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Bẳt đâu

Hoàn thành

1

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập

Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập

Cục Bảo vệ thực vật

Vụ Pháp chế

01/2014

28/02/2014

 

2

Xây dựng kế hoạch soạn thảo Nghị định

Quyết định ban hành kế hoạch xây dựng Nghị định

Cục Bảo vệ thực vật

Vụ Pháp chế

15/02/2014

28/02/2014

 

3

Họp Ban soạn thảo, Tổ Biên tập

Góp ý Dự thảo 1, 2, 3

Cục Bảo vệ thực vật

Vụ Pháp chế

3/2014

11/2014

(2)

4

Gửi xin ý kiến Bộ trưởng, các địa phương, các đơn vị có liên quan

Dự thảo 1

Cục Bảo vệ thực vật

Vụ Pháp chế

3/2014

4/2014

 

5

Tổng hợp ý kiến góp ý

Bản tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý

Cục Bảo vệ thực vật

 

4/2014

5/2014

 

6

Xây dựng báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính

Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính

Cục Bảo vệ thực vật

 

4/2014

5/2014

 

7

Chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị định

Dự thảo 1

Cục Bảo vệ thực vật

Vụ Pháp chế

5/2014

6/2014

 

8

Tổ chức khảo sát, hội thảo lấy ý kiến góp ý của địa phương và các Bộ, ngành

Tổng hợp ý kiến, hoàn thiện Dự thảo 1

Cục Bảo vệ thực vật

Vụ Pháp chế

5/2014

6/2014

 

9

Lấy ý kiến Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp

Báo cáo Đánh giá tác động thủ tục hành chính

Cục Bảo vệ thực vật

Vụ Pháp chế

5/2014

6/2014

 

10

Lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đăng tải trên trang web của Bộ, Văn phòng SPS về Dự thảo 1;

Bảng tổng hợp ý kiến

Cục Bảo vệ thực vật

Vụ Pháp chế

5/2014

7/2014

 

11

Hoàn thiện dự thảo Nghị định

Dự thảo 2

Cục Bảo vệ thực vật

Vụ Pháp chế

7/2014

8/2014

 

12

Gửi Bộ Tư pháp thẩm định

Công văn + Dự thảo 2 + Hồ sơ gửi Bộ Tư pháp

Cục Bảo vệ thực vật

Vụ Pháp chế

8/2014

8/2014

 

13

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Báo cáo giải trình, tiếp thu; hoàn thiện Dự thảo 3

Cục Bảo vệ thực vật

Vụ Pháp chế

9/2014

9/2014

 

14

Trình Chính phủ

Tờ trình + Dự thảo 3 + Hồ sơ dự thảo Nghị định

Cục Bảo vệ thực vật

Vụ Pháp chế

10/2014

14/10/2014

 

Ghi chú:

(1) Thời gian: đơn vị xây dựng thời gian chi tiết cho từng hoạt động cụ thể

(2) Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập: Số cuộc họp tùy vào từng Nghị định, thời gian có thể xen giữa các hoạt động khác.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 249/QĐ-BNN-BVTV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu249/QĐ-BNN-BVTV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2014
Ngày hiệu lực21/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 249/QĐ-BNN-BVTV

Lược đồ Quyết định 249/QĐ-BNN-BVTV xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 249/QĐ-BNN-BVTV xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu249/QĐ-BNN-BVTV
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLê Quốc Doanh
        Ngày ban hành21/02/2014
        Ngày hiệu lực21/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 249/QĐ-BNN-BVTV xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 249/QĐ-BNN-BVTV xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật

         • 21/02/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/02/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực