Quyết định 2498/QĐ-BTP

Quyết định 2498/QĐ-BTP năm 2013 Phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điêm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hải Phòng"

Nội dung toàn văn Quyết định 2498/QĐ-BTP 2013 Phê duyệt Đề án thí điểm chế định Thừa phát lại Hải Phòng


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2498/QĐ-BTP

Hà Nội , ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “THỰC HIỆN THÍ ĐIÊM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 thang 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại”;

Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-BTP ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc chọn địa phương mở rộng thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;

Xét Đề án số 7272/ĐA-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại” và đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về kết quả xem xét, thẩm định Đề án;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hải Phòng” với các nội dung chính sau:

I. Mục tiêu đề án

Việc thí điểm Thừa phát lại tại thành phố Hải Phòng nhằm mục tiêu xác định sự cần thiết, tính hiệu quả của Thừa phát lại trong hoạt động Tư pháp.

Đưa ra các giải pháp, kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, từ đó có những đánh giá đầy đủ hơn, làm cơ sở cho việc tổng kết, báo cáo Quốc hội quyết định những chủ trương tiếp theo. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu cải cách tư pháp, cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước đã đề ra.

II. Nội dung Đề án

Địa bàn, số lượng Văn phòng Thừa phát lại và thời gian thực hiện

a) Địa bàn thực hiện thí điểm: tại thành phố Hải Phòng.

b) Thời gian thực hiện thí điểm: từ 2013 – 2015.

c) Số lượng Văn phòng Thừa phát lại được thành lập: từ 03 đến 05 Văn phòng.

2. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại; điều kiện mở Văn phòng Thừa phát lại; phạm vi, trình tự, thủ tục thực hiện công việc của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo và chính sách hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Quản lý nhà nước về Thừa phát lại trong thời gian thí điểm

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quản lý nhà nước về Thừa phát lại tại địa phương. Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc quản lý nhà nước về Thừa phát lại.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành các văn bản theo thẩm quyền để quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện chặt chẽ việc thí điểm.

4. Tổ chức thực hiện

a) Thống nhất chủ trương, kế hoạch thí điểm chế định Thừa phát lại

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội Nghị quán triệt và có văn bản quán triệt tới các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tại địa phương về thực hiện Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội, Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại” đã được phê duyệt; thống nhất nhận thức về chủ trương thí điểm Thừa phát lại của Đảng và Nhà nước.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, kiểm tra; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai việc thí điểm, bảo đảm thực hiện thí điểm thành công.

Thời gian thực hiện: Trong suốt quá trình thí điểm.

b) Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thành lập Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại để chỉ đạo công tác phối hợp; kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, thực hiện; xem xét tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thí điểm; chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.

c) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức Thừa phát lại

Thời gian thực hiện: Trong suốt quá trình thí điểm.

d) Bổ nhiệm Thừa phát lại, thành lập và đăng ký hoạt động cho các văn phòng Thừa phát lại

Sở tư pháp thành phố Hải Phòng có trách nhiệm:

- Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện các thủ tục trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Thừa phát lại.

- Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện các thủ tục trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại.

- Cấp Giấy đăng kí hoạt động cho Văn phòng Thừa phát lại theo quy định.

Thời gian thực hiện: Trong Quý IV/2013.

đ) Xây dựng dự toán kinh phí đối với các hoạt động tống đạt văn bản của Thừa phát lại

- Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thành phố xây dựng Dự toán kinh phí thực hiện tống đạt văn bản của Thừa phát lại cho các cơ quan Tòa án trên địa bản thành phố và gửi Dự toán về Tòa án nhân dân tối cao.

- Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thành phố xây dựng Dự toán kinh phí thực hiện tống đạt văn bản của Thừa phát lại cho các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố và gửi Dự toán về Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 10/2013

e) Kiểm tra , kiểm sát, giám sát hoạt động Thừa phát lại

- Việc kiểm tra, kiểm sát, giám sát hoạt động của Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng quan tâm giám sát về thực hiện thí điểm.

Thời gian thực hiện: Trong suốt quá trình thí điểm.

g) Sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc sơ kết, tổng kết hoạt động Thừa phát lại.

- Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan giúp Ủy ban nhân dân thành phố sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm, báo cáo Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện sơ kết: tháng 7/2014.

Thời gian thực hiện tổng kết: tháng 7/2015.

5. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện Đề án:

- Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng, và các sở, ngành có liên quan giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện Đề án; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm theo quy định của Nghị quyết của Quốc hội.

- Sở Tài chính thành phố Hải Phòng phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan cân đối ngân sách bảo đảm đủ, kịp thời kinh phí cho việc thực hiện Đề án tại địa phương.

- Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Thừa phát lại.

- Các sở, ngành thuộc thành phố Hải Phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện các nội dung Đề án theo quy định pháp luật và phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc triển khai, thực hiện.

- Cấp ủy các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hải Phòng có trách nhiệm chỉ đạo các ban, ngành địa phương triển khai hiệu quả việc thí điểm.

- Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp trong việc triển khai, thực hiện Đề án theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội.

6. Đề nghị Thành ủy thành phố Hải Phòng quán triệt, chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng, các cấp, ngành liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp, chỉ đạo phối hợp việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại địa phương, góp phần cụ thể hóa mục tiêu cải cách tư pháp, cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước đã đề ra.

7. Kinh phí thực hiện

Kinh phí cho việc xây dựng, thực hiện Đề án thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, cần báo cáo kịp thời để Bộ Tư pháp hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

BỘ TRƯỞNG

Hà Hùng Cường

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2498/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2498/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2013
Ngày hiệu lực11/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2498/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 2498/QĐ-BTP 2013 Phê duyệt Đề án thí điểm chế định Thừa phát lại Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2498/QĐ-BTP 2013 Phê duyệt Đề án thí điểm chế định Thừa phát lại Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2498/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành11/10/2013
        Ngày hiệu lực11/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2498/QĐ-BTP 2013 Phê duyệt Đề án thí điểm chế định Thừa phát lại Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2498/QĐ-BTP 2013 Phê duyệt Đề án thí điểm chế định Thừa phát lại Hải Phòng

            • 11/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực