Quyết định 2499/QĐ-UBND

Quyết định 2499/QĐ-UBND năm 2014 về thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 2499/QĐ-UBND 2014 thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2499/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 8 về Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

1. Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định (gọi tắt là Quỹ Bảo lãnh tín dụng) là một tổ chức tài chính, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Tên giao dịch quốc tế: Binh Dinh Province Credit Guarantee for Small and Medium Enterprises Fund (BCGF).

3. Trụ sở của Quỹ Bảo lãnh tín dụng đặt tại số 181 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng

1. Vốn điều lệ Quỹ.

a. Vốn điều lệ Quỹ bao gồm:

- Vốn cấp của ngân sách tỉnh;

- Vốn góp của các tổ chức tín dụng;

- Vốn góp của các doanh nghiệp khác;

- Vốn góp của các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

b. Vốn điều lệ Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định tại thời điểm thành lập là 104 tỷ đồng (Một trăm lẻ bốn tỷ đồng).

c. Kể từ năm 2015, Vốn điều lệ của Quỹ sẽ được bổ sung từ vốn góp của các tổ chức tín dụng, vốn góp của doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.

2. Vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) trong và ngoài nước cho mục tiêu phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Vốn bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ theo quy định.

4. Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nguyên tắc, mục tiêu hoạt động

1. Mục tiêu hoạt động: Quỹ hoạt động nhằm mục tiêu cấp bảo lãnh tín dụng, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh tiếp cận các nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.

2. Nguyên tắc hoạt động: Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, tự bù đắp chi phí, tự chịu rủi ro, bảo toàn và phát triển vốn.

Quỹ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn chủ sở hữu của Quỹ.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của Quỹ gồm: Hội đồng Quản lý, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát được quy định cụ thể tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Điều 5. Phương thức điều hành hoạt động

Trong những năm đầu, Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định ký hợp đồng ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định quản lý vốn và điều hành tác nghiệp; mức phí ủy thác do Hội đồng Quản lý Quỹ đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sau thời gian hoạt động, khi Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa đủ điều kiện tổ chức hoạt động độc lập, Hội đồng Quản lý Quỹ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chấm dứt việc ủy thác để tổ chức điều hành, tác nghiệp độc lập với đầy đủ bộ máy theo quy định.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Sở Tài chính có trách nhiệm:

a. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất ý kiến, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức, hoạt động và cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản lý, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát của Quỹ Bảo lãnh tín dụng để có cơ sở hoạt động.

b. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Hội đồng Quản lý chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng theo quy định.

c. Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng, đảm bảo Quỹ hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

d. Căn cứ theo quy định tại Văn bản số 07/TTg-KTTH ngày 03/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan, đề xuất UBND tỉnh quyết định cấp Vốn điều lệ cho Quỹ theo Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Quyết định này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất thu hút các nguồn vốn góp để bổ sung Vốn điều lệ cho Quỹ theo Điểm c, Khoản 1, Điều 2 Quyết định này.

3. Các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định để Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập và hoạt động chính thức.

Điều 7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Hội đồng Quản lý, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh; Hội đồng Quản lý, Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2499/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2499/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực31/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2499/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2499/QĐ-UBND 2014 thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2499/QĐ-UBND 2014 thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2499/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýLê Hữu Lộc
        Ngày ban hành31/07/2014
        Ngày hiệu lực31/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2499/QĐ-UBND 2014 thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2499/QĐ-UBND 2014 thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Định

            • 31/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực