Quyết định 249/QĐ-BNV

Quyết định 249/QĐ-BNV năm 2007 ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 249/QĐ-BNV Kế hoạch Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ tăng cường bảo vệ phát huy giá trị tài liệu lưu trữ


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 249/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tại Tờ trình số 164 ngày 16 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ.

Điều 2. Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch-Tài chính, Pháp chế, Tổ chức- Biên chế, Tổ chức-Cán bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như điều 2;
 - Lưu : VT, TH.

BỘ TRƯỞNG




Đỗ Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 249/QĐ-BNV ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

Tên công việc

Đơn vị, cá nhân chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian

1

Tổ chức họp báo tuyên truyền Chỉ thị

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Điều, Cục trưởng Cục VTLTNN

Văn phòng

Ngày Chỉ thị có hiệu lực

2

Tổ chức Hội nghị phổ biến Chỉ thị đối với các cơ quan TW (tại Hà Nội)

Cục VTLTNN

Văn phòng, Vụ Pháp chế

4/2007

3

Tổ chức Hội nghị phổ biến Chỉ thị đối với các tỉnh kết hợp Giao ban khu vực và Hội diễn văn nghệ - thể thao chào mừng 45 năm thành lập Cục (tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Đồng Nai)

Cục VTLTNN

Văn phòng, Vụ Pháp chế

4-5/2007

4

Tổ chức xây dựng Luật Lưu trữ và Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Điều, Cục VTLTNN

Văn phòng, Vụ Pháp chế

2007

5

Tổ chức xây dựng Nghị định về tổ chức ngành lưu trữ

Cục VTLTNN

Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ Tổ chức-Biên chế

2007

6

Tổ chức xây dụng văn bản sửa đổi Quyết định 177/2003/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục VTLTNN

Cục VTLTNN

Văn phòng, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức-Cán bộ

2007

7

Tổ chức xây dựng và trình ban hành Nghị định về xử phạt hành chính trong văn thư, lưu trữ

Cục VTLTNN

Văn phòng, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ

2008

8

Ban hành Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn kho lưu trữ chuyên dụng

Cục VTLTNN

Văn phòng, Vụ Pháp chế

6/2007

9

Tổ chức xây dựng Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn kho lưu trữ cấp xã

Cục VTLTNN

Văn phòng, Vụ Pháp chế

 

10

Tổ chức xây dựng Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ và Bộ Công an hướng dẫn giải mật tài liệu lưu trữ

Cục VTLTNN

Văn phòng, Vụ Pháp chế

2008

11

Tổ chức xây dựng Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán hàng năm cho lưu trữ

Cục VTLTNN

Vụ Kế hoạch-Tài chính

2008

12

Tổ chức xây dựng, trình Đề án sưu tầm tài liệu quý hiếm ở nước ngoài

Cục VTLTNN

Vụ Kế hoạch-Tài chính

2007

13

Tổ chức xây dựng, trình Đề án sưu tầm tài liệu quý hiếm hiếm ở trong nước

Cục VTLTNN

Vụ Kế hoạch-Tài chính

2008

14

Trình Đề án bảo vệ các Trung tâm lưu trữ

Cục VTLTNN

Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ Kế hoạch-Tài chính

2007

15

Trình Dự án xây dựng Trung tâm triển lãm tài liệu lưu trữ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Cục VTLTNN

Vụ Kế hoạch-Tài chính

2007-2008

16

Tổ chức xây dựng, trình Chương trình phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ

Cục VTLTNN

Vụ Kế hoạch-Tài chính

2008

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 249/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu249/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2007
Ngày hiệu lực26/03/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 249/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 249/QĐ-BNV Kế hoạch Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ tăng cường bảo vệ phát huy giá trị tài liệu lưu trữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 249/QĐ-BNV Kế hoạch Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ tăng cường bảo vệ phát huy giá trị tài liệu lưu trữ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu249/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýĐỗ Quang Trung
        Ngày ban hành26/03/2007
        Ngày hiệu lực26/03/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 249/QĐ-BNV Kế hoạch Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ tăng cường bảo vệ phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 249/QĐ-BNV Kế hoạch Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ tăng cường bảo vệ phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

            • 26/03/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/03/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực