Quyết định 25/2002/QĐ-UB

Quyết định 25/2002/QĐ-UB về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 25/2002/QĐ-UB phân cấp Ủy ban nhân dân các quận-huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được thay thế bởi Quyết định 04/2003/QĐ-UB trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 21/01/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 25/2002/QĐ-UB phân cấp Ủy ban nhân dân các quận-huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÂN CẤP CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN - HUYỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995;
Căn cứ Luật đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị;
Căn cứ Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp, quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 38/2000/QĐ-UB ngày 19 tháng 6 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị; thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất tại Tờ trình số 12313/TT-KKĐK ngày 06 tháng 11 năm 2001 và của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1461/STP-VB ngày 27 tháng 11 năm 2001;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận - huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà, đất do Ủy ban nhân dân cấp quận thụ lý theo quy định tại điểm 1.1, khoản 1 và điểm 2.2, khoản 2, Điều 5 Quyết định số 38/2000/QĐ-UB ngày 19 tháng 6 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.

2.1. Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện đăng ký cập nhật biến động nhà, đất thuộc thẩm quyền được phân cấp.

2.2. Sở Địa chính- Nhà đất thực hiện việc đăng ký cập nhật biến động đối với các trường hợp còn lại.

Điều 3. Giao Sở Địa chính- Nhà đất hướng dẫn quy trình, thủ tục, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện thống nhất theo quy định trong việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, lưu trữ hồ sơ và cập nhật biến động nhà, đất.

Điều 4. Giao Sở Tài chánh- Vật giá xem xét, giải quyết yêu cầu kinh phí của các quận - huyện để đảm bảo thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Điều 5. Giao Ban Tổ chức Chính quyền thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện bố trí nhân sự phù hợp theo yêu cầu khối lượng công việc được phân cấp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được giao.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

6.1. Đối với hồ sơ do Ủy ban nhân dân các quận - huyện thụ lý trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy trình trước ngày quyết định này có hiệu lực thì vẫn tiếp tục giải quyết cho đến khi hoàn tất.

6.2. Trong trường hợp có yêu cầu phải chỉnh sửa đối với giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp, Ủy ban nhân dân các quận - huyện lập thủ tục trình lại Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Địa chính- Nhà đất, Giám đốc Sở Tài chánh- Vật giá, Giám đốc Sở Xây dựng, Kiến trúc sư Trưởng thành phố, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sở hữu nhà và sử dụng đất đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 7,
- Thủ tướng Chính phủ,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Xây dựng,
- Tổng cục Địa chính,
- Bộ Tài chính,
- Thường trực Thành ủy,
- TT Hội đồng nhân dân thành phố,
- Ủy ban nhân dân thành phố,
- Viện kiểm sát nhân dân TP,
- VP HĐ-UB: các PVP,
- Các Tổ NC-TH,
- Lưu (ĐT).
 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Vũ Hùng Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu25/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2002
Ngày hiệu lực05/04/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2003
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 25/2002/QĐ-UB phân cấp Ủy ban nhân dân các quận-huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 25/2002/QĐ-UB phân cấp Ủy ban nhân dân các quận-huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu25/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Hùng Việt
        Ngày ban hành21/03/2002
        Ngày hiệu lực05/04/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2003
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 25/2002/QĐ-UB phân cấp Ủy ban nhân dân các quận-huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 25/2002/QĐ-UB phân cấp Ủy ban nhân dân các quận-huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở