Quyết định 2490/QĐ-UBND

Quyết định 2490/QĐ-UBND năm 2015 về thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2490/QĐ-UBND quản lý nhà nước lao động ban quản lý khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2490/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28/8/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu công nghệ cao;

Căn cứ Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 33/BC-SLĐTBXH ngày 05/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. y quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân phong tỉnh Khánh Hòa thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao theo các nội dung sau:

1. Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

2. Nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động (số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động, phí cho thuê lại lao động) của doanh nghiệp cho thuê lại lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

3. Nhận báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

4. Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

5. Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

6. Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý Khu linh tế Vân Phong

Thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 theo đúng nội dung đã được ủy quyền và các quy định tại Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao; đồng thi thông báo nội dung được ủy quyền đến các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổng hợp, báo cáo việc thực hiện ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh để gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế) theo quy định tại Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Thời hạn ủy quyền

Từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành cho đến khi có văn bản mới của Nhà nước hướng dẫn việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

Điều 4. Chấm dứt ủy quyền trước thi hạn

Việc chấm dứt ủy quyền trước thời hạn thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTB&XH (để b/c);
-
UBND huyện, thị xã, thành phố;
-
Lưu: VT, TmN, QP, HPN.

TM. ỦY BAN NHÂN  DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2490/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2490/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2015
Ngày hiệu lực09/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2490/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2490/QĐ-UBND quản lý nhà nước lao động ban quản lý khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2490/QĐ-UBND quản lý nhà nước lao động ban quản lý khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2490/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Duy Bắc
        Ngày ban hành09/09/2015
        Ngày hiệu lực09/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2490/QĐ-UBND quản lý nhà nước lao động ban quản lý khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2490/QĐ-UBND quản lý nhà nước lao động ban quản lý khu kinh tế Vân Phong Khánh Hòa

            • 09/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực