Quyết định 2496/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 2496/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ, Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình trọng đỉểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”

Nội dung toàn văn Quyết định 2496/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2496/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHCN, TỔ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHCN THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-TTg ngày 12 tháng 1 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình trọng đỉểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng KHCN, Tổ chuyên gia đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án SXTN thuộc Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT đến năm 2020 (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện đề tài và báo cáo kết quả nghiệm thu về Bộ. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
-
Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHCN
(Kèm theo Quyết định số 2496/QĐ-BNN-KHCN ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Nhiệm vụ KHCN: Nghiên cứu sự khác biệt di truyn của các nhóm bò vàng địa phương bng chỉ thị phân tử.

Cá nhân, tổ chức chủ trì đề tài: ThS. Phạm Doãn Lân, Viện Chăn nuôi

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

PGS.TS. Trịnh Đình Đạt

Đại học Khoa học Tự nhiên

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Cường

Viện Công nghệ sinh học

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

TS. Phạm Thị Kim Dung

Cục Chăn nuôi

y viên Phản bin

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi

y viên

5

TS. Nguyễn Hữu Đức

Đại học Nông nghiệp HN

y viên

6

TS. Trần Xuân Hoàn

Viện Chăn nuôi

y viên

7

TS. Nguyễn Văn Lý

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

y viên

8

TS. Nguyễn Hữu Ninh

Viện Nuôi trồng Thủy sản I

y viên

9

TS. Lê Văn Ty

Viện Công nghệ sinh học

y viên Phản biện

• Thư ký hành chính:

ThS. Trần Tuấn Quỳnh – Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

ThS. Đỗ Thị Hương Lam – Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHCN
(Kèm theo Quyết định số 2496/QĐ-BNN-KHCN ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Nhiệm vụ KHCN: Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm phòng chống bệnh cây trồng do nấm Fusarium sp và Rbizoctonia solani

Cá nhân, tổ chức chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Ngọc Dũng, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

1. Hội đồng KHCN

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuất

Viện KH Nông nghiệp VN

Chủ tịch Hội đồng

2

GS.TS. Nguyễn Văn Ty

Đại học Khoa học Tự nhiên

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

TS. Hà Viết Cường

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

y viên Phản bin

4

TS. Đinh Văn Đức

Cục Bảo vệ thực vật

y viên Phản bin

5

TS. Nguyễn Hồng Hiển

Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường

y viên

6

PGS.TS. Trần Đình Mấn

Viện Công nghệ sinh học

y viên

7

TS. Nguyễn Quang Thảo

Bộ Công thương

y viên

8

PGS.TS. Phạm Văn Toản

Viện KH Nông nghiệp VN

y viên

9

TS. Ngô Vĩnh Viễn

Viện Bảo vệ thực vật

y viên

2. Tổ Chuyên gia

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Tổ chuyên gia

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuất

Viện KH Nông nghiệp VN

Tổ trưởng

2

TS. Đinh Văn Đức

Cục Bảo vệ thực vật

Tổ viên

3

PGS.TS. Phạm Văn Toản

Viện KH Nông nghiệp VN

Tổ viên

• Thư ký hành chính:

ThS. Trn Tuấn Quỳnh - Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

ThS. Đỗ Thị Hương Lam - Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2496/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2496/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2012
Ngày hiệu lực12/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2496/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 2496/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2496/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2496/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành12/10/2012
        Ngày hiệu lực12/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2496/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2496/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ

            • 12/10/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/10/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực