Quyết định 2490/QĐ-UBND

Quyết định 2490/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 2490/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Khoa học Sở Nông nghiệp Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2490/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ v kim soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND&UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT. T
nh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó CT UBND t
nh: Nguyễn Chiến Thắng;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công t
nh;
- Lưu: VT, NCPC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết

Đc điểm thc hin

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hp lệ

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (tổ 14, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái - tầng 1 - Trung tâm hội nghị tỉnh)

Không quy định

Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự thủ tục công nhận có thời hạn đối với doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

2

Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Trong thời hạn 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (tổ 14, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái - tầng 1 - Trung tâm hội nghị tỉnh)

Không quy định

Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự thủ tục công nhận có thời hạn đối với doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

3

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Trong thời hạn 60 ngày

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (tổ 14, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái - tầng 1 - Trung tâm hội nghị tỉnh)

Không quy định

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến nông

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết

Đc điểm thc hin

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Trong thời hạn 60 ngày

Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện

Không quy định

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến nông

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Đặc điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Trong thời hạn 60 ngày

Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã

Không quy định

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến nông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2490/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2490/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2019
Ngày hiệu lực29/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2490/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2490/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Khoa học Sở Nông nghiệp Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2490/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Khoa học Sở Nông nghiệp Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2490/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành29/10/2019
        Ngày hiệu lực29/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2490/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Khoa học Sở Nông nghiệp Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2490/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Khoa học Sở Nông nghiệp Yên Bái

            • 29/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực