Quyết định 25/2002/QĐ-UB

Quyết định 25/2002/QĐ-UB bổ sung Điều 10, 14 Quyết định 06/2002/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

Quyết định 25/2002/QĐ-UB bổ sung Điều 10 14 Quyết định 06/2002/QĐ-UB đã được thay thế bởi Quyết định 23/2007/QĐ-UBND Quy định nội dung phân cấp, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Hoà Bình và được áp dụng kể từ ngày 14/12/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2002/QĐ-UB bổ sung Điều 10 14 Quyết định 06/2002/QĐ-UB


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/2002/QĐ-UB

Hòa Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 10, ĐIỀU 14 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2002/QĐ-UB NGÀY 01-2-2002 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8-7-1999 của Chính phủ và số 12/2000/NĐ-CP ngày 5-5-2000 của Chính phủ;

- Căn cứ Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo các Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01-9-1999 và số 14/2000/NĐ-CP ngày 5-5-2000 của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 06/2002/QĐ-UB ngày 01-2-2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành qui định một số nội dung tổ chức thực hiện Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, quy chế đấu thầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 357/KT-GT ngày 28-6-2002 và của Uỷ ban nhân dân huyện Tân Lạc tại Công văn số 175 CV/UB ngày 8-7-2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung điểm c mục 1 Điều 10 và điểm b Điều 14 trong Bản quy định một số nội dung tổ chức thực hiện quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; quy chế đấu thầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (ban hành kèm theo Quyết định số 06/2002/QĐ-UB ngày 1-2-2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) như sau:

a- Điều 10, khoản1, điểm c :

Uỷ quyền Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí ban quản lý công trình đối với các loại công trình thuộc nguồn vốn cấp tỉnh quản lý và phần dự toán thiết bị (không gắn với xây lắp) trong dự toán các công trình có tổng mức đầu tư dưới 500 (năm trăm) triệu đồng.

Đối với các công trình đầu tư thuộc ngân sách cấp huyện, thị xã quản lý, chi phí Ban quản lý công trình do Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, thị xã phê duyệt.

b- Điều 14, điểm b:

Đối với ngân sách cấp tỉnh: Phân cấp các Sở, Ngành quyết định đầu tư trong dự toán ngân sách đã giao (đối với các dự án sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp các cơ sở vật chất hiện có có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 500 (năm trăm) triệu đồng. Trường hợp dự án do các Sở, Ngành làm chủ đầu tư thì UBND tỉnh quyết định đầu tư.

Điều 2: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính-Vật giá, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2.
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD (để báo cáo).
- TV Tỉnh uỷ.
- TT HĐND tỉnh.
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chánh, Phó VP/UB.
- Các CVVP/UB.
- Lưu VT+XDCB.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
CHỦ TỊCH
Hà Công Dộng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2002
Ngày hiệu lực17/07/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 25/2002/QĐ-UB bổ sung Điều 10 14 Quyết định 06/2002/QĐ-UB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2002/QĐ-UB bổ sung Điều 10 14 Quyết định 06/2002/QĐ-UB
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýHà Công Dộng
        Ngày ban hành17/07/2002
        Ngày hiệu lực17/07/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 25/2002/QĐ-UB bổ sung Điều 10 14 Quyết định 06/2002/QĐ-UB

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2002/QĐ-UB bổ sung Điều 10 14 Quyết định 06/2002/QĐ-UB